Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Kampania ekologiczna na rzecz ochrony środowiska ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki

Kampania ekologiczna na rzecz ochrony środowiska ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki jako Partner Projektu „Jasło – moje miasto, mój dom”,

dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz budżetu państwa przystępuje do realizacji przedsięwzięcia pn. „Kampania ekologiczna na rzecz ochrony środowiska ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki – część inwestycyjna” w ramach którego możliwe będzie otrzymanie dofinansowania na jedno z następujących działań:

- montaż instalacji fotowoltaicznej,
- montaż instalacji solarnej,
- wymiana pozaklasowego kotła na paliwo stałe na kocioł gazowy.
Przedsięwzięcie zakłada dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych, dlatego warunkiem uczestnictwa w przedsięwzięciu jest m.in. kryterium dochodowe:

- przeciętny miesięczny dochód, na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 150 % kwoty najniższej emerytury tj. (na dzień 01.03.2023 r.) 2 382,66 zł brutto w gospodarstwie jednoosobowym i 100% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym tj. (na dzień 01.03.2023 r.) – 1 588,44 zł brutto.
Dodatkowo Wnioskodawca musi spełnić następujące warunki:

- jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu, zwanych dalej „budynkiem”, w którym będzie realizowane przedsięwzięcie,
- lokalizacja budynku mieszkalnego na terenie Miasta Jasła;
- faktycznie zamieszkuje w budynku,
- brak jakichkolwiek nieuregulowanych a wymagalnych zobowiązań mieszkańca wobec Miasta,
- wyrazi zgodę na udostępnienie budynku lub nieruchomości, na której znajduje się ten budynek lub jego część, w celu realizacji przedsięwzięcia,
- terminowe złożenie prawidłowo wypełnionej deklaracji uczestnictwa w przedsięwzięciu,
- podpisanie przez właściciela budynku z Miastem Jasłem umowy regulującej prawa i obowiązki stron związanych z realizacją przedsięwzięcia.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w latach 2023/2024.
W okresie trwałości Projektu tj. 5 lat od akceptacji przez Operatora Programu raportu końcowego z realizacji Projektu (szacowany termin: 2029 r.) właścicielem instalacji pozostaje Miasto Jasło. Po okresie trwałości na podstawie podpisanej umowy darowizny instalacja przechodzi na własność mieszkańca.

Procedura postępowania:

W celu zgłoszenia zainteresowania udziałem w przedsięwzięciu mieszkaniec winien złożyć w Urzędzie Miasta Jasła deklarację uczestnictwa w przedsięwzięciu, według załącznika do niniejszej informacji w terminie od 28.04.2023 r. do 12.05.2023 r., w godzinach pracy urzędu.

Deklaracja dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, stronie internetowej Miasta Jasła oraz w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, Punkt Informacyjny /parter/.

Wypełnione deklaracje należy składać w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, Kancelaria Ogólna /parter/.

Po zebraniu i weryfikacji deklaracji od osób zainteresowanych zostanie utworzona lista osób przystępujących do przedsięwzięcia, w oparciu o zatwierdzone kryteria punktowe.

50000 Pozostało znaków