Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Przyznanie nauczycielom nagrody specjalnej

Specjalna nagroda dla wszystkich nauczycieli

Nagrody specjalne dla nauczycieli

Wobec faktu, że rok 2023 jest rokiem obchodów 250. rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej (powołanej 14 października 1773 r.), której podstawowym zadaniem było zadbanie o organizację systemu edukacji w Polsce, Rząd Polski ustanowił specjalną nagrodę dla wszystkich nauczycieli.

Wysokość nagrody ustalono na kwotę 1125 zł brutto.

Przepisy dotyczące nagrody mają zastosowanie zarówno do nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej, jak i nauczycieli przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, jeżeli w dniu 20 września 2023 r. pozostawali w stosunku pracy w tych przedszkolach, szkołach lub placówkach.

Przyznanie nauczycielom nagrody specjalnej nastąpiło z jednoczesnym zapewnieniem pełnego sfinansowania wypłaty tych nagród z budżetu państwa ( na jeden etat przypada kwota 1.345,95 zł). Powiat Jasielski otrzymał środki na wypłatę nagród w wysokości 760.461,75 zł.

Nagrodę specjalną otrzyma 565 nauczycieli, w tym 508 w ze szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Jasielski oraz 57 nauczycieli ze szkół i placówek prowadzonych przez inne organy.

Nagroda będzie wypłacana w terminie do 14 października 2023 r.

Starostwo Powiatowe w Jaśle

50000 Pozostało znaków