Jasło

Fotograf ślubny Jasło, Krosno

REKLAMA

fotografia dziecięca i noworodkowa

czwartek, 16 kwiecień 2020 11:54

Obowiązek zakrywania ust i nosa w związku ze stanem epidemii

maseczkaPrzypominamy o wprowadzeniu od 16 kwietnia 2020 r. do odwołania obowiązku zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa.Mając na względzie zapisy w/w rozporządzenia, do wykonania powyższego obowiązku oprócz masek lub maseczek, można wykorzystywać części odzieży takie jak szalik, chustkę itp., które zakryją zarówno usta jak i nos.

1. NAKŁADA SIĘ OBOWIĄZEK zakrywania ust i nosa:
1) w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie,
2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym:
2.a) na drogach i placach,
2.b) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
2.c) w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach),
2.d) na terenie nieruchomości wspólnych (stanowiących grunt oraz część budynku i urządzenia), które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

2. NIE STOSUJE się obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku:
1) pojazdu samochodowego, w którym przebywa lub porusza się 1 osoba albo 1 osoba z dzieckiem, które nie ukończyło 4 lat;
2) dziecka do ukończenia 4 roku życia;
3) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane;
4) osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b i c,
z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów;
5) kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu lub przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie zarobkowego przewozu osób, zapewnia oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność;
6) duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania;
7) żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności.

3. Osoba wykonująca czynności zawodowe w obiektach handlowych lub usługowych lub w placówkach handlowych lub usługowych może w czasie wykonywania tych czynności zawodowych realizować obowiązek zakrywania ust i nosa przez zakrywanie ust i nosa przy pomocy przyłbicy, jeżeli wszystkie stanowiska kasowe lub miejsca prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług w danym obiekcie lub placówce są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.

4. Osoba ma obowiązek odkrycia ust i nosa na żądanie:
1) organów uprawnionych w przypadku legitymowania tej osoby w celu ustalenia jej tożsamości;
2) innej osoby w związku ze świadczeniem przez nią usług lub wykonywaniem czynności zawodowych lub służbowych, w tym w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby”.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii przypominam o przestrzeganiu obowiązujących przepisów.

 

Burmistrz Miasta Jasła: Ryszard Pabian

REKLAMA

Projektowanie stron internetowych Jasło

Fotograf Jasło, Krosno

Poinformuj nas