Black frider tworzenie stron internetowych Jasło

Ocena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Jasielskim

01Powiat Jasielski dokonał oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie za rok 2012. Ocena ta została przygotowana w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.

Zasoby te obejmują infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej.
Na terenie Powiatu Jasielskiego funkcjonuje kilka jednostek pomocy społecznej, m.in. Dom Pomocy Społecznej w Foluszu, który sprawuje kompleksową, całodobową opiekę nad osobami dotkniętymi schorzeniami natury psychicznej (240 miejsc) oraz Dom Pogodnej Starości „Nazaret”, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, w którym jest 10 miejsc dla kobiet w podeszłym wieku. Działa też Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie, jako jednostka dziennego pobytu, dla osób z zaburzeniami psychicznymi (22 miejsca) oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej, gdzie osoby niepełnosprawne z upośledzeniem umysłowym uczestniczą w rehabilitacji społecznej i zawodowej poprzez terapię zajęciową. W warsztatach tych uczestniczy 55 osób.

03Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle jest jednostką organizacyjną powiatu, która realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podejmuje współpracę z organizacjami pożytku publicznego i stowarzyszeniami.
Rada Powiatu w Jaśle pozytywnie oceniła posiadane zasoby w sferze pomocy społecznej.

02- Z dniem 1 października Środowiskowy Dom Samopomocy, funkcjonujący dotychczas w strukturach Domu Pomocy Społecznej w Foluszu przekształci się w odrębną jednostkę organizacyjną Powiatu Jasielskiego z siedzibą w Nowym Żmigrodzie. Tym samym w 2013 roku planuje się zwiększenie liczby uczestników ośrodka wsparcia do 35, a w dalszej perspektywie do 50 osób. W związku z tym, Dom Pomocy Społecznej w Foluszu będzie dysponował większą bazą lokalową, pozwoli to na rozważenie możliwości zwiększenia liczby mieszkańców w DPS-ie, a poprzez to zwiększenie przychodów – dodał Starosta Jasielski Adam Kmiecik.

Starostwo Powiatowe w Jaśle

Komentarze obsługiwane przez CComment