Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Wnioski o nagrody burmistrza dla uzdolnionych uczniów – tylko do 17 czerwca

nagrody burmistrza JaslaDo 17 czerwca można składać wnioski o przyznanie Nagród Burmistrza Miasta Jasła dla uczniów jasielskich szkół podstawowych.

Nagrody przyznawane są w ramach Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Jaśle za wyniki w nauce i za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne.
Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:

Nagroda za wyniki w nauce
Nagroda za wyniki w nauce może zostać przyznana uczniowi, który uzyskał wzorową ocenę z zachowania oraz średnią ocen 5,7 w klasie V; 5,6 w klasie VI i 5,4 – w klasach VII-VIII.

Nagroda za wybitne osiągnięcia naukowe
Nagrodę za wybitne osiągnięcia naukowe może otrzymać uczeń, który uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen 4,5 oraz uzyskał co najmniej jeden tytuł laureata w konkursie interdyscyplinarnym, przedmiotowym, tematycznym na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub w olimpiadzie interdyscyplinarnej, przedmiotowej, tematycznej co najmniej drugiego stopnia organizowanych zgodnie z rozporządzeniem MENiS z 29 stycznia 2002 r.

Nagroda za wybitne osiągnięcia sportowe
Nagrodę za wybitne osiągnięcia sportowe może otrzymać uczeń, który jest uczniem co najmniej V klasy szkoły podstawowej, uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen 4,5 oraz zajął co najmniej dwukrotnie miejsca od I do III w klasyfikacji indywidualnej lub drużynowej w szkolnych zawodach, turniejach i olimpiadach sportowych rangi wojewódzkiej lub wyższej, organizowanych przez odpowiednie szkolne związki sportowe.

Nagroda za wybitne osiągnięcia artystyczne
Nagrodę za wybitne osiągnięcia artystyczne może otrzymać uczeń, który jest uczniem co najmniej V klasy szkoły podstawowej, uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen 4,5 oraz zajął co najmniej dwukrotnie miejsca od I do III w szkolnych olimpiadach, przeglądach, festiwalach oraz szkolnych konkursach: artystycznych, recytatorskich, plastycznych lub w innej dziedzinie sztuki o randze wojewódzkiej lub wyższej.

Nagroda Bartłomieja z Jasła
Nagrodę Bartłomieja z Jasła otrzymują uczniowie, którzy uzyskali co najmniej czterokrotnie tytuł laureata w konkursach interdyscyplinarnych, przedmiotowych, tematycznych na szczeblu co najmniej wojewódzkim, olimpiadach interdyscyplinarnych, przedmiotowych, tematycznych co najmniej drugiego stopnia. 
Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej szkoły, do której uczęszcza uczeń w danym roku szkolnym oraz rodzic lub opiekun prawny ucznia.

Wnioski należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12.
Urząd Miasta w Jaśle

50000 Pozostało znaków