Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Bezpieczeństwo sanitarne Powiatu Jasielskiego podsumowanie 2012 r.

1W 2012 roku pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Jaśle przeprowadzili 3120 kontroli, pobrali 1247 próbek do badań laboratoryjnych, wydali 1162 decyzji administracyjnych i 41 postanowień.

Za stwierdzone nieprawidłowości nałożono 147 mandaty na kwotę 19460 zł – powiedział Dariusz Pomprowicz, Państwowy Inspektor Sanitarny w Jaśle.
Podczas XXXIX Sesji Rady Powiatu Dariusz Pomprowicz przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Jasielskiego za rok 2012. Wynika z niej, że sytuacja na terenie powiatu jest dobra. W ubiegłym roku zmniejszyła się ilość zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu B i C. Nie notowano chorób, przeciwko którym prowadzone są szczepienia ochronne, takich jak: tężec, błonica, czy odra. Zgłoszono cztery zachorowania na świnkę i siedem na różyczkę oraz 130 na ospę wietrzną. Odnotowano znacznie niższe uodpornienie populacji przeciw grypie.
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w 2012 r. monitorowała 17 wodociągów. Przeprowadzono 169 kontroli, pobrano 194 próbki wody w stałych punktach poboru. Ponadto skontrolowano i pobrano 20 próbek wody z wodociągów zaopatrujących w wodę szkoły.
Dzięki prowadzeniu stałego, wzmożonego monitoringu jakości wody w wodociągach, przeznaczonej do spożycia przez ludzi, znacznie poprawiło się bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców naszego powiatu – powiedział Dariusz Pomprowicz.
Stacja prowadzi także stały nadzór nad basenem otwartym i krytą pływalnią. Stan wody w tych obiektach oceniono jako dobry.
Nadzorem objęto także 121 placówek nauczania i wychowania, 36 placówek wypoczynku letniego oraz zimowego dzieci i młodzieży, a także 36 wodociągów własnych, zaopatrujących w wodę placówki oświatowo – wychowawcze. Łącznie przeprowadzono w nich 223 kontrole. Wydano siedem decyzji administracyjnych nakazowych dotyczących m.in. poprawy stanu techniczno - sanitarnego w placówkach, wyposażenia pracowni komputerowych w krzesła obrotowe z regulowaną wysokością, czy dostosowania mebli szkolnych do wymagań ergonomii.
Oddział Higieny Pracy w 2012 r. nadzorował 358 zakładów pracy, w których przeprowadzono 156 kontroli sanitarnych, wydano 58 decyzji z zakresu poprawy warunków technicznych oraz obniżenia stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia. Dokonano oceny ryzyka zawodowego. Z przeprowadzonej kontroli wynika, że w zakładach pracy powinno się w dalszym ciągu podejmować działania w celu poprawy warunków pracy i obniżenia czynników szkodliwych. Obiekty żywieniowe powinny nadal wdrażać system dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej oraz system HACCP
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w roku 2012 prowadziła również działania w zakresie edukacji z promocji zdrowia. Koncentrowały się one głównie na koordynacji i nadzorze nad działalnością oświatowo – zdrowotną, kształtowaniu odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych u dzieci, młodzieży szkolnej, ludności pracującej powiatu jasielskiego.
W zależności od grupy wiekowej przeprowadzono m.in. konkursy o różnej tematyce prozdrowotnej, prelekcje edukacyjne, a także kolportaż i rozdawnictwo materiałów edukacyjnych.
Bardzo dziękuję Panu Dariuszowi Pomprowiczowi za rzetelną ocenę stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Jasielskiego. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna sprawując nadzór nad higieną pracy i uczenia się, warunkami higieniczno – sanitarnymi wytwarzania żywności chroni nasze zdrowie. Zapobiega też powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych. Dlatego jest niezwykle ważna dla całej społeczności. Dołożymy wszelkich starań, aby jej funkcjonowanie na terenie powiatu nie było zagrożone – mówił Starosta Jasielski Adam Kmiecik.

Monika Niziołek
Starostwo Powiatowe w Jaśle

50000 Pozostało znaków