Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Uroczystość przekazania i poświęcenia samochodu gaśniczego dla OSP w Pustej Woli

Uroczystość przekazania i poświęcenia samochodu gaśniczego dla OSP w  Pustej WoliW dniu 25.05.2013r. w miejscowości Pusta Wola gm. Skołyszyn odbyła się uroczystość przekazania i poświęcenia samochodu gaśniczego dla miejscowej jednostki OSP.

Mimo burzy, jaka nadeszła tuż przed rozpoczęciem uroczystości, wszyscy przenieśli się z placu remizy OSP do wnętrza domu ludowego. W tym szczególnym dniu oprócz członków miejscowej jednostki oraz sąsiednich jednostek OSP Z Harklowej, Kunowej, Sławęcina-Siedlisk i Przysiek zjawili się dostojni goście: Senator RP Alicja Zając, Poseł na Sejm Bogdan Rzońca, Wiceprezes Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie Mirosław Pieta, Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Rzeszowie dh Stanisław Święch, Komendant Powiatowy PSP st.bryg. Wiesław Latoszek, Wójt Gminy Skołyszyn Zenon Szura oraz księża parafii Sławęcin i Skołyszyn.

Uroczystość przekazania i poświęcenia samochodu gaśniczego dla OSP w  Pustej Woli


 

Podczas swojego wystąpienia Prezes OSP nakreślił historię jednostki.

Drodzy strażacy i mieszkańcy wsi Pusta Wola.
Dziś obchodzimy tą miłą uroczystość przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego Star200 dla naszej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, jak i jego poświęcenia. Drodzy Goście, Szanowni Druhowie, pozwolę sobie przedstawić skrócony rys naszej jednostki i skupić się bardziej na obecnych czasach. Jednostka nasza powstała w roku 1927. Była założona przez mieszkańców wsi, którzy w październiku 1927r. zorganizowali zebranie, na którym podjęto uchwałę założenia jednostki i powołano pierwszy zarząd OSP w skład, którego weszli:
1) Stanisław Zawiślak – prezes
Stanisław Gorczyca – komendant naczelnik
Antoni Kiełtyka – sekretarz
Adam Goleń – skarbnik.
Druh Zawiślak złożył dokumenty do rejestracji w Starostwie Powiatowym i w Zarządzie Okręgu ZOSP w Jaśle. W tym czasie działały już jednostki w sąsiednich wioskach. W okresie zimowym przystąpiono do szkolenia druhów i tak rozpoczęła się działalność naszej jednostki. W następnych latach jednostka działała ze zmiennym szczęściem, druhowie w okresie między wojennym prowadzili działalność kulturalno-oświatową, pełnili warty, brali udział przy gaszeniu pożarów przy pomocy sąsiednich jednostek, bo sprzęt jaki posiadali nie pozwalał na prowadzenie akcji gaśniczej. II wojna światowa przerwała działalność jednostki OSP. Druhowie tak jak większość ludności prowadzili życie i swą działalność z walką z okupantem. Lata powojenne nie były zbyt łaskawe dla naszej jednostki i nie służyły jej rozwojowi. Taka sytuacja trwała do roku 1965. Szanowni Goście w tym to czasie zrodziła się myśl reaktywowania OSP. W 1966 r zorganizowano zebranie na którym wybrano Zarząd OSP.
1) Ferdynand Ćwiklik – prezes
Kazimierz Kiełtyka – naczelni
Józef Budziak – skarbnik
Mieczysław Marszałek – sekretarz
Józef Kiełtyka – gospodarz
Edward Wanat – przedstawiciel -GRN Harklowa.
Jednostka wznowiła swoją działalność i rozpoczęto starania o zakup sprzętu wyposażenia i umundurowania. Jednostka została zarejestrowana pod nr, 3218/67 w rejestrze Stowarzyszenia Urzędu Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie. Natomiast Komenda Powiatowa Straży pożarnej w Jaśle przekazała do użytku pierwszą w historii naszej OSP motopompę M-400, 80 MB, węży tłocznych, 3 odcinki węża ssawnego, rozdzielacz, 2 prądownice. W następnych latach jednostka nasza prowadziła normalną działalność jak również starała się o budowę remizy i gromadziła materiały. W roku 1988 oddano do użytku Dom Ludowy wraz z remizą OSP. Strażacy przy budowie Domu Ludowego wraz z remizą przepracowali 4799 roboczogodzin, przy przewozie materiałów 357 roboczogodzin. Wartość prac społecznych mieszkańców wsi i strażaków oszacowano na ponad 120 000zł. Upamiętnieniem ofiar hitlerowskich był akt wmurowania tablicy ofiar pomordowanych w II wojnie światowej na frontowej ścianie budynku. W roku 1992 został zakupiony lekki samochód marki ,,UAZ”. Samochód został zakupiony i częściowo wyposażony z środki OSP Pusta Wola. W tym czasie jednostka uczestniczyła we wszystkich zawodach ratowniczo- sportowych uczestniczyliśmy również w uroczystościach państwowych i kościelnych. Jednostka była również wyposażona w mundury polowe moro, hełmy, pasy, topory, lecz nadal nie mieliśmy odpowiedniego wyposażenia do działań ratowniczo-gaśniczych. W roku 2002 Urząd Gminy Skołyszyn ufundował i nadał jednostce OSP sztandar oraz zakupił 10 sztuk mundurów galowych, 20 sztuk koszul, czapki regatówki. Jednostka zaczęła otrzymywać sprzęt w postaci pompy pływającej szlamowej, agregatu prądotwórczego, radiostacji samochodowej, dostaliśmy używany samochód marki ,,Żuk” od OSP Przysieki, Który mamy nadal. W tym to okresie mogliśmy samodzielnie prowadzić akcje oczyszczania studni, zbiorników wodnych, pomagać ludności w oczyszczaniu i wypompowywaniu piwnic i zalanych mieszkań. Jednostka nasza pracowała na rzecz Gospodarki Komunalnej, przepompowując studnie ścieków oraz osadnik na oczyszczalni ścieków w Przysiekach. Szanowni Goście, Drodzy Druhowie rok 2010 postawił poprzeczkę bardzo wysoko przed wszystkimi jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych nie tylko z naszego regionu. Sytuacja jaka zaistniała pokazała jakie występują braki w wyposażeniu i dla tego wszystkie struktury i organizacje zaczęły poważnie myśleć o wyposażeniu tych mniejszych jednostek, które tak ofiarnie niosły pomoc mieszkańcom. Okres ostatnich lat w których to występowały powodzie, podpalania traw i nie użytków oraz silne opady deszczu udowodniły, że możemy zawsze liczyć na naszych strażaków ochotników, którzy nie szczędząc sił, niosąc pomoc i ratunek. Mając takie ,a nie inne wyposażenie jednostka spełniała wszystkie wymagania co do otrzymania samochodu gaśniczego klasy średniej. W marcu 2013r OSP Harklowa po porozumieniu z Urzędem Gminy przekazała nam ten samochód ratowniczo-gaśniczy Star200, który widzimy tu na placu. Samochód wyposażyliśmy w ten sprzęt, który mieliśmy zgromadzony oraz doposażyliśmy w miarę naszych możliwości. Otrzymaliśmy ubrania bojowe, hełmy atestowane, węże tłoczne, tłumice i wiele sprzętu wyposażenia strażaka. Dzisiaj jednostka może podjąć wiele akcji ratowniczo-gaśniczych. Strażacy posiadają przeszkolenie, badania lekarskie i ubezpieczenia. Druhowie nasi działają bardzo ofiarnie co udowodnili w czasie powodzi 2010 roku, oraz licznych interwencjach oraz występach na uroczystościach państwowych i kościelnych za co dziś zostają odznaczeni. Jednostka nasza cały czas się rozwija i mimo trudności finansowych jakie występują w naszej gospodarce zawsze udaje się nam pozyskać nowe wyposażenie. Rozwój jednostki od 1966 roku poprzez wybudowanie remizy i wyposażenie jednostki w ten sprzęt jaki mamy i umundurowanie zawdzięczamy Urzędowi Gminy z byłym wójtem druhem Stanisławem Gołosińskim oraz obecnym wójtem Gminy druhem Zenonem Szura, który przyczynił się do wyposażenia nas w ten samochód oraz urządzenia tej uroczystości jak również stara się wyposażyć jednostkę w niezbędny sprzęt, a przede wszystkim następnym terminie remont i modernizacje strażnicy. Dużą pomocą wspiera nas w formie dofinansowania w zakupach sprzętu i umundurowania Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP-RP Województwa Podkarpackiego. Jak również Zarząd Powiatowy Związku OSP-RP w Jaśle z prezesem druhem Stanisławem Święchem. Obecnie jednostka nasza liczy 52 osoby w tym 26 członków zwyczajnych, 6 członków drużyny młodzieżowej oraz 20 członków honorowych w tym 9 kobiet. Jednostka posiada dwa samochody lekki samochód marki ,,Żuk” oraz średni wóz ratowniczo-gaśniczy marki ,,Star200”. Wyposażenie jednostki pozwala nam na prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych. Jako mieszkańcy wsi Pusta Wola oraz my strażacy składamy dziś podziękowanie wymienionym osobom oraz instytucją i związkom za okazaną nam pomoc.

Uroczystość przekazania i poświęcenia samochodu gaśniczego dla OSP w  Pustej Woli


Uroczystego przekazania średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu Star 200 GBA 2,5/16, który wcześniej służył w jednostce OSP Harklowa dokonał Wójt Gminy Skołyszyn, który wręczył symboliczne kluczyki na ręce Prezesa OSP dh Józefa Marszałka i Naczelnika – kierowcy dh Andrzeja Pietraszka. Samochód poswięcił powiatowy kapelan strażaków ks. Tadeusz Wawryszko w asyście księdza proboszcza parafii Sławęcin Marka Cesarza. Grono zasłużonych członków OSP zostało odznaczonych Medalami Za Zasługi dla Pożarnictwa, które w imieniu ZOW ZOSP RP w Rzeszowie wręczył Prezes ZOP ZOSP RP Stanisław Święch i Komendant Powiatowy PSP st.bryg. Wiesław Latoszek. Przed tablicą pamiątkową umieszczoną na budynku Remizy OSP upamiętniającą ofiary II Wojny Światowej ze wsi Pusta Wola zostały złożone wiązanki kwiatów oraz zapalone znicze.

Ochotnicza Straż Pożarna w Pustej Woli

 

50000 Pozostało znaków