Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Termin zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych przedłużony do 6 kwietnia

Termin zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych przedłużony do 6 kwietniaTermin dokonywania zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych został przedłużony do 6 kwietnia.

Poza wydłużeniem terminu dokonywania zgłoszeń Państwowa Komisja Wyborcza ograniczyła liczbę urzędników wyborczych. W gminach znajdujących się na terenie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie będzie teraz po dwóch urzędników wyborczych. Kandydaci na urzędników powinni spełniać następujące kryteria:- posiadać wykształcenie wyższe;- posiadać zatrudnienie w  urzędach obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych;- nie wykonywać swojej funkcji w gminie na obszarze której ma miejsce zatrudnienie;- nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;- nie należeć do partii politycznej;- nie prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnieniem funkcji;- nie być ujętym w stałym rejestrze wyborców objętych zakresem działania tego urzędnika (nie dotyczy miasta na prawach powiatu);- nie być kandydatem w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarzem wyborczym, pełnomocnikiem wyborczym, pełnomocnikiem finansowym, mężem zaufania lub członkiem komisji wyborczej.

Składanie zgłoszeńZgłoszenia według wzoru (wzór znajduje się w punkcie informacji Urzędu Miasta w Jaśle oraz pod linkiem: https://um_jaslo.bip.gov.pl/nabor-urzednikow-wyborczych/   należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście w terminie w terminie przedłużonym do 6 kwietnia 2018 r. (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 -15.30) na adres: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno (budynek Starostwa Powiatowego w Krośnie, pok. 404) z dopiskiem na kopercie  „zgłoszenie – urzędnik wyborczy”.
Zgłoszenie powinno zawierać: podpisany, opatrzony datą i wypełniony wzór zgłoszenia; kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego poświadczoną za zgodność z oryginałem, np. przez pracodawcę.
Dodatkowe informacje dotyczące urzędników wyborczych znajdują się w Kodeksie wyborczym – Dział II Rozdział 9 "Urzędnicy wyborczy" oraz w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych.
Urząd Miasta w Jaśle

50000 Pozostało znaków