Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań na rzecz osób bezdomnych na 2017

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań na rzecz osób bezdomnych na 2017700 tys. zł przeznaczył w tym roku Wojewoda Podkarpacki na realizację zadań na rzecz osób bezdomnych.

26 kwietnia 2017 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert, który ma na celu wsparcie działań polegających na świadczeniu usług socjalnych na rzecz osób bezdomnych.

Konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych, niebędących jednostkami sektora finansów publicznych lub przedsiębiorstwami, instytucjami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi i innych podmiotów uprawnionych (szczegóły w załączniku) prowadzących schroniska, noclegownie i ogrzewalnie oraz placówki pomocy doraźnej, które realizują zadania w zakresie pomocy na rzecz osób bezdomnych. Oferenci mogą starać się o dofinansowanie działań osłonowych, profilaktycznych i aktywizujących. Dotacja może zostać wykorzystana m. in. na: prowadzenie prac remontowych pomieszczeń użytkowych schronisk/noclegowni/ogrzewalni, zakup niezbędnego wyposażenia placówki, finansowanie kosztów bieżących utrzymania placówki, zakup środków higienicznych i opatrunkowych, odzieży, obuwia, bielizny osobistej i pościelowej, kołder, koców itp., aktywizację społeczno-zawodową osób bezdomnych oraz wspieranie działań mających na celu usamodzielnianie osób bezdomnych przebywających w placówkach.

Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 17 maja 2017 r., w kancelarii ogólnej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie lub w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie albo przesłanie drogą pocztową listem poleconym na adres Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów (liczy się data stempla pocztowego).

Więcej informacji na stronie:

https://rzeszow.uw.gov.pl/promowane/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-na-rzecz-osob-bezdomnych-w-2017-r/


Małgorzata Waksmundzka-Szarek
Rzecznik Prasowy Wojewody Podkarpackiego

50000 Pozostało znaków