Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Stanowisko RMJ z 28.01.2013 r. w sprawie zmiany granic regionów gospodarki odpadami komunalnymi na Podkarpaciu

imagesStanowisko RMJ z 28.01.2013 r. w sprawie zmiany granic regionów gospodarki odpadami komunalnymi na Podkarpaciu

Stanowisko Rady Miejskiej Jasła z dnia 28.01.2013 r. w sprawie zmiany granic regionów gospodarki odpadami komunalnymi w Województwie Podkarpackim

Rada Miejska Jasła wnioskuje o dokonanie zmiany uchwały Nr XXIV/409/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego i uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego i rekomendowanie tych zmian Sejmikowi Województwa celem podjęcia stosownej uchwały. Zmiany dotyczyłyby treści Działu VI Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego stanowiącego załącznik do wyżej wskazanej Uchwały w zakresie zmiany granic regionów gospodarki odpa-dami oraz związanej z tymi zmianami konsekwentnie uchwały nr XXIV/410/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 27 sierpnia 2012 roku Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę nr XXIV/410/12 w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego". Plan zawiera podział województwa na sześć regionów: centralny, południowo-wschodni, południowo-zachodni, północny, wschodni i zachodni. Miasto Jasło zostało przypisane do regionu południowo-zachodniego, w którym funkcjonuje tylko jedna Regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych tj. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie. Zakład ten jest mechaniczno-biologiczną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych o przepustowości 37 000 ton na rok części mechanicznej i 12 500 ton na rok części biologicznej. Oprócz w/w Zakładu w Krośnie w regionie południowo-zachodnim funkcjonuje instalacja zastępcza tj. Sortownia Odpadów Komunalnych w Wolicy, która obecnie obsługuje cały powiat jasielski. Zgodnie z ostatnią nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmieszane odpady komunalne, odpady zielone i pozostałości z sortowania odpadów mają trafiać do regionalnej instalacji, co w przypadku regionu południo-zachodniego oznacza, że ww. odpady mają trafić do jedynej instalacji w Krośnie, która nie jest w stanie obsłużyć całego strumienia odpadów powstałych w naszym regionie.

Zaistniała sytuacja doprowadziła do mocnego ograniczenia konkurencyjności w zagospodarowaniu odpadów komunalnych. Ponadto przeprowadzone przez gminy regionu procedury przetargowe pokazały, że liczba oferentów jest mocno ograniczona oraz, że regio-nalna instalacja wybiera gminy, dla których potwierdza gotowość przyjęcia odpadów. Ma to bezpośredni wpływ na wysokość ofert przetargowych, a tym samym wysokość opłat pono-szonych przez mieszkańców gmin wchodzących czy przyporządkowanych do danego regionu. Przykładem może być Miasto Jasło. Przeprowadzona procedura przetargowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, w którym regionalna instalacja potwierdziła go-towość przyjęcia odpadów, pokazała że wzrost opłaty dla mieszkańców Jasła wynosiłby mi-nimum 50-75%. Tymczasem gminy, które będą korzystały z tych samych instalacji do zago-spodarowania odpadów co do tej pory np. Gmina Jasło nie przewidują wzrostu opłat dla mieszkańców za odbiór odpadów. Podkreślić należy, że tylko w jednym regionie województwa tj. południowo-zachodnim do którego zostało przypisane Miasto Jasło (załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/410/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego) została wskazana jedna regionalna instalacja do przetwarzania odpadów, co w istotny sposób zaburzyło dotychczasowy rynek zagospodarowania odpadów komunalnych poprzez ograniczenie konkurencji i związane z tym faktem rygorystyczne przepisy ustawowe. Można się w takiej sytuacji spodziewać znaczącej nieuzasadnionej rynkowo podwyżki ceny za usługi odbioru odpadów przy praktycznie niezmienionym zakresie rzeczowym za-mówienia. Przykładem może być Miasto Jasło. Ponieważ ceny te dotyczyć będą wszystkich mieszkańców naszych gmin w roku, który według prognoz przyniesie wzrost kosztów utrzymania, wnioskujemy o ograniczenie liczby regionów i wyznaczenie dla każdego regionu co najmniej dwóch regionalnych instalacji, co powinno wpłynąć na powrót mechanizmów rynkowych w gospodarce odpadami i przyczynić się do utrzymania dotychczasowych opłat za odbiór odpadów.

Przyjęte przez Sejmik uchwały, na podstawie ustaw, które są powszechnie krytykowane i będą podlegać kolejnym nowelizacjom, są złym prawem skierowanym przeciwko gminom i ich mieszkańcom. W przyjętym, na bazie powszechnie krytykowanych ustaw tzw. „śmieciowych", „Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego", kończy się prawo wyboru, a zaczyna przymus. Czy przymus może być prawem? Mając powyższe na uwadze apelujemy o zmianę Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego w zakresie zwiększenia obszarów regionów np. poprzez połączenie istniejących regionów, co doprowadziłoby do wzrostu konkurencji pomiędzy instalacjami do zagospodarowania odpadów komunalnych i uchroniło mieszkańców przed drastycznymi podwyżkami opłat z tego tytułu.

UM

50000 Pozostało znaków