Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

LXIII Sesja Rady Miejskiej Jasła – „Nadzwyczajna”

sesja rady miasta JasłaUprzejmie zapraszam na LXIII Sesję Rady Miejskiej Jasła – „Nadzwyczajną”, którą zwołuję na podstawie art. 20 Uprzejmie zapraszam na LXIII Sesję Rady Miejskiej Jasła – „Nadzwyczajną”,

którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm./LXII „Nadzwyczajna” Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 23 marca 2018 r. o godz. 1500 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Wybór Komisji Wnioskowej.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:3.1 udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło” /druk nr 657/,3.2 zmiany budżetu miasta Jasła na 2018 r. /druk nr 658/,3.3 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2018 – 2028 /druk nr 659/.

4. Zamknięcie obrad Sesji RMJ.
Przewodniczący  Rady Miejskiej Jasła  Henryk Rak

50000 Pozostało znaków