Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Poradnik prawny

6 – 10 października „Dni Ubezpieczonego w ZUS”

plakat-DUOd 6 do 10 października 2014 r. ZUS Oddział w Jaśle oraz jego podległe Inspektoraty w Brzozowie, Dębicy, Krośnie i w Sanoku zapraszają na „Dni Ubezpieczonego w ZUS”.

Reforma OFE

ZUS

Od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. członkowie otwartych funduszy emerytalnych (OFE) mogą zdecydować, gdzie będzie kierowana część ich składek emerytalnych, począwszy od składki za lipiec 2014 r.


Od kwietnia do końca lipca 2014 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyjmować oświadczenia od ubezpieczonych dotyczące pozostania w Otwartych Funduszach Emerytalnych. To jeden z elementów wdrażanej od początku roku ustawy z 6 grudnia 2013 roku w zmianach w OFE, która uczyniła z ZUS zakład emerytalny, docelowo wypłacający – bez ponoszenia dodatkowych kosztów - emerytury z I i II filara.
Członkowie OFE mogą zdecydować, w jaki sposób będzie dzielona ich składka emerytalna.

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie emerytalne obecnie wynosi 19,52% podstawy jej wymiaru, z czego od 1 lutego 2014 r.:
• 2,92% podstawy wymiaru jest odprowadzane przez ZUS do wybranego przez Państwa OFE,
• 4,38% podstawy wymiaru jest zapisywane na subkoncie w ZUS.
Jeśli składki nie będą przekazywane do OFE, to część składki emerytalnej wynosząca 7,3% będzie zapisywane na subkoncie w ZUS.

Osoby, które życzą sobie, aby składka w wysokości 2,92% była odprowadzana do OFE, powinni dostarczyć do ZUS odpowiedni dokument: "Oświadczenie członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego oraz
o zapoznaniu się z informacją dotyczącą powszechnego systemu emerytalnego oraz informacją dotyczącą otwartych funduszy emerytalnych".
Oświadczenie w formie papierowej będzie dostępne w placówkach ZUS, a w formie elektronicznej na pue.zus.pl.

Klientom udostępniona zostanie możliwość złożenia Oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki do OFE w formie:
• papierowej tradycyjnej (papierowy formularz oświadczenia),
• papierowej z kodem kreskowym (oświadczenie wypełnione na formularzu elektronicznym dostępnym na PUE, wydrukowane i podpisane przez klienta),
• ustnej dyspozycji (oświadczenie wypełnione i wydrukowane przez pracownika SOK, podpisane przez klienta),
• elektronicznej (przesłane przez klienta za pośrednictwem PUE, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP albo podpisane profilem PUE),
• elektronicznej przy wsparciu konsultanta COT (oświadczenie wypełnione przez konsultanta COT i przesłane przez klienta za pośrednictwem PUE - podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP albo podpisane profilem PUE).

Oświadczenie można złożyć:
• bezpośrednio w każdej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS (wykaz adresów na zus.pl),
• pocztą (oświadczenie można przesłać do każdej jednostki terenowej ZUS),
• w formie elektronicznej na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) - pue.zus.pl
o po zalogowaniu mogą Państwo wypełnić oświadczenie i wysłać je przez Internet,
o bez zalogowania mogą Państwo je wypełnić i wydrukować,
• w urzędomacie w wybranych placówkach ZUS (wykaz 157 placówek na zus.pl).
W każdym przypadku uzyskają Państwo wsparcie konsultantów Centrum Obsługi Telefonicznej (COT).

Jeśli chcą Państwo, aby Państwa składki emerytalne były przekazywane w całości do ZUS, to nie muszą Państwo składać żadnych oświadczeń. Bez względu na to, gdzie trafią środki z II filaru, podlegać będą dziedziczeniu. Decyzję o pozostaniu w OFE bądź przekazywaniu całości składki emerytalnej do ZUS będzie można zmieniać.
Począwszy od 2016 r. co 4 lata, od 1 kwietnia do 31 lipca, otwierane będzie "okienko transferowe". W tym okresie będzie można złożyć do ZUS oświadczenie o przekazywaniu bieżących składek do OFE lub w całości na subkonto w ZUS.
Pod koniec października 2014 r. Otwarte Fundusze Emerytalne przekażą do ZUS informacje o liczbie i wartości jednostek rozrachunkowych. Na ich podstawie ZUS rozpocznie zapisywanie na subkontach ubezpieczonych określoną dla każdego z osobna wartość składki. System Informatyczny ZUS, umożliwi precyzyjne przeliczenie ogromnej ilości danych
i prawidłową wycenę jednostek uczestnictwa w OFE.
- ZUS staje się zakładem emerytalnym. Zgodnie z zasadą suwaka bezpieczeństwa, na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego środki osoby ubezpieczonej w OFE będą stopniowo przekazywane do ZUS. Uchroni to przed ryzykiem „złej daty”, czyli sytuacją, w której ubezpieczony dostałby niższą emeryturę ze względu na spadki notowań na rynkach finansowych. Dodam, że ZUS będzie obsługiwał nowe zadania nie zwiększając zatrudnienia ani kosztów działalności – mówi rzecznik prasowy Oddziału ZUS w Jaśle.

Informacje o reformie OFE można znaleźć na stronie: emerytura.gov.pl oraz www.zus.pl

Agnieszka Prajsnar
Oddział ZUS w Jaśle

Szkolenie „Prawo pracy w 2014 roku”

Szkolenie „Prawo pracy w 2014 roku”

Zmiany w prawie pracy w 2014 roku to temat szkolenia zorganizowanego przez Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Państwową Inspekcję Pracy w Starostwie Powiatowym w Jaśle.


„Prawo pracy w 2014 roku” to temat szkolenia, które odbyło się 18 lutego b.r. w Starostwie Powiatowym w Jaśle. Jego uczestnicy mogli dowiedzieć się m.in. jakie zaszły zmiany w czasie pracy. Poznali zasady nabywania i udzielania urlopów wypoczynkowych, a także uprawnienia pracownika do urlopów związanych z wychowywaniem dzieci.

Szkolenie „Prawo pracy w 2014 roku”


Przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy przypomniał także pracodawcom podstawowe obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym wobec osób zatrudnianych na innej podstawie niż umowa o pracę.
Szkolenie odbyło się w ramach cyklu szkoleń organizowanych przez Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców. Poprzednie, zorganizowane w styczniu, dotyczyło zmian w programie Płatnik oraz obowiązków pracodawcy w 2014 roku.

Starostwo Powiatowe w Jaśle

Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych

ad

1 września 2013 r. weszła w życie ustawa z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.


O rozwiązaniach, jakie daje znowelizowana ustawa opowiada Agnieszka Prajsnar rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Jaśle.

IS DPP 0001


Co nowego zmieniło się w przepisach?
Od 1 września 2013 roku weszły w życie przepisy z ustawy dnia 27 lipca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i niektórych innych ustaw. Ustawa ta zmienia między innymi przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy z 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej. Wprowadzono nowe tytuły do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego dla osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem. Z innych nowości mamy zmiany dotyczące formularzy ubezpieczeniowych, zmiany w dokumentach rozliczeniowych.

Jakie dokumenty mają składać zainteresowani?
Osoby, które będą miały tytuł do ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego dla osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem przede wszystkim muszą złożyć zaświadczenie o zamiarze podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu oraz wniosek o zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. Po drugie zaświadczenie o zamiarze podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu, oświadczenie o zmianach, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka oraz orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka.

Kto jest osobą uprawnioną do tego?
Osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem własnym, swojego małżonka lub dzieckiem przysposobionym przez okres do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 5 roku życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki tej osoby przez okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Oświadczenia osoby sprawującej osobista opiekę nad dzieckiem są dostępne w terenowych jednostkach organizacyjnych ZUS, ale można je pobrać na stronie internetowej zakładu pod adresem www.zus.pl.

Czy musza zaistnieć jakieś dodatkowe warunki aby osoby mogły ubiegać się o ubezpieczenie?
Do dodatkowych takich warunków jakie muszą spełnić osoby ubiegające się o ten rodzaj świadczenia to:
1. Podleganie i opłacanie składek przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed rozpoczęciem sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem
2. Drugi rodzic nie może być objęty ubezpieczeniem emerytalnym oraz rentowych z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem, pobierania zasiłku macierzyńskiego, przebywania na urlopie wychowawczym oraz nie mają te osoby ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie mają innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych.

Jaki jest okres podlegania ubezpieczeniom?
Osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem podlega ubezpieczeniom od dnia określonego w oświadczeniu ubezpieczonego jako dzień rozpoczęcia sprawowania tej osobistej opieki nad dzieckiem, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym oświadczenie zostało złożone. Okres taki wynosi do dnia wskazanego w oświadczeniu jako dzień zakończenia sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Okres ten wynosi: do 3 lat (nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 5 roku życia)i do lat 6 (nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, w przypadku orzeczonej niepełnosprawności). Okres ubezpieczenia z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem może być wykorzystywany w całości lub nie więcej niż w czterech częściach.

Osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem z tego tytułu podlegają ubezpieczeniom emerytalno lub ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. To wynika z warunków jakie te osoby spełniają. Dodatkowo osoby, które podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu również podlegają ubezpieczeniom zdrowotnym. Natomiast osoby, które podlegają tylko i wyłącznie ubezpieczeniu emerytalnemu nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym.

Dla osób prowadzonych pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osób współpracujących ze zleceniobiorcami podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie wynosi: 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek ogłoszonego w trybie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych za dany rok kalendarzowy. Dla zleceniobiorców to kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek ogłoszonego w trybie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych na dany rok kalendarzowy, nie wyższa jednak niż przeciętna miesięczna kwota stanowiąca podstawę wymiaru składek w okresie 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających okres sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem i nie niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Dal osób duchownych natomiast kwota podstawy wymiaru składek to kwota minimalnego wynagrodzenia.

Jeśli chodzi o podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne to wynosi ona 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Natomiast podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne to kwota specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Jakie obowiązki ma ZUS względem osób ubezpieczonych?
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejmuje tutaj rolę płatnika składek. Jako płatnik składek to ZUS dokonuje zgłoszeń do ubezpieczeń, wyrejestrowań z ubezpieczeń oraz sporządza dokumenty rozliczeniowe. Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz zdrowotne osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem finansowane są w całości z budżetu państwa.

Czy za osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem opłacane są jakieś inne składki?
Za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem nie są opłacane składki na fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych oraz na fundusz emerytur pomostowych.

 

Podsumowując rozmowę, można śmiało stwierdzić, że głównym celem omawianej ustawy jest zrównanie praw ubezpieczonych w czasie sprawowania opieki nad dziećmi niezależnie od rodzaju zatrudnienia, a wprowadzone rozwiązania mają wpłynąć na wysokość przyszłych świadczeń osób, które zajęły się wychowaniem dzieci.

Rozmawiała Anna Dziura

Od dzisiaj stosujemy elastyczny czas pracy!

praca

O tym jakie zmiany weszły w życie po nowelizacji przepisów Kodeksu pracy dotyczących czasu pracy, jakie możliwości owe zmiany dają przeczytacie Państwo poniżej.


Nowelizacja przepisów pozwala na możliwość zastosowania tzw. ruchomego czasu pracy w dwóch wariantach. Przepisy te pozwalają na ustalenie czasu pracy, który przewiduje różne godziny rozpoczynania jej w dniach pracy, bądź też określanie przedziału czasu, w którym pracownik powinien podjąć pracę w dniu dla niego roboczym.
Pracownikom mogą zostać wyznaczone różne godziny rozpoczynania pracy w poszczególne dni również w sposób, iż w kolejnym dniu pracownik rozpoczynałby pracę o godzinie wcześniejszej niż w dniu poprzednim. Należy pamiętać, że taka praca nie będzie uznawana za pracę nadliczbową.
Niezmiennym staje się zachowywanie przepisów o obowiązującym wymiarze czasu pracy oraz odpoczynku dobowym i tygodniowym.
Pracodawca może wyznaczyć przedział czasowy, w jakim pracownicy są obowiązani stawić się do pracy.
Także w tym przypadku, gdyby pracownik, zgodnie ze swoją decyzją, w kolejnym dniu rozpoczął pracę o godzinie wcześniejszej niż w dniu poprzednim, to taka praca nie będzie pracą nadliczbową. Konieczne jest przestrzeganie przepisów o wymiarze czasu pracy, odpoczynku dobowym oraz tygodniowym.

Warto pamiętać!
Elastyczny czas pracy może być wprowadzony w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi (przedstawicielami pracowników).
Tak forma organizacji czasu pracy może być stosowana także na pisemny wniosek zainteresowanego pracownika.

Anna Dziura

 

Koniec e-pożyczek?

1

Planowane są zmiany w prawie, które nałożą na pożyczkobiorcę obowiązek uzyskania pisemnej zgody na sprawdzenie wiarygodności kredytowej klienta i to za każdym razem.

Zmowa cenowa w telefonii komórkowej – UOKiK na tropie

c

Wszczęto postępowanie antymonopolowe przeciwko operatorom komórkowym: Polkomtel, PTC oraz PTK Centertel.

Mamy nowe rozporządzenie w sprawie fotoradarów

2

14 marca 2013 roku Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej podpisał rozporządzenie dotyczące warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące.

Wójt zajmie pensję, jeśli nie zapłacimy za wywóz śmieci

k

Nie skarbówka, lecz urzędnicy gminni będą ścigać tych, którzy nie wnoszą opłat śmieciowych.

Treści audiowizualne w internecie będą nadzorowane przez państwo

jfx

Dzisiaj wchodzi w życie nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji, która nakłada wiele obowiązków, jak również ograniczeń dotyczących nadawców usług audiowizualnych na żądanie.