Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Sprawozdanie z XLI sesja Rady Miejskiej Jasła

IS 851Dnia 18 marca w Urzędzie Miasta w Jaśle odbyła się sesja Rady Miejskiej Jasła. Poruszane kwestie, wyrażane opinie przebiegały w dość burzliwym charakterze, jednak podjęte decyzje są zwiastunem pozytywnych zmian na naszym regionie.

MPZP dla Gamratu
Po raz kolejny Wysoka Rada obradowała nad uchwałą dotyczącą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jasła dla obszaru Gamrat. Jak zauważył na wstępie burmistrz Jasła ponowne podejście do uchwały, zaproponowanie tego Radzie związane jest z reakcją środowiska. Podczas obrad Radni Rady Miejskiej Jasła wyrazili zgodę na przystąpienie do tegoż planu. Ustalenie przeznaczenia terenu, zasad zagospodarowania i zabudowy stanowi przedmiot tego planu.
Radni argumentowali, iż względy merytoryczne przekonały ich do głosowania za podjęciem uchwały.
H. Rak podczas swojego wystąpienia zaznaczył, iż ,, Rada Miasta jest zainteresowana rozwojem przedsiębiorczości i po przeanalizowaniu i wpłynięciu dodatkowych dokumentów, Rada przychyla się w zupełności do tego, ażeby na tym Gamracie powstały następne tereny, które można było by włączyć w strefę usług”.

IS 864


IS 862Oświadczenie w tej sprawie wydało PSP: Klub radnych PSP stoi na stanowisku, że kształtowanie ładu przestrzennego miasta powinno dokonywane być w sposób zrównoważony to jest taki, który zabezpieczy interesy mieszkańców, inwestorów i finansów gminy. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w artykule 7 przypisała do zadań własnych kształtowanie ładu przestrzennego gminy poprzez uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W związku z ograniczonymi dochodami bieżącymi miasta Jasła zagrożeniem dla budżetu jest zapis artykułu 36. ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który w ustępie 1 stanowi: „jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości może, z zastrzeżeniem ust. 2, żądać od gminy: 1) odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę, 2) wykupienia nieruchomości lub jej części. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w artykule 86 narzuca procedury ostrożnościowe i sankcyjne określając, że wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego określone w uchwale budżetowej na kolejny rok nie mogą być wyższe niż dochody bieżące tego budżetu. Naszym zdaniem skutki budżetowe uchwalenia planu powinny być określone prognozą skutków finansowych sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego, sporządzoną przed etapem opiniowania i uzgadniania, wykonaną przez wyspecjalizowaną firmę a nie przez pracowników Urzędu Miasta i podlegać opiniowaniu przez Komisję Finansowo-Budżetową Rady Miejskiej Jasła. W przypadku oszacowania wyników radni na podstawie prognozy będą w stanie ocenić możliwości zabezpieczenia odpowiedniej ilości środków w budżecie na realizację inwestycji publicznych przewidzianych w planie oraz na zaspokojenie ewentualnych roszczeń osób ponoszących straty wskutek zmian sposobu korzystania z nieruchomości. Prognoza powinna zawierać w szczególności: wpływ ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na dochody własne i wydatki gminy, w tym na wpływy z podatku od nieruchomości oraz na opłaty i odszkodowania, o których mowa w art. 36; wpływ ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na wydatki związane z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy. Klub radnych PSP będzie głosował za przyjęciem projektu uchwały i zwraca się do burmistrza o uwzględnienie przytoczonych wniosków w procedurze opracowania mpzp dla Gamrat-I.
Zabierając swój głos w sprawie wiceburmistrz zaznaczył: ,, Przedstawiciele Gamratu spotykali się w urzędzie miasta. Proponowaliśmy Gamratowi by skupić się nie tylko na jednej zmianie, tylko zmieniać logicznie i szerzej. Daliśmy propozycję aby Gamrat zastanowił się jakie ma perspektywy, jakie kierunki rozwoju tego zakładu przyjąć. W ten sposób te wnioski ewoluowały. Ostatni wniosek był z sierpnia. Żadnych zakulisowych działań burmistrz nie podejmował w tym zakresie, wszystko było jawne”.

 

IS 854


IS 858Radni zapewniali, że interes miasta i mieszkańców jest na pierwszym planie. ,,Wydaje mi się, ze pan prezes Moska zaszachował w pewnym momencie Radę i powiedział słowa, które nie powinny paść” – zaznaczył H. Rak.

 

Wsparcie dla żłobków i klubów dziecięcych
Jasielskie żłobki i kluby dziecięce mogą ubiegać się o celową dotację na każde dziecko objęte przez nich opieką, a zameldowane w Jaśle.

IS 878,,Uchwała ta jest uchwałą systemową, tzn. gdyby na terenie miasta powstały jakieś kolejne żłobki , czy przedszkola, które by miały oddziały żłobkowe również zasady dotowania z tej uchwały byłyby stosowane. Uchwała niniejsza pozwala nam dotować dziecko przebywające w żłobku w wysokości 100 złotych, w klubie dziecięcym 80 złotych. Program ,,Maluch” pozwala nam na uzyskanie dofinansowania do tej dotacji do 50%. Przewidujemy, ze na dzień dzisiejszy będzie nam globalnie potrzeba około 20 tys. złotych wkładu własnego do tego programu, a dofinansowanie z programu ,,Maluch” będzie wynosiło 10 tys.” – L. Znamirowski.
Miesięcznie miasto do każdego dziecka pozostającego pod opieką w żłobku dopłacać będzie 100 zł, do dziecka przebywającego w klubie dziecięcym - 80 zł.
,, Chciałbym usłyszeć skutki podjęcia tej uchwały. Przy czym trzeba powiedzieć, że są dwa przykładowe żłobki, które się będą w mieście tworzyć nowe” – zabrał głos w sprawie K. Czeluśniak

 

IS 884Dotychczas żłobki i kluby nie mogły ubiegać się o taką dotację. W dniu dzisiejszym została podjęta w tej sprawie stosowna uchwała. To uchwała z myślą nie tylko o istniejącym już żłobku, ale także nowych, które się tworzą i będą się tworzyć.

 

Jasło przystąpiło do PROT-u
Jasło przystąpiło do Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Umożliwi to naszemu miastu uczestnictwo w kompleksowych działaniach promocyjnych prowadzonych na terenie całego regionu przez to stowarzyszenie. Nasza współpraca z PROT ma pomóc w opracowywaniu profesjonalnego produktu turystycznego miasta i regionu.

IS 855,, Potrzebne nam jest, mając ograniczoną ilość środków na promocje miasta, korzystanie z różnego rodzaju innych możliwości, które dają między innymi takie propozycje przygotowuje PROT” – A. Czernecki.
Rozwój turystyki w województwie podkarpackim i promocja turystyczna regionu to jedne z zadań PROT.

 

Anna Dziura

Portal miastojaslo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które są niezwiązane z tematem, zawierają wulgaryzmy, reklamy czy też treści obrażające inne osoby. Użytkowniku ponosisz odpowiedzialność za treść swoich komentarzy zgodnie z Polskim Prawem oraz normami obyczajowymi.

50000 Pozostało znaków