Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Wieści z sesji!

Wieści z sesji

Porozumienie z Gminą Kołaczyce, likwidacja MZGO, termomodernizacja i przebudowa MOSiR…

Porozumienie z Gminą Kołaczyce
Rada Miejska Jasła na sesji 5 sierpnia br. wyraziła zgodę się na zawarcie porozumienia w sprawie przejęcia przez Jasło transportu publicznego w tej gminie. Przewóz osób będzie prowadzić Zakład Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle. Koszty pokryją bilety oraz dotacja Gminy Kołaczyce, wynosząca 1 tysiąc zł miesięcznie od 1 września br. do 31 grudnia br.

Likwidacja MZGO
W związku z przejęciem (zgodnie z ustawą z 1 lipca 2011 r.) od 1 lipca br. przez Miasto Jasło obowiązku organizacji odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie likwidacji Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami w Jaśle. Na likwidatora wyznaczony został kierownik MZGO. Proces likwidacji zakładu ma się zakończyć 31 października br. Zagadnienia związane z gospodarką odpadami prowadzić będzie Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta w Jaśle. Wydział ten przejmie również od MZGO sprawy związane ze strefami płatnego parkowania i pobieraniem opłat z tego tytułu, a także inkasowaniem opłat targowych.

Gospodarka nieruchomościami
Zgodnie z uchwałami podjętymi na ostatniej sesji Miasto Jasło przejmie nieodpłatnie kilka działek: działkę o pow. 0,0022 ha w obrębie nr 2 – Ulaszowice, w celu utworzenia mijanki przy drodze wewnętrznej należącej do miasta, działki o pow. 0,0209 ha w obrębie nr 11 Sobniów II, będącej przedłużeniem ul. Wesołej oraz 3 działki rolne o łącznej powierzchni 0,1261 ha, położone w obrębie nr 20 Podzamcze, o których przejęcie prosiła ich właścicielka, nie mogąca nadal na nich gospodarować ze względu na podeszły wiek.
Rada wyraziła również zgodę na podjęcie starań o komunalizację 2 działek w obrębie nr 18 – Gamrat, należących do Skarbu Państwa, a obecnie będących w wieczystym użytkowaniu Miasta Jasła. Działki te mają być wykorzystane na powiększenie placu zabaw przedszkola miejskiego i terenów rekreacyjno-sportowych przy szkole. Dzięki podjętej uchwale Miasto Jasło może złożyć wniosek do wojewody podkarpackiego o nabycie w/w działek w drodze komunalizacji. Po jego pozytywnym rozpatrzeniu Miasto nie będzie wnosić rocznych opłat na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego.
Ponadto, radni przyjęli uchwały umożliwiające sprzedaż w drodze przetargów 4 działek w obrębie nr 19 – Krajowice i 1 działki w obrębie nr 23 – Warzyce.

Zgoda na użycie herbu Jasła
Herb Jasła zostanie umieszczony na sztandarze Podkarpackiego Towarzystwa Konnego – Szwadron Podkarpacie, formacji, która na mocy decyzji Kół Pułkowych Kawalerii w Londynie uzyskała prawo używania barw 20 Pułku Ułanów. Rada miejska podjęła na ostatniej sesji uchwałę zezwalającą na użycie herbu Jasła. Zostanie on umieszczony na sztandarze, obok herbu Rzeszowa, Brzostku i Przeworska – miast w których działają sekcje szwadronu.
Ponadto jasielscy radni zaaprobowali propozycję umieszczenia herbu miasta na okładce przygotowywanego przez Zdzisława Świstaka „Jasielskiego albumu” oraz na promocyjnych, kolekcjonerskich kubkach z wizerunkiem Ignacego Łukasiewicza.

Rok 2015 – Rokiem Jubileuszowym
Rok 2015 będzie Rokiem Obchodów Jubileuszu 650-lecia Nadania Praw Miejskich Jasłu. Stosowną uchwałę Rada Miejska Jasła podjęła na sesji 5 sierpnia br. W związku z jubileuszem Burmistrz Miasta Jasła powoła Komitet Honorowy i Komitet Organizacyjny Obchodów.

Ulica Polnych Kwiatów
Nazwę „Polnych Kwiatów” nosić będzie ulica prowadząca do osiedla „Zielona Kotlina”, powstającego w sąsiedztwie Osiedla Na Kotlinę. Spośród przedstawionych propozycji radni wybrali na ostatniej sesji jedną z nazw uzgodnionych z mieszkańcami Osiedla Na Kotlinę.

Termomodernizacja i przebudowa MOSiR
Na sesji 5 sierpnia br. radni podjęli uchwały przenoszące termin zakończenia termomodernizacji hali sportowej MOSiR w Jaśle i przebudowy budynku głównego tej instytucji na przyszły rok. Termomodernizacja MOSiR prowadzona jest w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Jaśle”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W związku z dofinansowaniem unijnym, nie można było podjąć realizacji inwestycji przed podpisaniem umowy o dofinansowaniu. Umowa ta, ze została podpisana w połowie lipca br.
Obecnie trwa przygotowywanie przetargu na roboty budowlane, które powinny rozpocząć się jeszcze w tym roku.

UMJ

 

50000 Pozostało znaków