Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Wyprawka szkolna

wyprawka szkolnaDo 6 września br. przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników i pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”.

Wnioski składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014. W bieżącym roku dofinansowanie dotyczy podręczników dla uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2013/2014 do: klas I – III i V szkoły podstawowej, klas II szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum.

Dofinansowany może być też zakup podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej, dla uczniów: słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawanościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W przypadku uczniów klas I szkoły podstawowej kryterium dochodowe wynosi 539 zł netto na osobę w rodzinie, natomiast u pozostałych uczniów, którzy nie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, kryterium dochodowe wynosi 456 zł netto na osobę w rodzinie.

Wnioski o dofinansowanie „wyprawki szkolnej” wydają macierzyste szkoły uczniów. Szczegółowe informacje można uzyskać w szkole, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2013/2014.

UMJ

 

50000 Pozostało znaków