Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

XIII „Nadzwyczajna” Sesja Rady Miejskiej Jasła

sesja zawiadomienieUprzejmie zapraszam na XIII „Nadzwyczajną” Sesję Rady Miejskiej Jasła

którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2019 r., poz. 506/ w związku ze złożonym wnioskiem przez Burmistrza Miasta Jasła w dniu 24.07.2019 r.

XIII „Nadzwyczajna” Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu
29 lipca 2019 r. o godz. 1500 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12
z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór Komisji Wnioskowej.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
3.1. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jasło. /Druk nr 107/,
3.2. wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej, dla której Miasto Jasło jest organem rejestrującym, w wysokości wyższej niż określona
w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych /Druk nr 106/,
3.3. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół podstawowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji
/Druk nr 105/,
3.4. upoważnienia Burmistrza Miasta Jasła do zaciągnięcia zobowiązań finansowych przekraczających kwotę ustaloną w budżecie miasta Jasła na 2019 r. dotyczącą zadania pod nazwą: sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Gamrat – część północna” /Druk nr 109/,
3.5. upoważnienia Burmistrza Miasta Jasła do zaciągnięcia zobowiązań finansowych przekraczających kwotę ustaloną w budżecie miasta Jasła na 2019 r. dotyczącą zadania pod nazwą: sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gamrat –Nr 36 ” w Jaśle /Druk nr 108/,
3.6. zmiany budżetu miasta Jasła na 2019 r. /Druk nr 110/,
3.7. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2019 -2029 /Druk nr 111/.
4. Zamknięcie obrad Sesji RMJ.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Jasła
Henryk Rak

50000 Pozostało znaków