Black frider tworzenie stron internetowych Jasło

Kierunek – Rodzina

rodzinaMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle zaprasza do udziału w drugiej edycji projektu „Kierunek – Rodzina”.

Projekt adresowany jest do rodzin z dziećmi zamieszkałych na terenie miasta Jasła, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej MOPS w Jaśle lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ww. ustawy tj.: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Zapisy i szczegółowe informacje: Biuro projektu: Jasło, ul. Kochanowskiego 3, pokój nr 3, , tel. 13 4437008 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.mopsjaslo.pl
Nabór uczestników trwa do 27.12.2017r.

W ramach projektu oferujemy:
1. Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, w tym poradnictwo prawne oraz poradnictwo dla rodziców i dzieci „Po zdrowie”,
2. Warsztaty gospodarowania budżetem domowym z modułem racjonalnego gospodarowania żywnością,
3. Warsztaty rodzic – dziecko „Rola aktywnie spędzanego czasu wolnego w rodzinie – teoria i praktyka”
4. Warsztaty świadomego rodzicielstwa,
5. Asystenturę rodzinną,
6. Terapie rodzin,
7. Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży „Bądź sobą”,
8. Rodziny wspierające,
9. Dogoterapię,
10. Salę doświadczania świata.

Projekt dofinasowany z Funduszy Europejskich, realizowany w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.4.

MOPS Jasło

Komentarze obsługiwane przez CComment