Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Powiat wdraża System Informacji Przestrzennej

IS min

Powiat Jasielski rozpoczął wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej.

Działanie to jest realizowane w ramach projektu pn. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspomagającego zarządzanie powiatem jasielskim wraz ze zwiększeniem zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną”, którego głównym celem jest zapewnienie mieszkańcom Powiatu Jasielskiego łatwiejszego dostępu do SystemuInformacji Przestrzennej (SIP).
System Informacji Przestrzennej to cyfrowa mapa, do której można dołączyć liczne bazy danych, np. plany budynków, szkół, kościołów, sieć dróg, sieci wodociągowe, kanalizacyjne, plany geodezyjne itp. Główną cechą systemów SIP jest możliwość prezentacji kartograficznej zawartych w nich danych.
Jego pierwszy, właśnie rozpoczęty etap, dotyczy zbudowania bazy systemu. To jest najważniejsza jego część, bo ów system właściwie ciągle można rozbudowywać o nowe elementy i nanosić nań nowe dane. Docelowo na cyfrowej mapie powiatu ma się znaleźć każdy dom, droga, a nawet chodnik. A już idealnym rozwiązaniem byłoby dołączenie danych o wszystkich instalacjach: mediach, kablach, rurach, kanałach. Wieloma danymi dotyczącymi geodezji, ewidencji ludności, sieci dróg i chodników dysponują samorządowe urzędy i ich bazy zostaną wykorzystane.
System ma poprawić efektywność zarządzania zasobami informacyjnymi Powiatu, będzie też służył mieszkańcom oraz różnego rodzaju służbom, np. w sytuacjach kryzysowych. Umożliwi jednostkom administracji publicznej, samorządowym jednostkom organizacyjnym i innym organom stały dostęp do powiatowej bazy danych. Wszystko dzięki temu, że system będzie integrował działanie wielu innych systemów i baz danych z różnych dziedzin.

IS DPP 0201


W ramach systemu nie tylko zostaną udostępnione i usprawnione sposoby prowadzenia wielu baz danych Starostwa Powiatowego w Jaśle, ale także zostanie utworzony mechanizm wzajemnej wymiany danych między tymi bazami.
Korzyścią dla mieszkańców będzie to, że system da im szybki dostęp do danych, które teraz trzeba długo wyszukiwać, w dodatku z reguły w różnych miejscach.
Poprawa efektywności zarządzania zasobami informacyjnymi powiatu spowoduje też skrócenie czasu dostępu do dokumentów, danych i informacji, a przede wszystkim skróci czas obsługi interesantów i pozyskania informacji o danych przestrzennych.
Projekt pn. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspomagającego zarządzanie powiatem jasielskim wraz ze zwiększeniem zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną” realizowany będzie w latach 2013 -2014 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa III „Społeczeństwo informacyjne”.
Planowane do realizacji przedsięwzięcie wyniesie 2 954 607,80 zł, w tym finansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w wysokości 2 433 386,63 zł.

Starostwo Powiatowe w Jaśle

50000 Pozostało znaków