Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

„Wyprawa – PoPrawa” – sprawy gminy w Twoich rękach!

„Wyprawa – PoPrawa” – sprawy gminy w Twoich rękach!Z dniem 1 lutego 2015 roku weszła w życie kolejna zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w polskich gminach*. W województwie podkarpackim za porządek, dzikie wysypiska, czy brak pojemników do segregacji w 160 gminach odpowiadają określeni przedstawiciele. Niestety mieszkańcy nadal nie wiedzą, w jakim zakresie ich gminy zarządzają odpadami. Wskazując, że poza obowiązkami, obywatele mają również prawa, Fundacja Nasza Ziemia rusza z 22. edycją Sprzątania Świata pod hasłem „Wyprawa – PoPrawa”.

Po zmianach „ustawy śmieciowej” to gmina jest odpowiedzialna za odbiór i utylizację odpadów komunalnych oraz czystość w gminach. Kolejna nowelizacja porządkuje system, ale świadomość społeczna dotycząca praw i obowiązków tak urzędów gmin, jak i mieszkańców jest nadal niewielka. Dlatego, poprzez akcję Sprzątania Świata – Polska 2015, pod hasłem „Wyprawa – PoPrawa”, Fundacja Nasza Ziemia chce zwrócić uwagę na rolę, jaką każdy może odegrać w tworzeniu i funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

„Ważne jest, abyśmy wszyscy wiedzieli, że poza obowiązkami, mamy również prawa oraz umieli i chcieli z nich korzystać. Możemy na przykład monitorować, jak działają firmy wywożące odpady, czy nie powstają dzikie wysypiska lub lokalizować zaśmiecone miejsca – i zgłaszać to swojemu urzędowi gminy. To proste działania, które każdy z nas może wykonywać nawet podczas wypoczynku – choćby na rodzinnej wycieczce rowerowej. Pomocna będzie w tym przygotowana przez Fundację aplikacja mobilna „rEKOnesans” – komentuje Sławek Brzózek, Prezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia.

Już 22 kwietnia (środa), z okazji Światowego Dnia Ziemi, Fundacja Nasza Ziemia uruchomi specjalną aplikację mobilną „rEKOnesans”, a wolontariusze Fundacji wyjdą na ulice Warszawy, by przeprowadzić pierwszą „Wyprawę – PoPrawę”.

Dzięki aplikacji mobilnej „rEKOnesans”, każdy będzie mógł przeprowadzać zwiady w terenie, służące zbieraniu informacji dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminach oraz sygnalizować problemy takie, jak:
• brak koszy na odpady
• dzikie wysypiska
• śmieci na poboczach dróg
• brak pojemników do segregacji

Aplikacja przybierze formę gry, zabawy zawierającej m.in. licznik kilometrów spędzonych na patrolowaniu otoczenia, a także część poradnikową „Świadomi w środowisku” z informacjami o tym, jak można włączyć się w współtworzenie lokalnego systemu gospodarki odpadami. Stworzona zostanie również baza kontaktów do osób bezpośrednio odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami w danym urzędzie gminy lub do jednostek, którym gmina przekazała te zadania.

„Jak podkreślają samorządy, aktualnie najważniejsza jest edukacja i rzetelna informacja na temat gospodarki odpadami na terenie danej gminy. Celem akcji „Wyprawa – PoPrawa” jest zachęcenie do współodpowiedzialności za miejsce, w którym żyjemy i zaangażowanie w działania na rzecz poszanowania lokalnego środowiska. Z kolei aplikacja „rEKOnesans” ułatwi dostęp do najważniejszych informacji oraz da możliwość zgłaszania zaobserwowanych w swoim otoczeniu problemów. Pomoże to nam stworzyć ogólnopolski raport o stanie gospodarki odpadami i stanie czystości w polskich gminach” – mówi Sławek Brzózek, Prezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia.

Partnerami akcji są: PGL Lasy Państwowe, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań SA oraz Kancelaria Górnicki Durowicz Badowska-Domagała.

PRAWA I OBOWIĄZKI W SKRÓCIE

Prawa i obowiązki polskich gmin, a także ich mieszkańców, wynikające z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości.

Po stronie gmin:

• zorganizowanie odbioru odpadów komunalnych oraz ich zagospodarowanie
• usuwanie dzikich wysypisk odpadów
• w zamian za pobraną opłatę gmina zapewnienie możliwości pozbycia się wszystkich rodzajów powstających w gospodarstwie domowym
• ustalenie stawek opłat nie wyższych niż określone ustawą
• utworzenie na terenie gminy 1 stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów, przyjmującego: przeterminowane leki i chemikalia zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w gospodarstwie domowym prowadzenie edukacji w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami

Prawa mieszkańca:

• zgłaszać swoje uwagi i wnioski dotyczące utrzymania czystości i porządku w gminie, w tym gdzie są dzikie wysypiska odpadów czy w których miejscach szczególnie łatwo występują zaśmiecenia
• do rzetelnej informacji dotyczącej gospodarki odpadami na terenie Twojej gminy, czy system ten jest racjonalny i skuteczny
• być dobrze poinformowany, na jakich zasadach funkcjonuje w Twojej gminie system odbioru i zagospodarowania odpadów, jak została ustalona stawka za odbiór i zagospodarowanie odpadów, gdzie znajdują się Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów
• do edukacji na temat tego, jak prawidłowo postępować z odpadami tak, aby nie szkodzić środowisku, dlaczego segregacja jest ważna i jak robić to efektywnie

ALE TO, CZY W NASZEJ GMINIE BĘDZIE CZYSTO, ZALEŻY RÓWNIEŻ OD NAS!

Rozejrzyj się dookoła i sprawdź:

• czy gdzieś są dzikie wysypiska, jeśli tak, zanotuj gdzie, rodzaj odpadów i orientacyjnie określ ilość odpadów
• czy gdzieś na poboczu nie zalegają śmieci, jeśli tak, zanotuj gdzie i jakiego rodzaju
• czy nie brakuje koszy na śmieci, jeśli tak, zanotuj gdzie
• czy nie brakuje pojemników do segregacji, jeśli tak zanotuj gdzie i jakich (na szkło, papier, plastik i metal)

Zgłoś do gminy swoje uwagi – numery telefonów do osób, które w gminach są odpowiedzialne za utrzymanie czystości i porządku znajdziesz na naszej stronie www.naszaziemia.pl

50000 Pozostało znaków