Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Regulamin

Regulamin serwisu informacyjnego www.miastojaslo.pl
Zasady i warunki zamieszczania Opinii przez użytkowników miastojaslo.pl

I. Postanowienia wstępne.

1.Niniejszy regulamin określa zasady i warunki zamieszczania Opinii przez Użytkowników w Serwisie informacyjnym miastojaslo.pl
2.Zamieszczanie Opinii w Serwisie odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i jest równoznaczne ze:
a)złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu;
b)wyrażeniem przez Użytkownika zgody na niezwłoczne udostępnienie mu usługi zamieszczenia i przechowywania jego Opinii w Serwisie, po spełnieniu przez niego warunków określonych w Regulaminie.

II. Słownik pojęć użytych w Regulaminie.

O ile z treści Regulaminu nie wynika nic innego, poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:
1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin zamieszczania Opinii w Serwisie informacyjnym miastojaslo.pl.
2. Użytkownik - oznacza osobę fizyczną korzystającą na podstawie Regulaminu z usługi zamieszczenia i przechowywania Opinii w Serwisie. Osoba fizyczna może być Użytkownikiem, jeżeli:
a)posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, oraz
b)korzysta z usługi zamieszczenia i przechowywania Opinii w Serwisie w celach nie związanych z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub aktywnością zawodową, w celach niezarobkowych oraz w celach nie związanych z działalnością promocyjną lub reklamową Użytkownika i/lub innych osób lub/i jakichkolwiek towarów lub/i usług.
3. Portal miastojaslo.pl - oznacza portal internetowy prowadzony w domenach internetowych.
4. Formularz - oznacza stronę internetową w Serwisie, która umożliwia Użytkownikowi zamieszczenie Opinii w Serwisie oraz zawarcie z miastojaslo.pl umowy o świadczenie usługi zamieszczenia i przechowywania Opinii Użytkownika w Serwisie.
5 .Opinia - oznacza zamieszczoną w Serwisie przez Użytkownika opinię do danej treści publikowanej w Serwisie lub/i opinii innego Użytkownika Serwisu, stanowiącą własny pogląd Użytkownika.
6. Nick - oznaczenie Użytkownika, jakim posłużył się on dla oznaczenia autorstwa Opinii.

III. Zasady zamieszczania i przechowywania Opinii w Serwisie.

1. Serwis umożliwia Użytkownikom zamieszczanie, publikowanie i przechowywanie Opinii Użytkowników na powierzchniach Serwisu przeznaczonych do zamieszczania Opinii przez Użytkowników.
2. Opinie Użytkowników publikowane są wraz z Nickiem Użytkownika.
3. Użytkownik zamieszcza Opinie w Serwisie za pomocą odpowiedniego Formularza dostępnego w Serwisie, w którym powinien wpisać treść swojej Opinii i swój Nick oraz zaakceptować postanowienia Regulaminu i wyrazić zgodę określoną w punkcie IV Regulaminu.
4. Opinie zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie powinny dotyczyć treści lub/i opinii, do których zostały zamieszczone.
5. Korzystanie z usługi zamieszczenia i przechowywania Opinii w Serwisie jest bezpłatne, z tym zastrzeżeniem, że Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne w zakresie dostępu do Internetu i transmisji danych (operatorzy telekomunikacyjni) z tytułu korzystania z dostępu do Internetu lub/i transmisji danych, zgodnie z cennikami i regulaminami świadczenia tych usług obowiązującymi u tych podmiotów, przy czym wynagrodzenie to nie jest pobierane przez miastojaslo.pl i nie stanowi wynagrodzenia za korzystanie przez Użytkownika z usługi zamieszczenia i przechowywania Opinii w Serwisie.
6. Zamieszczone i przechowywane w Serwisie Opinie Użytkowników będą nieodpłatnie czytane lub/i oceniane lub/i opiniowane przez innych Użytkowników.
7.Opinie Użytkownika są zamieszczane, publikowane i przechowywane w Serwisie w imieniu własnym Użytkownika, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Miastojaslo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść Opinii Użytkowników zamieszczonych, publikowanych i przechowywanych w Serwisie.
8.Korzystanie przez Użytkownika z usługi zamieszczenia i przechowywania Opinii w Serwisie, a w szczególności zaakceptowanie postanowień Regulaminu, jest równoznaczne z:
a)przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika faktu, że zamieszczone i przechowywane w Serwisie Opinie Użytkownika mogą być czytane lub/i oceniane lub/i opiniowane przez innych Użytkowników;
b)wyrażeniem przez Użytkownika zgody na nieodpłatne czytanie lub/i ocenianie lub/i opiniowanie Opinii Użytkownika przez inne osoby;
c)wyrażeniem przez Użytkownika zgody na publikację Opinii Użytkownika wraz z Nickiem podanym przez Użytkownika.

IV. Warunki korzystania z usługi zamieszczenia i przechowywania Opinii w Serwisie.

1. Zamieszczenie i przechowywanie Opinii w Serwisie wymaga dokonania następujących czynności przez Użytkownika (wszystkie czynności muszą zostać dokonane łącznie):
a)udostępnienia miastojaslo.pl Nicka Użytkownika;
b)zaakceptowania postanowień Regulaminu;
c)wyrażenia zgody na przetwarzanie przez miastojaslo.pl danych osobowych Użytkownika dla celów związanych z korzystaniem z usługi zamieszczenia i przechowywania Opinii w Serwisie.
2. Wykonanie czynności wskazanych w punkcie IV.1. Regulaminu odbywa się za pomocą Formularza dostępnego w Serwisie.
3. Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola Formularza oznaczone jako obowiązkowe, a następnie przesłać ten Formularz drogą elektroniczną do miastojaslo.pl poprzez aktywację odpowiedniego pola znajdującego się w Formularzu.
4. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą przez miastojaslo.pl dla celów związanych z korzystaniem z usługi zamieszczenia i przechowywania Opinii w Serwisie.
5. Administratorem danych osobowych Użytkowników, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jest miastojaslo.pl.
6. Miastojaslo.pl informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość korzystania z usługi zamieszczenia i przechowywania Opinii w Serwisie oraz że Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
7 .Cofnięcie zgody na przetwarzanie przez miastojaslo.pl danych osobowych Użytkownika jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z usługi zamieszczenia i przechowywania Opinii w Serwisie.
8.Użytkownik zobowiązany jest podać w Formularzu wyłącznie prawdziwe dane. Osobą odpowiedzialną za prawdziwość danych wpisanych do Formularza jest wyłącznie Użytkownik.
9. Podanie danych niezgodnych z prawdą uprawnia miastojaslo.pl do zaprzestania świadczenia Użytkownikowi usługi zamieszczenia i przechowywania jego Opinii w Serwisie.
10. Korzystanie z usługi zamieszczenia i przechowywania Opinii w Serwisie, a w szczególności przesłanie do miastojaslo.pl Formularza, jest równoznaczne z:
a. złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o przyjęciu do wiadomości i akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu;
b. złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że dane zawarte w Formularzu są zgodne z prawdą;
c. upoważnieniem miastojaslo.pl do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu korzystania z usługi zamieszczenia i przechowywania Opinii Użytkownika w Serwisie;
d. przyjęciem do wiadomości przez Użytkownika prawa dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

V. Prawa i obowiązki Użytkownika.

Zaakceptowanie Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że posiadane przez Użytkownika prawo do Opinii oraz prawo do zezwalania na czytanie lub/i ocenianie lub/i opiniowanie tych Opinii przez inne osoby na warunkach określonych w Regulaminie jest niczym nieograniczone.
Użytkownik zobowiązany jest dokonać stosownego rozliczenia ze wszystkimi osobami, którym przysługują jakiekolwiek prawa do Opinii zamieszczonych przez niego w Serwisie, jeżeli uprawnione osoby wystąpią z roszczeniami z tytułu przysługujących im praw.
Użytkownik zobowiązany jest dopełnić wszelkich prawem wymaganych czynności niezbędnych do zamieszczania i przechowywania Opinii w Serwisie oraz do ich czytania lub/i komentowania lub/i opiniowanie przez inne osoby zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
Użytkownik zamieszcza, publikuje i przechowuje Opinie w Serwisie oraz zezwala na ich czytanie lub/i ocenianie lub/i opiniowanie przez inne osoby we własnym imieniu, na własną rzecz i na własną odpowiedzialność.
Użytkownik nie może zamieszczać w Serwisie Opinii i Nicków, które będą zawierały treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające prawa miastojaslo.pl i prawa osób trzecich, naruszające dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny, stanowiące materiały reklamowe lub promocyjne Użytkownika lub/i innych osób lub/i towarów lub/i usług lub będą zawierały linki prowadzące do wyżej wymienionych treści. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia wszelkiej szkody, jaką może ponieść miastojaslo.pl z tytułu zamieszczenia i przechowywania w Serwisie Opinii Użytkownika sprzecznych z postanowieniami zdania poprzedniego.
Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa i postanowień Regulaminu, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.
Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z usługi zamieszczenia i przechowywania swoich Opinii w Serwisie. Usunięcie z Serwisu Opinii Użytkownika jest możliwe poprzez wysłanie do miastojaslo.pl odpowiedniego oświadczenia o rezygnacji z korzystania z usługi zamieszczenia i przechowywania Opinii Użytkownika w Serwisie. Oświadczenie winno zostać wysłane na adres poczty elektronicznej . Miastojaslo.pl usunie z Serwisu Opinię Użytkownika w terminie do trzech dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika wskazanego w zdaniu poprzednim.

VI. Zakres odpowiedzialności i prawa www.miastojaslo.pl.

1.Miastojaslo.pl jest uprawnione do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Serwisu lub/i jego Formularzy, jeżeli jest to spowodowane:
a. koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;
b. przyczynami niezależnymi od miastojaslo.pl (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).
2.Miastojaslo.pl nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Użytkownika lub osoby trzecie w związku korzystaniem z usługi zamieszczenia i przechowywania Opinii w Serwisie.
3.Miastojaslo.pl nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub też okolicznościami niezależnymi od miastojaslo.pl.
4.Miastojaslo.pl nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczeń, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z winy nieumyślnej.
5.Miastojaslo.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie świadczeń, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Miastojaslo.pl jest jednak odpowiedzialna za działania lub zaniechania (jak za własne działanie lub zaniechanie) osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. Miastojaslo.pl jest także odpowiedzialna w przypadkach, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu, jeśli odpowiedzialność wynika z obowiązujących przepisów prawa. Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa w niniejszym punkcie Regulaminu, obejmuje także odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe.
6.Miastojaslo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści otrzymywane i wysyłane przez Użytkowników za pośrednictwem sieci Internet oraz za treść Opinii i Nicków Użytkowników, w tym za podane w nich jakiekolwiek dane lub/i informacje.
7.Miastojaslo.pl zastrzega sobie prawo do zmiany szaty graficznej lub/i układu stron internetowych przeznaczonych do świadczenia usługi zamieszczenia i przechowywania Opinii w Serwisie, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
8. Miastojaslo.pl zastrzega sobie prawo do rozbudowy lub/i zmian form i zakresu korzystania z usługi zamieszczenia i przechowywania Opinii w Serwisie, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
9.Miastojaslo.pl zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udostępniania usługi zamieszczenia i przechowywania Opinii w Serwisie (zamknięcia usługi) w każdym czasie.
10.Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
14.Wyłącznym źródłem zobowiązań miastojaslo.pl jest Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
15.Miastojaslo.pl jest uprawnione do zablokowania (uniemożliwienia) dostępu do Opinii Użytkownika i zaprzestania świadczenia Użytkownikowi usługi zamieszczenia i przechowywania Opinii Użytkownika w Serwisie w następujących przypadkach:
a)naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub/i postanowień Regulaminu;
b)cofnięcia zgody na przetwarzanie przez miastojaslo.pl danych osobowych Użytkownika dla celów korzystania z usługi zamieszczenia i przechowywania Opinii w Serwisie;
c)w przypadku udostępnienia miastojaslo.pl danych osobowych niezgodnych z prawdą;
d)w przypadku otrzymania przez miastojaslo.pl urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze opublikowanej i przechowywanej w Serwisie Opinii Użytkownika.

VII. Korespondencja.

1.Miastojaslo.pl kieruje korespondencję do Użytkownika związaną z korzystaniem z usługi zamieszczenia i przechowywania Opinii Użytkownika w Serwisie na adres poczty elektronicznej, jaki zostanie udostępniony jej przez Użytkownika.
2.Użytkownik powinien kierować wszelką korespondencję w sprawach związanych z korzystaniem z usługi zamieszczenia i przechowywania Opinii Użytkownika w Serwisie na adres poczty elektronicznej .


VIII. Zmiany Regulaminu.

1.Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu.
2.Miastojaslo.pl zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie i są wiążące dla Użytkownika po opublikowaniu tych zmian na stronie internetowej Serwisu (w szczególności poprzez opublikowanie treści Regulaminu zawierającego zmiany), o ile nie zastrzeżono inaczej oraz w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa.
3.Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego zapoznawania się ze zmianami Regulaminu.
Akceptuję regulamin zamieszczania opinii w serwisie i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez miastojaslo.pl. moich danych osobowych dla celów związanych z zamieszczeniem mojej opinii w serwisie.
Miastojaslo.pl informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.