Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Nie pal śmieci!!

842

W ostatnim czasie obserwuje się na terenie Gminy Jasło coraz częstsze przypadki spalania odpadów w piecach do ogrzewania domów jednorodzinnych.

Między innymi spala się plastikowe butelki, odpady z tworzyw sztucznych, opakowania zawierające tworzywa sztuczne (np. kartony po napojach), odpady płyty wiórowej, stare meble, starą odzież i inne odpady.
W procesach spalania ważną rolę odgrywa temperatura spalania, w spalarniach odpadów temperatury spalania utrzymuje się powyżej 800 – 1000 °C a spaliny są oczyszczane w urządzeniach oczyszczających, natomiast w paleniskach domowych temperatury są dużo niższe, co powoduje, że w emitowanych spalinach powstają bardzo szkodliwe związki chemiczne, które oddziałują bardzo szkodliwie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi w najbliższym otoczeniu.
W trakcie takiego spalania odpadów powstają różnego rodzaju zanieczyszczenia, takie jak:
pył , tlenek węgla (CO), nieorganiczne związki chloru i fluoru, tlenki azotu jako NO2, dwutlenek siarki SO2, metale ciężkie : kadm, rtęć, tytan, arsen, kobalt, nikiel, selen, ołów, chrom, związki organiczne (dioksyny i furany)
Zanieczyszczenia te są przyczyną powstawania chorób nowotworowych, alergii, chorób płuc i innych schorzeń. Powstające zanieczyszczenia ze względu na niewielkie wysokości kominów zanieczyszczają najbliższe otoczenie, szczególnie przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych (brak wiatru, duża wilgotność powietrza). Jednymi z najbardziej szkodliwych substancji powstających przy spalaniu odpadów są dioksyny i furany, które należą do grupy związków rakotwórczych, a ich wpływ widoczny jest dopiero po kilku, a nawet kilkunastu latach.
Dla przykładu stężenie dioksyn i furanów w wydobywającym się z domowych kominów dymie może wynosić kilkanaście razy więcej niż dopuszczalne stężenie dla spalarni śmieci, gdzie zainstalowane są urządzenia oczyszczające spaliny, a wielkość emitowanych zanieczyszczeń do powietrza jest monitorowania poprzez wykonywanie pomiarów kontrolnym. Mimo stosowania takich zabezpieczeń, budowie nowych spalarni towarzyszą niejednokrotnie protesty okolicznych mieszkańców z obawy na zanieczyszczenie środowiska.

WARTO PAMIĘTAĆ!!!
Piec w domu nie jest spalarnią odpadów!
Spalanie różnego rodzaju odpadów jest powodem powstawania wielu zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska.
Odpady niebezpieczne powinny być poddane recyklingowi lub unieszkodliwianiu w specjalistycznych instalacjach i nie spalaniu w domu.

Spalanie odpadów powoduje nieobliczalne szkody dla zdrowia ludzi i środowiska!
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z przepisami ochrony środowiska spalanie odpadów w piecach do ogrzewania domów jest wykroczeniem zagrożonym mandatem lub karą grzywny.

Wójt Gminy Jasło
Stanisław Pankiewicz

50000 Pozostało znaków