Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Kolejne dotacje na 2014 rok przyznane

herb-pop117,5 tys. złotych przyznało Miasto na realizację zadań własnych z zakresu profilaktyki oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2014 roku.

To już kolejna dotacja przyznana przez Miasto. Kilka dni wcześniej 372,5 tys. złotych przekazanych zostało do organizacji pozarządowych na prowadzenie działań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny.

Dotację na realizację zadania obejmującego "Wspieranie prowadzenia świetlic środowiskowych oraz placówek wsparcia dziennego, świadczących pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym na terenie miasta Jasła" otrzymały organizacje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej Parafii św. Stanisława BM Jasło, Klasztor Św. Antoniego Padewskiego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanie) Jasło i Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Jasło.

Wsparcie przy "Tworzeniu programów i organizowaniu przedsięwzięć profilaktycznych adresowanych dla dzieci i młodzieży, stanowiących alternatywę wobec picia alkoholu, używania narkotyków, palenia papierosów" przyznano dla: Polskiego Czerwonego Krzyża Zarząd Rejonowy Jasło oraz Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Jasło.

Na "Organizowanie przedsięwzięć dla osób dorosłych utrzymujących abstynencję oraz członków ich rodzin oraz osób niepełnosprawnych zagrożonych patologią społeczną" Miasto przyznało dotację Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe Jasło oraz Stowarzyszeniu Trzeźwościowemu „ARKA”.

UM Jasło

50000 Pozostało znaków