Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

,,Tak dla ochrony powietrza" - konkurs

„TAK! dla OCHRONY POWIETRZA” konkurs

 

Ogólnopolski Konkurs
na spot ekologiczny
pod hasłem
„TAK! dla OCHRONY POWIETRZA”

REGULAMIN

INFORMACJE O KONKURSIE
1. Celem Konkursu jest PROMOCJA OCHRONY POWIETRZA I SPOSOBÓW WALKI Z JEGO ZANIECZYSZCZENIEM.
2. Do konkursu zgłaszamy krótkie materiały filmowe zwane dalej „spotami”, których motywem przewodnim będzie PROMOCJA DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ POWIETRZA (spot może: zachęcać społeczeństwo do dbania o powietrze, pokazywać skutki jego zanieczyszczenia – w sposób humorystyczny lub całkiem poważny – wykorzystywać wszelkie dostępne metody, techniki i media – może być nagrany telefonem, kamerą, może być poddany obróbce komputerowej – zostawiamy autorom całkowitą dowolność doboru metod i technik).
3. Zasięg konkursu – ogólnopolski
4. Patronat honorowy – Starosta Jasielski Adam Pawluś
5. Fundator nagród – Powiat Jasielski
6. Organizator – Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle, ul. Jana Pawła II 8A, tel. 13 446 59 25, mail –

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnicy konkursu – dzieci i młodzież, czyli uczniowie wszystkich typów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Konkurs nie jest adresowany do osób dorosłych.
2. Organizator nie przewiduje podziału na kategorie wiekowe.
3. Zasięg konkursu – ogólnopolski.
4. Spot powinien być nagrany samodzielnie. Dopuszcza się pomoc osób trzecich, ale trzeba to zaznaczyć w karcie zgłoszenia.
5. W karcie zgłoszenia podajemy JEDNEGO głównego autora spotu. Współautorów podajemy w karcie zgłoszenia oraz w opisie filmu zamieszczonym na platformie YouTube. Nagrodę otrzymuje podany autor spotu.
6. Termin zgłoszeń – 24.11.2023
7. Jeden uczestnik może zgłosić tylko jeden film.
8. Spot oraz jego elementy nie mogą naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i innych praw osobistych.
9. Spoty nadesłane na konkurs będą udostępnione na fanpage’u MDK w Jaśle (www.facebook.com/mdkwjasle) oraz na stronie organizatora www.mdkjaslo.pl.
10. Pierwszym zwycięzcą konkursu zostanie autor spotu z największą liczbą polubień uzyskanych pod postem zamieszczonym na fanpage’u organizatora zawierającym link
do filmu (zliczane będą tylko polubienia na Facebooku, polubienia pod filmem
na Youtube nie wliczają się do ogólnej liczby głosów). Drugi zwycięzca zostanie wyłoniony przez komisję powołaną przez organizatora.
11. Głosowanie trwać będzie od momentu opublikowania wszystkich nadesłanych filmów,
tj. od dnia 27.11.2023 od godz. 12:00 do dnia 01.12.2023 – do godz. 12:00.

Dnia 01.12.2023 r. do godz. 15:00 organizator ogłosi za pośrednictwem fanpage’u MDK i strony internetowej www.mdkjaslo.pl wyniki konkursu (podając autora filmu, który uzyskał największą liczbę polubień oraz autora filmu wytypowanego przez komisję powołaną przez organizatora) oraz skontaktuje się telefonicznie ze zwycięzcami i ustali warunki odbioru nagrody.

12. W przypadku niepełnoletnich uczestników konkursu, do pracy załączone winno być oświadczenie jednego z rodziców lub opiekunów prawnych, wyrażające zgodę na udział w konkursie na zasadach określonych w regulaminie.
13. Uczestnik konkursu udziela organizatorowi bezterminowej i nieodpłatnej zgody na korzystanie z prac konkursowych, z podaniem imienia i nazwiska autora, wieku oraz miejscowości zamieszkania, w celach promocyjno-marketingowych, stosownie do potrzeb organizatora, w celu promocji konkursu, organizatora oraz fundatora nagród.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac sprzecznych
z przepisami prawa, zasadami etyki lub z innych względów sprawiających, że nie nadają się one do publicznej prezentacji.
15. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

NAGRODY
1. Organizator przyzna dwie nagrody główne – dwa Aparaty FUJIFILM Instax Mini 12 plus wkłady. Jedną otrzyma autor filmu z największą liczbą polubień na fanpage’u MDK w Jaśle (www.facebook.com/mdkwjasle), drugą autor wytypowany przez Komisję powołaną przez organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość nieprzyznania nagrody przez komisję.
3. Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

WARUNKI TECHNICZNE SPOTU
1. Spot nie powinien przekroczyć 180 sekund. Spoty trwające powyżej 180 sekund nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu.
2. Na potrzeby konkursu film należy umieścić na dowolnym kanale w serwisie YouTube nadając mu status „Publiczny”. Link do filmu należy przesłać drogą mailową na adres organizatora – wraz z kartą zgłoszenia. W opisie filmu należy zamieścić opis: Spot ekologiczny oraz imiona i nazwiska autora i ewentualnych współautorów.
Typ pliku: MP4, MOV (w kompresji obsługiwanej przez platformę Facebook)
Napisy do filmu: opcjonalne, ale zalecane
Dźwięk filmu: opcjonalny, ale zalecany

3. Muzyka i efekty dźwiękowe wykorzystane w materiale filmowym nie mogą naruszać praw osób trzecich, a ewentualne roszczenia z tym związane obciążają Uczestnika Konkursu;
w przypadku wykorzystania muzyki lub efektów dźwiękowych w materiale należy:
w przypadku wykorzystania muzyki komercyjnej dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty licencyjnej,
w przypadku wykorzystania muzyki udostępnionej bezpłatnie należy dołączyć informacje o licencji, na której utwór został udostępniony,
każdorazowo umieścić w napisach końcowych autora muzyki i spełnić wszystkie warunki wykorzystanej licencji, np. dla licencji Creative Commons: <Muzyka: twórca – „tytuł utworu” wykorzystano na licencji Creative Commons>.
4. Grafiki i materiały video wykorzystane w materiale filmowym nie mogą naruszać praw osób trzecich, a ewentualne roszczenia z tym związane obciążają Uczestnika Konkursu; w przypadku wykorzystania muzyki lub materiałów video w materiale należy:
w przypadku wykorzystania grafiki lub video komercyjnych dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty licencyjnej,
w przypadku wykorzystania grafiki lub video udostępnionego bezpłatnie dołączyć informacje o licencji, na której utwór został udostępniony, wraz z dokładnym linkiem do danego utworu i jego licencji lub zgodę twórcy. Za grafiki i materiały video uznaje się: fragmenty programów telewizyjnych, filmów, gier, teledysków, logotypy, animacje, zdjęcia itp.
5. Zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, zgłaszanie do Konkursu spotów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficzne, rasistowskie, ksenofobiczne, propagujące piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniające techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkie inne, podobne w treści i działaniu materiały.

ZOBOWIĄZANIA KONKURSOWE
1. Spot konkursowy nie może być wcześniej publikowany i nie może naruszać praw osób trzecich, a w szczególności cudzych praw autorskich.
2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie terminów, zmiany lub odwołanie Konkursu z przyczyn od niego niezależnych.
3. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.

KONTAKT
Wszelkie zapytania i informacje należy kierować do Biura Organizatora Konkursu: osobą do kontaktu z ramienia Organizatora jest Agnieszka Kuczała-Kołodziej, tel. 13 446 59 25, mail:

50000 Pozostało znaków