Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Szpital Specjalistyczny w Jaśle

Wybrano Radę Społeczną Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

Powołano Radę Społeczną Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, która jest organem pełniącym bardzo ważne funkcje w podmiocie leczniczym. Ustawa z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej reguluje zadania, jakie ma pełnić rada społeczna szpitala. 


Zgodnie z treścią ustawy, do zadań rady społecznej należy:


1) przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:
a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
c) przyznawania kierownikowi nagród,
d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem;
e) (uchylony)

2) przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:
a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
c) kredytów bankowych lub dotacji,
d) podziału zysku,
e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
f) regulaminu organizacyjnego;

3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;

5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.


Rada Społeczna Szpitala w Jaśle wesprze jakość opieki zdrowotnej


W skład Rady Społecznej weszli:

-starosta jasielski Adam Pawluś
- przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego Krzysztof Topolski
- Irena Baciak
- Barbara Burbelka
- Tadeusz Gorgosz
- Ryszard Lisowski
- Grzegorz Pers
- Ewa Wawro
- Paweł Nowak


Przeczytaj także: Rada powiatu jasielskiego ustaliła składy komisji


Podczas sesji rady powiatu, podczas zgłaszania kandydatur do rady społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, starosta jasielski Adam Pawluś zaproponował stanowisko Magdaleny Stasiowskiej, niewchodzącej w skład członków rady powiatu jasielskiego. Wniosek ten został odrzucony.

red.

50000 Pozostało znaków