Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Masz wpływ na zmiany klimatu!

Masz wpływ na zmiany klimatu!Ministerstwo Klimatu i Środowiska realizuje kampanię „Nasz Klimat".

Codzienne nawyki mają ogromne znaczenie dla środowiska, dlatego powinniśmy zwiększać świadomość ekologiczną społeczeństwa i  wypracowywać chęć dbania o naturę.
Każdy z nas jest odpowiedzialny za klimat, a pozytywne zmiany są możliwe dzięki prostym nawykom. Kampania ,,Nasz klimat” edukuje i uczy tego, w jaki sposób możemy przyczynić się do ochrony naszej planety.

ZMIANY KLIMATU
Terminem tym określamy długotrwałe przekształcenia elementów klimatu, które potrafią utrzymywać się przez długi okres, mogący trwać lata, dekady lub nawet stulecia. Są to wszelkie zmiany klimatyczne w czasie zarówno te naturalne, które są następ#stwem cyklicznych procesów odbywających się w przyrodzie, jak i te pojawiające się w następstwie zjawisk ekstremalnych oraz te, które dokonują się przez zintensyfi#kowaną działalność człowieka w zakresie przemysłu (różnego rodzaju), działalności hodowlanej i rolniczej, nieefektywnego zużycia energii, czy nieracjonalnych klimatycznie wyborów oraz decyzji różnych podmiotów.

GLOBALNE OCIEPLENIE
Globalne ocieplenie jest zjawiskiem polegającym na podnoszeniu się średniej globalnej temperatury powietrza w odniesieniu do pewnego okresu obserwacyjnego.
Opublikowana 9 sierpnia 2021 r. pierwsza część Szóstego Raportu Oceniającego Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) podkreśliła, że człowiek doprowadził do znacznego ogrzewania oceanów, lądów oraz atmosfery. Lata 2011–2020 zostały uznane za najcieplejszą dekadę w historii pomiarów. Działalność człowieka w zakresie emisji gazów cieplarnianych spowodowała już wzrost średniej globalnej temperatury powierzchni o ok. 1°C w odniesieniu do okresu przed epoką przemysłową, kiedy to działalność ta znacząco zaczęła wpływać na środowisko. Skutki globalnego ocieplenia możemy zauważać już gołym okiem poprzez namacalne zmiany w środowisku, takie jak: topnienie lodowców, wydłużanie się okresu wegetacyjnego roślin i przesuwanie się stref wegetacyjnych na północ, stepowienie niektórych powierzchni czy zwiększenie częstotliwości i natężenia występowania zjawisk ekstremalnych (powodzie, susze, huragany, fale upałów, pożary, w tym pożary lasów).

NEUTRALNOŚĆ KLIMATYCZNA
Termin „neutralność klimatyczna” oznacza zerowy bilans między emisją gazów cieplarnianych a ich pochłanianiem przez oceany, morza, lasy i gleby bądź składowaniem.
Oznacza zrównoważenie emisji gazów cieplarnianych, których nie można było ograniczyć, poprzez zwiększenie ich pochłaniania między innymi dzięki zmianie kultury rolnej, nasadzeniom drzew, przebudowie drzewostanów w lasach, a także magazynowaniu węgla w produktach drzewnych. Osiągnięcie neutralności klimatycznej jest ogromnym przedsięwzięciem cywilizacyjnym, związanym nie tylko ze zmianami w energetyce, przemyśle, technologii, transporcie czy rolnictwie, ale przede wszystkim z dostosowywaniem przepisów prawa krajowego do nowych
realiów środowiskowych.

OZE – ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
Odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię pro#mieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów;”

Przy określaniu katalogu ww. zasobów uwzględniano dwa kryteria, tj.:
• stosunkowo krótki czas odnawiania się,
i/lub
• ocena skutków oddziaływania na środowisko naturalne przy długotrwałym ich
wykorzystaniu.


Przeczytaj także: Odnawialne źródła energii – wywiad z Piotrem Bialikiem


OZE – RODZAJE:
W praktyce do produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu wykorzystujemy
poniższe źródła OZE:
• Energia słoneczna (solarna)
• Energetyka wiatrowa
• Energia wodna
• Energia otrzymywana z biomasy
• Energia geotermalnaKlimat tworzą ludzie


BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE
Bezpieczeństwo energetyczne to stan gospodarki, umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska. Oznacza zatem nieprzerwane i pewne dostawy energii elektrycznej, ciepła i paliw transportowych.

GOSPODARKA NISKOEMISYJNA
Polska znajduje się aktualnie w trakcie transformacji energetycznej. Gospodarka, w której produkcja energii opiera się głównie na spalaniu węgla kamiennego i brunatnego, ma w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat stać się niskoemisyjna, co wpisuje się w światowe trendy.
Pojęcia „niska emisja” oraz „gospodarka niskoemisyjna” są często mylone, zwłaszcza w kontekście ograniczania emisji. Niska emisja to całość emitowanych do powietrza substancji z niewysokich źródeł emisji (emitory o wysokości poniżej 40 m). Z kolei „gospodarka niskoemisyjna” (ang. low emission economy) oznacza gospodarkę charakteryzującą się przede wszystkim oddzieleniem wzrostu emisji gazów cieplarnianych od wzrostu gospodarczego, głównie poprzez ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych. Gospodarka niskoemisyjna opiera się przede
wszystkim na efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu technologii ograniczających emisję.

ENERGETYKA JĄDROWA
Odpowiednia polityka energetyczna państwa może uchronić Polaków przed nadmiernym wzrostem kosztów energii. Doskonałym działaniem w tym kierunku jest rozwijanie niskoemisyjnych źródeł energii, w tym energetyki jądrowej. Warto podkreślić, że w 2020 r. 13 państw
członkowskich UE produkujących energię jądrową wytworzyło 683 512 GWh energii jądrowej, co stanowi prawie 25% całkowitej produkcji energii elektrycznej w UE.
Elektrownie jądrowe nie tylko są czyste emisyjnie, jeśli chodzi o dwutlenek węgla, ale są wolne również od produkcji szkodliwych zanieczyszczeń, takich jak SO2, NOx czy pyły. Oznacza to, że rozwój energetyki jądrowej spełnia postu#laty dotyczące dostosowania się do europejskich norm powietrza i realnie wpłynie na polepszenie stanu zdrowia Polaków.

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT
Zrównoważonym transportem nazywamy ideę efektywnej komunikacji, która jest jednocześnie korzystna ekonomicznie, jak i minimalizująca szkodliwy wpływ pojazdów mechanicznych na środowisko. Działania zgodnie z tą ideą koncentrują się zarówno na promocji ekologicznych
środków transportu, takich jak rowery czy elektryczne samochody i autobus. Skupiają się także na kontroli i redukcji emisji szkodliwych dla klimatu spalin. Zrównoważony transport zakłada także takie rozwijanie transportu miejskiego, by jak najmniej niszczyć przestrzeń oraz miejską zieleń na skutek dominacji transportu samochodowego, ta idea wpływa również na planowanie przestrzenne miast, które zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju tak rewitalizują przestrzeń miejską, by przeznaczyć więcej miejsca zarówno na transport publiczny, jak i na
infrastrukturę rowerową.

Zmiany klimatu a wpływ człowieka

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
Efektywności energetyczna to stosunek uzyskanego efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii, niezbędnej do uzyskania tego efektu przez ten obiekt, urządzenie lub instalację.
Działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej polegają na wprowadzeniu zmian lub usprawnień w obiekcie, urządzeniu lub instalacji, w wyniku czego obniżone zostają koszty eksploatacyjne oraz zmniejszone zostaje zużycie energii finalnej lub pierwotnej. W prostym tłumaczeniu to takie gospodarowanie energią, które minimalizuje jej zużycie przy procesach produkcji, eksploatacji czy prowadzenia działalności. Zagadnienie dotyczy każdego rodzaju zużywanej energii lub paliw.

ZRÓWNOWAŻONA KONSUMPCJA
Zrównoważona konsumpcja to idea, która zakłada świadome oraz racjonalne wykorzystywanie dostępnych zasobów środowiska do uzyskania rozwoju, jednocześnie minimalizując szkodliwy wpływ na środowisko. Koncepcję tę wdraża się zarówno w koncernach, jak i firmach czy zakładach produkcyjnych, ale staje się ona coraz popularniejsza również w gospodarstwach domowych.
Taki model konsumpcji, w przeciwieństwie do nadmiernego modelu konsumpcji, dąży do podniesienia jakości życia nie tylko w wymiarze lokalnym, ale przede wszystkim w globalnym. Celem zrównoważonej konsumpcji jest taka produkcja dóbr, która stara się w jak największym stopniu zminimalizować zużycie surowców przy jednoczesnym poszanowaniu aspektów środowiskowych i minimalizacji wytwarzanych odpadów oraz emisji zanieczyszczeń.

GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM (GOZ)
(GOZ) – ang. circular economy – nazywamy koncepcję gospodarczą, której głównym założeniem jest takie gospodarowanie surowcami, materiałami oraz produktami, by pozostały one w gospodarce tak długo, jak to jest możliwe.
Jest to model produkcji i konsumpcji, który polega na dzieleniu się, pożyczaniu, ponownym użyciu, naprawie, odnawianiu i recyklingu istniejących materiałów i produktów tak długo, jak to możliwe.
Postępujące zmiany klimatu wpływają na wiele aspektów naszego życia oraz na środowisko naturalne. Wśród głównych przyczyn tego zjawiska wymienia się przede wszystkim działalność człowieka. Dlatego jednym z celów kampanii „Nasz Klimat” jest kreowanie pozytywnych wzorców w zakresie inicjatyw społecznych oraz codziennych nawyków, które przyczyniają się do zahamowania negatywnych skutków zmian klimatycznych (m.in. oszczędzanie zasobów naturalnych, zrównoważona konsumpcja, korzystanie z przedmiotów powstałych z recyklingu lub biodegradowalnych). Aktywności zaplanowane w czasie trwania kampanii pozwolą na zainicjowanie świadomej dyskusji nt. zmian klimatu oraz aktywne zaangażowanie mieszkańców Polski w działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Dbaj o środowisko

Kampania została podzielona na cztery etapy, w ramach których realizowane będą poszczególne cele komunikacyjne. Elementy edukacyjne zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem wielu kanałów – m.in. mediów tradycyjnych (telewizja, prasa drukowana, radio) i Internetu (media społecznościowe – Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, podcasty i serwisy VOD). Ważnym punktem będzie podjęcie współpracy z blogerami i influencerami, którzy na co dzień poruszają zagadnienia związane z klimatem i ochroną środowiska. Internetowi twórcy stanowią dla wielu osób źródło wiarygodnych i sprawdzonych informacji, a współpraca z nimi pomoże przekonać społeczeństwo, że każdego dnia warto wybierać proekologiczne postawy. Uzupełnieniem kampanii będą aktywności skierowane do wszystkich gmin w Polsce oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Celem zastosowania wielu kanałów komunikacyjnych jest dotarcie do możliwie jak największej grupy osób, które dzięki interesującym i angażujących treściom, mogą poszerzać swoją wiedzę i świadomość nt. zmian klimatycznych.

Opracowanie: Redakcja miastojaslo.pl i Ministerstwo Klimatu i Środowiska

50000 Pozostało znaków