Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Budowa wału się rozpoczyna!

Budowa wału się rozpoczyna!W piątek, 17 lutego br., oficjalnie rozpoczęto budowę lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich.

Efekty projektu zapewnią ochronę życia i mienia 812 osób zamieszkałych na obszarze o powierzchni 280 ha, na którym znajduje się, m.in. 238 budynków mieszkalnych oraz 166 budynków gospodarczych i gospodarczo-przemysłowych. Realizacja inwestycji zakończy się 31 maja 2018 r.
Rzeka Ropa stwarza szczególne zagrożenie powodziowe dla położonych w jej dolnym biegu obszarów gmin Jasło i Skołyszyn. Mieszkańcy tego terenu od dawna w szczególnie dotkliwy sposób odczuwają skutki powodzi. Częste wylewy powodują zniszczenia budynków mieszkalnych i gospodarstw, pól uprawnych, a także infrastruktury drogowej i technicznej.
Budowa wałów od wielu lat jest jedną z najbardziej oczekiwanych inwestycji przez mieszkańców Trzcinicy, Przysiek, Siedlisk Sławęcińskich oraz Pustej Woli.
W piątek rozpoczęły się czynności związane z przekazaniem placu budowy wraz z wyniesieniem projektu w terenie dla zadania pn. „Ropa – Etap 1 – budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie”.
Mieszkańcy wsi Przysieki wystąpili o realizację tej inwestycji po spotkaniu z Ludwikiem Dornem – Marszałkiem Sejmu RP, w 2008 roku. Przy wsparciu Bogdana Rzońcy, który był wówczas Wicemarszałkiem Województwa Podkarpackiego, Zarząd Województwa zdecydował o realizacji tej inwestycji.

 

IMG 1594
Prace zmierzające do zrealizowania tej inwestycji trwały kilka lat. Jeszcze w 2011 r. Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie zlecił opracowanie dokumentacji projektowej dla tego zadania. Stanowiła ona podstawę do uzyskania kolejnych decyzji administracyjnych: decyzji środowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na realizację inwestycji, którą Wojewoda Podkarpacki wydał w 2015 roku.
Decyzja ta stała się ostateczna w dniu 27.04.2016 r., a już 15 września 2016 r. Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie wszczął postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych.
10 lutego br. zawarto umowę z wyłonionym w przetargu wykonawcą, tj. Przedsiębiorstwem Budownictwa Wodno – Inżynieryjnego w Krakowie Sp. z o.o.
Koszt realizacji tego zadania to 8 483 690 zł. Inwestycja ta zostanie sfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. W ramach osi priorytetowej IV - Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego - Działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń.

 

Obraz1
W ramach tej inwestycji powstanie 6,22 km odcinek nowych obwałowań w tym:
- budowa lewego wału rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich o długości 4,008 km,
- budowa obustronnych wałów potoku Młynówka (tj. wałów cofkowych rzeki Ropy) o długości 1,892 km,
- budowa wału opaskowego wokół oczyszczalni ścieków w Przysiekach o długości 0,320 km.

Ponadto wybudowana zostanie niezbędna infrastruktura towarzysząca:
- 9 przepustów wałowych –zapewniających odprowadzanie wód opadowych z terenu zawala
- 2,888 km drogi powodziowej umożliwiającej prowadzenie akcji przeciwpowodziowej oraz konserwację wału
- 11 przejazdów wałowych (ramp wałowych) zapewniających komunikację
- przebudowa mostu na potoku Młynówka, celem dostosowania jego światła dla bezpiecznego przepływu wód powodziowych
- przebudowa i zabezpieczenie kolidujących sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, wodociągowych oraz kanalizacyjnych.

Zakończenie robót budowlanych planowane jest na dzień 31 maj 2018 r.
W uroczystym rozpoczęciu inwestycji uczestniczyli: Bogdan Rzońca- Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury, Maria Kurowska - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Adam Pawluś – Starosta Jasielski, Tadeusz Gorgosz – Wicestarosta, Zenon Szura – Wójt Gminy Skołyszyn, Małgorzata Wajda - Dyrektor Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie wraz z pracownikami prowadzącymi tę inwestycję, przedstawiciele wykonawcy inwestycji, radni i sołtysi oraz mieszkańcy miejscowości na terenie których wybudowane zostaną wały.

50000 Pozostało znaków