Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Informujemy o terminie XLI Sesji Rady Miejskiej Jasła

sesjaXLI Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się 22 lutego 2021 r. o godz. 11.00 w zdalnym trybie organizacji posiedzenia z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie protokołu z XXXVI Sesji RMJ.

3. Wybór Komisji Wnioskowej.

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej RMJ za 2020 r.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:
5.1. przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Jasła /Druk Nr 348/,
5.2. zwolnienia z części opłaty oraz zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży /Druk nr 349/,
5.3. wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej, dla której Miasto Jasło jest organem rejestrującym, w wysokości wyższej niż określona w art. 26 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych /Druk nr 354/,
5.4. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia powierzającego Miastu Jasłu przez Gminę Tarnowiec zadania z zakresu pomocy społecznej /Druk nr 353/,
5.5. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 r. /Druk nr 352/,
5.6. zmiany budżetu miasta Jasła na 2021 r. /Druk nr 350/,
5.7. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2021 – 2031 /Druk nr 351/.

6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad Sesji RMJ

Przewodniczący
Rady Miejskiej Jasła
Henryk Rak

50000 Pozostało znaków