Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

„Mocni bez przemocy”

fontanna(1)Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle jako realizator prowadzi rekrutację do projektu „Mocni bez przemocy” skierowanego do dzieci z klas 4-6 szkoły podstawowej oraz młodzieży gimnazjalnej z klas 1-3. w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2014r.

Rekrutacja trwa od 13 - 20 października.

W ramach projektu realizowane będą działania od października do grudnia 2014r.:

Zajęcia grup socjoterapeutycznych dla 2 grup: I grupa – szkoła podstawowa (klasy IV – VI) i II grupa – gimnazjum (klasy I – III)
W ramach zajęć zorganizowane zostaną dla uczestników grup spotkania i wycieczka integracyjna, które wzmocnią umiejętność komunikowania się w grupie, powściągliwości, czekania na swoją kolej, współpracy z innymi rówieśnikami, wyrażania uczuć w sposób społecznie akceptowany, odpowiedzialności za siebie i innych, zaufanie.

Spotkania na ściance wspinaczkowej (grupa I i II). Zorganizowane zostaną 3 spotkania dla każdej z grup.

Dwudniowy wyjazd na zieloną szkołę zorganizowany w województwie podkarpackim dla grupy I i II. Każde dziecko będzie uczestniczyć w wyjeździe ze swoim rodzicem/opiekunem. Podczas wyjazdu dzieci i ich opiekunowie będą mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z naturą, wyciszenia się i wzmocnienia wzajemnych relacji.
Warsztaty zdrowego stylu życia odbywać się będą w dwóch grupach.

Warsztaty będą miały na celu:

Nabycie wiedzy dotyczącej prawidłowego odżywiania się i wpływu złych nawyków żywieniowych na kondycję fizyczną i psychiczną młodego człowieka (właściwa dieta, zaburzenia odżywiania: anoreksja, bulimia i inne);
Uwrażliwienie na krótkotrwałe i pozornie tylko pozytywne działanie używek takich jak m.in. alkohol, nikotyna, narkotyki przy ogromnych szkodach, jakie przynieść może ich spożywanie i nadużywanie;
Uświadomienie negatywnego wpływu używek na funkcjonowanie rodziny i ich związku z zachowaniami agresywnymi oraz ich destrukcyjny wpływ na życie zawodowe człowieka;
Nabycie wiedzy dotyczącej skutków zażywania środków anabolicznych, w tym zaburzenia funkcjonowania poszczególnych układów organizmu ludzkiego (hormonalnego, krwionośnego) oraz zaburzenia psychiczne z tym związane.
Kryteria kwalifikowalności uczestnictwa w projekcie

Do projektu zakwalifikowane będą 24 osoby z rodzin zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie z terenu miasta Jasła, w tym:
młodzież gimnazjalna (12 osób) uczęszczająca do Gimnazjum Nr 1 w Jaśle,
dzieci klas IV - VI (12 osób) uczęszczające do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jaśle.
Rekrutacja Uczestników Projektu jest prowadzona za pośrednictwem pracowników socjalnych przy współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym oraz pedagogami szkolnymi.

Rekrutacja zostanie przeprowadzona przez Komisję Rekrutacyjną w składzie: Dyrektor MOPS w Jaśle, koordynator projektu, terapeuty, w oparciu o następujące kryteria:

dzieci/młodzież z rodzin zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie z terenu miasta Jasła (weryfikacja: opinia pracownika socjalnego o sytuacji dziecka w rodzinie, a w przypadku niekorzystania z pomocy społecznej MOPS w Jaśle pedagoga szkolnego),
status ucznia klas IV - VI szkoły podstawowej lub I- III szkoły gimnazjalnej (weryfikacja: zaświadczenie ze szkoły),
zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział dzieci i młodzieży w projekcie.
W przypadku zgłoszenia się większej niż zakładana ilości dzieci i młodzieży do udziału w projekcie, które spełnią ww. kryteria Komisja weźmie pod uwagę kolejność zgłoszeń. Zostanie również utworzona lista osób rezerwowych.

Wszelkie informacje na temat rekrutacji udzielane są pod numerem telefonu 013 44 370 15 u Pani Jolanty Kosiek – pracownika socjalnego, koordynatora ds. prowadzenia procedury Niebieska Karta.

Jolanta Kosiek

MOPS Jasło

50000 Pozostało znaków