Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Można zgłaszać kandydatury na urzędników wyborczych

Można zgłaszać kandydatury na urzędników wyborczychDo 15 marca br. można zgłaszać kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

W Jaśle, według informacji podanej przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie, funkcję tę będzie pełniło cztery osoby.

Kandydaci na funkcję urzędnika wyborczego powinni spełniać następujące kryteria:
- posiadać wykształcenie wyższe;
- posiadać zatrudnienie w urzędach obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych;
- nie wykonywać swojej funkcji w gminie na obszarze której ma miejsce zatrudnienie;
- nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- nie należeć do partii politycznej;
- nie prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnieniem funkcji;
- nie być ujętym w stałym rejestrze wyborców objętych zakresem działania tego urzędnika (nie dotyczy miasta na prawach powiatu);
- nie być kandydatem w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarzem wyborczym, pełnomocnikiem wyborczym, pełnomocnikiem finansowym, mężem zaufania lub członkiem komisji wyborczej.

Liczba urzędników wyborczych w poszczególnych gminach
Baligród – 2, Besko- 2, Brzozów - 4, Brzyska - 2, Bukowsko - 2, Chorkówka - 2, Cisna – 2, Czarna - 2, Dębowiec - 2, Domaradz- 2, Dukla - 2, Dydnia - 2, Haczów - 2, Iwonicz Zdrój - 2, Jasienica Rosielna -2, Jasło gm. - 2, Jasło m. - 4, Jaśliska - 2, Jedlicze - 2, Kołaczyce - 2, Komańcza - 2, Korczyna - 2, Krempna - 2, Krosno - 4, Krościenko Wyż. - 2, Lesko - 3, Lutowiska - 2, Miejsce Piastowe - 2, Nowy Żmigród - 2, Nozdrzec - 2, Olszanica - 2, Osiek Jasielski - 2, Rymanów - 2, Sanok gm. - 2, Sanok m. - 4, Skołyszyn - 2, Solina - 2, Tarnowiec - 2, Tyrawa Wołoska - 2, Ustrzyki Dolne - 3, Wojaszówka - 2, Zagórz – 2, Zarszyn – 2.

Składanie zgłoszeń

Zgłoszenia według wzoru (wzór znajduje się w punkcie informacji Urzędu Miasta w Jaśle oraz pod linkiem: https://um_jaslo.bip.gov.pl/nabor-urzednikow-wyborczych/ ) należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do 15 marca 2018 r. (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 -15.30) na adres:

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krośnie
ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno
(budynek Starostwa Powiatowego w Krośnie, pok. 404)
z dopiskiem na kopercie „zgłoszenie – urzędnik wyborczy”

Zgłoszenie powinno zawierać:
- podpisany, opatrzony datą i wypełniony wzór zgłoszenia;
- kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego poświadczoną za zgodność z oryginałem, np. przez pracodawcę.
O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu. Zgłoszenia otrzymane po terminie pozostają w Delegaturze bez rozpatrzenia.
Dodatkowe informacje dotyczące urzędników wyborczych znajdują się w Kodeksie wyborczym – Dział II Rozdział 9 "Urzędnicy wyborczy" oraz w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych.

Urząd Miasta w Jaśle

50000 Pozostało znaków