Black frider tworzenie stron internetowych Jasło

Powiat Jasielski 10 lat w Unii Europejskiej

fhgdx8 maja w Podkarpackiej Szkole Wyższej im. Bł. Ks. Władysława Findysza w Jaśle miała miejsce konferencja jaką zorganizowano z okazji dziesięciolecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Zaprezentowano między innymi prezentację pokazującą w jaki sposób powiat jasielski i Podkarpacka Szkoła Wyższa wykorzystali fundusze unijne. Honorowy patronat objęła Europoseł Elżbieta Łukacijewska.

IS DPP j900


 

{youtube} 6oNCEytiwmY&feature{/youtube}


 

{youtube} 45cQFo-eqgg&feature{/youtube}


 

{youtube}8m3-Y2L3XkU&feature{/youtube}


 

ZREALIZOWANE PROJEKTY:

,,Platforma współpracy polsko- ukraińskiej na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturalnego" (Perspektywa finansowa 2004-2006)
Całkowita wartość projektu: 412.944, 60 zł
Źródła finansowania projektu:
Dotacja z EFRR: 309.708,45 PLN
Wkład własny partnerów: 103.236, 15 PLN
Projekt obejmował organizację konferencji i spotkań w trakcie, których została wypracowana wspólna koncepcja promocji regionu poprzez władze samorządowe przy aktywnym współudziale środowiska przedsiębiorców oraz partnerów ukraińskich. Efektem projektu było także stworzenie platformy wymiany kulturalno- gospodarczej.

„Wspólnie rządźmy - porozumienie bez granic” (Perspektywa finansowa 2004-2006)
Całkowita wartość projektu (brutto) wg umowy dofinansowania zawartej w dniu 1 lutego 2007 r. 128.974,00 PLN
Źródła finansowania projektu
Dotacja z EFRR: 96.730,50 PLN
Dotacja z budżetu państwa 12.897,40 PLN
Projekt obejmował organizację konferencji i szkoleń, mających na celu wymianę doświadczeń i nawiązanie współpracy transgranicznej przedsiębiorców i rolników, a także opracowanie informatora pn. "Informator o podmiotach gospodarczych w Powiecie Jasielskim i Rejonie Samborskim"

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1837 R Kołaczyce – Sieklówka - Lubla” (Pespektywa finansowa 2007-2013)
Całkowita wartość projektu (brutto) 5.397.801,25 zł
Źródła finansowania projektu:
Dofinansowanie z EFRR: 3.665.493,44 zł
Projekt obejmował przebudowę drogi na odcinku w km 5+638 – 9+368 wraz z przebudową chodników, zjazdów, przepustu i mostu

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1829R Jareniówka – Jabłonica” (Pespektywa finansowa 2007-2013)
Całkowita wartość projektu (brutto) 5.727.606,15 zł
Źródła finansowania projektu:
Dofinansowanie z EFRR: 3.854.017,88 zł
Projekt obejmowała przebudowę drogi na odcinku w km 0+000 – 5+998,48 km

„Poprawa warunków nauczania w obiektach dydaktycznych w powiecie jasielskim poprzez nadbudowę z przebudową tych obiektów” (Pespektywa finansowa 2007-2013)
Całkowita wartość projektu (brutto) 3.579.419,50 zł
Źródła finansowania projektu
Dofinansowanie z EFRR: 2.337.081,52 zł
Projekt obejmował :zmianę konstrukcji dachu w I LO w Jaśle; przystosowanie budynku I LO dla os. niepełnosprawnych; roboty budowlano-adaptacyjne w budynku SOSW, w tym przystosowanie do potrzeb os. niepełnosprawnych, wyposażenie sal dydaktycznych I LO i SOSW; zakup sprzętu do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych w SOSW

„Budowa obiektów sportowych w szkołach ponadpodstawowych na terenie Powiatu Jasielskiego” (Pespektywa finansowa 2007-2013)
Całkowita wartość projektu (brutto) 2.751.405,96 zł
Źródła finansowania projektu
Dofinansowanie z EFRR: 1.511.419,24 zł
Projekt obejmował budowę krytej bieżni w Zespole Szkół Technicznych w Trzcinicy oraz budowę sali gimnastycznej przy II LO w Jaśle wraz z wyposażeniem nowych obiektów.

„Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem krośnieńskim, jasielskim i bardejowskim” (Pespektywa finansowa 2007-2013)
Całkowita wartość projektu (brutto) 4.578.748,50 EUR
1.611.144,88 EUR – wartość projektu realizowanego przez Powiat Jasielski
Źródła finansowania projektu:
Dofinansowanie z EFRR: 1.369.473,14 EUR
Projekt obejmował przebudowę drogi powiatowej Nr 1896R Krosno –Toki

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło - Zręcin” (Pespektywa finansowa 2007-2013)
Całkowita wartość projektu (brutto) 5.695.331,83 zł
Źródła finansowania projektu:
Dofinansowanie z EFRR: 3.678.583,99 zł
Projekt obejmował przebudowę drogi na odcinkach od 2+900 - 4+100, 4+100 -6+100, 9+770 -10+270, 12+910 -14+100, 14+100 – 16+125, przepustu w km 2+900, rowu krytego i chodnika w km 2+900 -3+512

„Karpackie Niebo. Rozwój produktów turystycznych związanych z astronomią na terenie polsko –słowackiego pogranicza” (Pespektywa finansowa 2007-2013)
Całkowita wartość projektu (brutto) 1.240.768,54 EUR
Źródła finansowania projektu (Powiat Jasielski):
Powiat Jasielski: 83.447,14 EUR
Dofinansowanie z EFRR: 70.930,07 EUR
Przedmiotem projektu było podniesienie konkurencyjności regionu poprzez rozwój lokalnej infrastruktury, poprawę jakości oferty turystycznej oraz dostępności i jakości edukacji dla mieszkańców i turystów odwiedzających region.

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu jasielskiego” (Pespektywa finansowa 2007-2013)
Całkowita wartość projektu (brutto) 1.612.020,42 zł
Źródła finansowania projektu:
Dofinansowanie z EFRR: 962.414,27 zł
Projekt obejmował termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz budynku II LO w Jaśle.

„Poprawa dostępności i jakości pomocy społecznej poprzez rozbudowę DPS w Foluszu wraz z modernizacją gospodarki cieplnej i wodno-ściekowej” (Pespektywa finansowa 2007-2013)
Całkowita wartość projektu (brutto) 7.335.090,95 zł
Źródła finansowania projektu:
Dofinansowanie z EFRR: 4.329.094,37 zł
Projekt obejmował rozbudowę pawilonów DPS w Foluszu wraz z przebudową paw. nr 1,2,7,8 wraz z przewiązką dla os. niepełnosprawnych do paw. nr 10, rozbudową paw. nr 3 – kuchni, pralni, stacji uzdatniania wody, modernizacją systemu ogrzewania, zakup wyposażenia dla os. niepełnosprawnych.

„Odbudowa powiatowej infrastruktury drogowej na terenie miasta Jasła – ul. Mickiewicza, Szopena, Szajnochy, Jagiełły” (Pespektywa finansowa 2007-2013)
Całkowita wartość projektu (brutto) 1.987.035,13 zł
Źródła finansowania projektu:
Dofinansowanie z EFRR: 1.681.797,36 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa: 296.787,77 zł
Projekt obejmował odbudowę 4 ulic w mieście Jaśle w ramach 3 ciągów drogowych o łącznej dł. 2,567 km wraz z odbudową chodników.

„Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” (Pespektywa finansowa 2007-2013)
Całkowita wartość projektu (brutto) 929.202,00 zł
Źródła finansowania projektu:
Dofinansowanie z EFRR: 780.488,00 zł
Projekt partnerski (Województwo Podkarpackie – lider oraz 159 j. sam. teryt.). Celem projektu jest uruchomienie w skali województwa jednorodnego systemu obiegu dokumentów, a także modernizacja infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji samorządowej w województwie podkarpackim.

„Odbudowa powiatowej infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Jasielskiego” (Pespektywa finansowa 2007-2013)
Całkowita wartość projektu (brutto) 11.028.301,37 zł
Źródła finansowania projektu:
Dofinansowanie z EFRR: 8.191.596,49 zł
Projekt obejmował odbudowę 43 odcinków dróg powiatowych o łącznej dł. ok. 27 km oraz mostu na potoku Ryj, zniszczonych podczas powodzi w 2010 r.

„Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat jasielski” (Pespektywa finansowa 2007-2013)
Całkowita wartość projektu (brutto) 3.302.309,09 zł
Źródła finansowania projektu:
Dofinansowanie z EFRR: 2.765 .517,79 zł
Projekt obejmuje przebudowę obiektów Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle oraz jego wyposażenie w tym w najnowszej generacji sprzęt, maszyny, urządzenia, umożliwiające kształcenie praktyczne w zakresie nowoczesnych technologii.

„Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem gorlickim, jasielskim i bardejowskim” (Pespektywa finansowa 2007-2013)
Całkowita wartość projektu (brutto) 8.238. 956,20 zł
Źródła finansowania projektu:
Dofinansowanie z EFRR: 6.982 .355,77 zł
Projekt partnerski – zakres zadań Powiatu Jasielskiego obejmuje m.in. remont i modernizację drogi nr 1854K Jasło – Dębowiec - Folusz –dł. 6,60 km

„Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspomagającego zarzadzanie powiatem jasielskim wraz ze zwiększeniem zakresu i dostępności usług świadczonych droga elektroniczną” (Pespektywa finansowa 2007-2013)
Całkowita wartość projektu (brutto) 2.957.658,00 zł
Źródła finansowania projektu:
Dofinansowanie z EFRR: 2.451.279,30 zł
Projekt ma na celu stworzenie systemu informacji przestrzennej poprzez wprowadzenie rozwiązań umożliwiających integrację, monitorowanie i analizę procesów zachodzących w przestrzeni geograficznej wraz z usprawnieniem przepływu informacji

„Dla spójności i dostępności – analiza możliwości rozwojowych obszaru krośnieńskiego - jasielskiego” (Pespektywa finansowa 2007-2013)
Całkowita wartość projektu (brutto) 996.800,00 zł
Źródła finansowania projektu:
Dofinansowanie z EFRR: 897.120,00 zł
Celem projektu jest wdrożenie mechanizmów zintegrowanego planowania inwestycyjnego i przestrzennego na obszarze krośnieńsko-jasielskim ze szczególnym uwzględnieniem podejścia funkcjonalnego

„Rozwój produktów i marek regionalnych na obszarze polsko – słowackiego pogranicza” (Pespektywa finansowa 2007-2013)
Całkowita wartość projektu (brutto) 48.000,00 EUR
Źródła finansowania projektu
Dofinansowanie z EFRR: 40.800,00 EUR
Dofinansowanie z budżetu państwa: 4.800,00 EUR
Celem projektu jest kreowanie i wspieranie promocji regionu poprzez stworzenie marek i produktów regionalnych na obszarze polsko-słowackiego pogranicza

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego – II etap” (Pespektywa finansowa 2007-2013)
Całkowita wartość projektu (brutto) 3.036.726,01 zł
Źródła finansowania projektu:
Dofinansowanie z EFRR: 1.961.781,30 zł
Projekt obejmuje termomodernizację budynków: I LO w Jaśle; Bursy Międzyszkolnej w Jaśle

 Anna Dziura

Komentarze obsługiwane przez CComment