Jasło

Fotograf ślubny Jasło, Krosno

Poradnik prawny

Od dzisiaj stosujemy elastyczny czas pracy!

praca

O tym jakie zmiany weszły w życie po nowelizacji przepisów Kodeksu pracy dotyczących czasu pracy, jakie możliwości owe zmiany dają przeczytacie Państwo poniżej.


Nowelizacja przepisów pozwala na możliwość zastosowania tzw. ruchomego czasu pracy w dwóch wariantach. Przepisy te pozwalają na ustalenie czasu pracy, który przewiduje różne godziny rozpoczynania jej w dniach pracy, bądź też określanie przedziału czasu, w którym pracownik powinien podjąć pracę w dniu dla niego roboczym.
Pracownikom mogą zostać wyznaczone różne godziny rozpoczynania pracy w poszczególne dni również w sposób, iż w kolejnym dniu pracownik rozpoczynałby pracę o godzinie wcześniejszej niż w dniu poprzednim. Należy pamiętać, że taka praca nie będzie uznawana za pracę nadliczbową.
Niezmiennym staje się zachowywanie przepisów o obowiązującym wymiarze czasu pracy oraz odpoczynku dobowym i tygodniowym.
Pracodawca może wyznaczyć przedział czasowy, w jakim pracownicy są obowiązani stawić się do pracy.
Także w tym przypadku, gdyby pracownik, zgodnie ze swoją decyzją, w kolejnym dniu rozpoczął pracę o godzinie wcześniejszej niż w dniu poprzednim, to taka praca nie będzie pracą nadliczbową. Konieczne jest przestrzeganie przepisów o wymiarze czasu pracy, odpoczynku dobowym oraz tygodniowym.

Warto pamiętać!
Elastyczny czas pracy może być wprowadzony w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi (przedstawicielami pracowników).
Tak forma organizacji czasu pracy może być stosowana także na pisemny wniosek zainteresowanego pracownika.

Anna Dziura

 

Koniec e-pożyczek?

1

Planowane są zmiany w prawie, które nałożą na pożyczkobiorcę obowiązek uzyskania pisemnej zgody na sprawdzenie wiarygodności kredytowej klienta i to za każdym razem.

Zmowa cenowa w telefonii komórkowej – UOKiK na tropie

c

Wszczęto postępowanie antymonopolowe przeciwko operatorom komórkowym: Polkomtel, PTC oraz PTK Centertel.

Mamy nowe rozporządzenie w sprawie fotoradarów

2

14 marca 2013 roku Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej podpisał rozporządzenie dotyczące warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące.

Wójt zajmie pensję, jeśli nie zapłacimy za wywóz śmieci

k

Nie skarbówka, lecz urzędnicy gminni będą ścigać tych, którzy nie wnoszą opłat śmieciowych.

Treści audiowizualne w internecie będą nadzorowane przez państwo

jfx

Dzisiaj wchodzi w życie nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji, która nakłada wiele obowiązków, jak również ograniczeń dotyczących nadawców usług audiowizualnych na żądanie.

Niższe opłaty za wycięcie drzew

dg

Obecnie opłata za wycięcie drzewa uzależniona jest od jego wieku.

Znowelizowana ustawa o pomocy społecznej

54

W piątek doszło do znowelizowania przez Sejm ustawy o pomocy społecznej, której celem jest usprawnienie udzielania pomocy osobom potrzebującym.

Zasady udziału w przetargach – od dziś zmieniają się zasady

Zasady udziału w przetargach – od dziś zmieniają się zasady

Stworzenie możliwości wyłączenia z przetargów spółek powiązanych kapitałowo, dialog techniczny, zmiany w kwestii kar dla wykonawców za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia – to nie wszystko co uległo zmianie Prawa zamówień publicznych – wchodzi w życie dzisiaj.

Niepełnosprawny może już zabrać psa asystującego do parku narodowego – zniesiono dyskryminujące ograniczenia

Niepełnosprawny może już zabrać psa asystującego do parku narodowego – zniesiono dyskryminujące ograniczenia

Dnia 1 lutego zniesiono ograniczenia w zakresie wstępu osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy psów do parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz na plaże i kąpieliska. Nowe przepisy pozwalają osobom niepełnosprawnym na wstęp do wskazanych miejsc również z psami asystującymi.

Poinformuj nas