Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Absolutorium za wykonanie budżetu

Absolutorium za wykonanie budżetuBurmistrz Jasła Ryszard Pabian otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2016 rok.

Budżet na 2016 rok został uchwalony 29 grudnia 2015 roku, a podczas jego wykonywania radni przyjęli 15 zmieniających go uchwał, a burmistrz wydał 41 zarządzeń w sprawie jego zmian.
W wyniku tych działań plan dochodów wzrósł o 22 626 249 zł 31 gr, plan przychodów o 7 600 237 zł 83 gr, wydatki zwiększyły się o 30 764 487 zł 14 gr, a rozchody zmniejszyły o 538 000 zł. Zadłużenie miasta na 31 grudnia 2016 r. z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło 16 527 720 zł 24 gr, co stanowi 11,32 %.

Dziękując radnym za udzielone mu absolutorium burmistrz Jasła Ryszard Pabian stwierdził m.in.: - Dziękuję nie tylko za absolutorium, ale i za współpracę. Od początku pełnienia funkcji burmistrza podkreślam, że nie dzielę państwa na koalicję i opozycję i tak staram się państwa traktować. (...) Dziękuję również moim współpracownikom za realizację tego budżetu, dziękuję zarządom osiedli, ale także wykonawcom zlecanych przez nas robót i usług. Zapraszam wszystkich do współpracy w dalszej realizacji tego, co miastu jest potrzebne.

 

2

 

Zapytany o komentarz do wykonania budżetu stwierdził m.in.: - W 2016 roku naprawdę udało się zrobić wiele, szczególnie jeżeli chodzi o stronę dochodową, bo przecież planowany budżet został przekroczony. Po stronie wydatków nie wszystko udało się zrealizować, ale były tego obiektywne przyczyny. Większość z tych rzeczy, których nie udało się - głównie ze względu na warunki atmosferyczne - wykonać w roku 2016, została zrealizowana na wiosnę roku 2017, a pozostałe będą realizowane.

Plan dochodów budżetu wyniósł 146 029 978,19 zł co stanowi 102,32 % w stosunku do planu i był wyższy od wykonania za 2015 r. o 22 367 504,71 zł. Z tej kwoty dochody bieżące stanowiły 141 328 011,79 zł, dochody majątkowe - 4 701 966,40 zł. Plan wydatków natomiast został wykonany w 90,93 proc. czyli w wysokości 138 809 868,31 zł w tym: wydatki bieżące 124 807 620,81 zł, i wydatki majątkowe 14 002 247,50 zł.

Największą kwotę po stronie dochodów stanowiły podatki i opłaty lokalne (36 156 696,67 zł). Wśród ważniejszych dochodów znalazły się też: dochody uzyskiwane przez gminne jednostki organizacyjne (2 150 539,38 zł), dochody z majątku miasta (2 896 684,03 zł), udziały w dochodach budżetu państwa, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych (27 543 200,03 zł), dotacje z budżetu państwa na zadania własne (8 281 374,29 zł), dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone (27 120 543,02 zł) oraz subwencje (27 768 222,00 zł).

W 2016 r. otrzymano środki z budżetu Unii Europejskiej i innych środków bezzwrotnych w kwocie 3 853 565,41 zł na Program ERASMUS oraz na realizację projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”.

50000 Pozostało znaków