Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Absolutorium dla Zarządu Powiatu udzielone

IMG 1656Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Jaśle za wykonanie budżetu w roku 2013 było najważniejszą decyzją, podjętą przez radnych w trakcie XL Sesji Rady Powiatu, zwołanej na dzień 26 czerwca 2014 r.

Rada Powiatu w Jaśle udzieliła Zarządowi Powiatu absolutorium 15 głosami za, 6 osób było przeciw. Radni zatwierdzili również sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2013. Przypomnijmy, że udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego Zarządu Powiatu.
Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu wraz z opinią RIO przedstawił Przewodniczący Komisji – Józef Kozioł. Wszystkie komisje Rady wyraziły swoje pozytywne opinie na temat wykonania budżetu.
- Pierwotny budżet po stronie dochodów opiewał na kwotę 114 037 745 zł, a po stronie wydatków 108 625 425 zł. Udało się w ciągu roku budżetowego zwiększyć dochody Powiatu Jasielskiego o prawie 12,5 mln zł. Analizując sprawozdanie z realizacji budżetu wyraźnie widać, jaka idea przyświecała Zarządowi Powiatu realizując budżet za 2013 r. - przede wszystkim rozwój i inwestycje drogowe. Nie zapominaliśmy także o edukacji, ochronie zdrowia i pomocy społecznej – mówił Starosta Jasielski Adam Kmiecik.

IMG 1629


W 2013 r. ponad 23 mln zł wydatkowano na inwestycje, głównie były to inwestycje drogowe.

- Warto zauważyć, że rok 2013 był rokiem, kiedy nie zostały zaciągnięte nowe zobowiązania, nowe kredyty. Zmniejszyliśmy zadłużenie Powiatu Jasielskiego po to, aby w przyszłości powiat mógł sięgnąć po środki unijne i realizować zadania z ich udziałem. Na spłatę kredytu łącznie z odsetkami Zarząd przeznaczył w 2013 r. ponad 7 mln zł – kontynuował Starosta.

IMG 1647


- W imieniu własnym i Zarządu pragnę serdecznie podziękować za udzielenie absolutorium. Mam nadzieje, że 2014 r. będzie równie dobry dla Powiatu Jasielskiego - powiedział Starosta po otrzymaniu absolutorium.

50000 Pozostało znaków