Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Informacja o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego w powietrzu w zakresie pyłu w Jaśle

Informacja o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego w powietrzu w zakresie pyłu w JaśleDotyczy: wstępna informacja o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego w powietrzu w zakresie pyłu zawieszonego PM10 w Jaśle w dniu 31.12.2016 r.

Wojewoda Podkarpacki
Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że na podstawie badań zanieczyszczenia powietrza, prowadzonych w ramach Państwowego monitoringu środowiska stwierdzono wystąpienie wysokich godzinowych stężeń pyłu PM10 na stacji w Jasle przy
ul. Sirorskiego w dniu 31.12.2017 r. W godzinach 1.00 do 10.00 dnia dzisiejszejszego stężenia godzinowe pyłu PM10 wyniosły od 215 μg/m3 do 273 μg/m3. Przy utrzymujących się wysokich stężeniach godzinowych pyłu PM10 w kolejnych godzinach dla dnia dzisiejszego może wystąpić w Jaśle przekroczenie poziomu informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego.
Poziom informowania o wystąpieniu ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego pyłu PM10 wynosi 200 μg/m3 dla stężenia dobowego.
Ryzykiem przekroczenia poziomu informowania objęty jest obszar miasta Jasło, który zamieszkuje 36,6 tys. mieszkańców.
Wysokie stężenia pyłu PM10 związane są z występowaniem niekorzystnych warunków meteorologicznych (niskie temperatury powietrza, brak wiatru, warunki inwersyjne).

Do grup osób najbardziej podatnych na szkodliwy wpływ zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10, zalicza się:

1. Dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, których organizmy są w fazie wzrostu i ogólnego rozwoju, co sprzyja pojawianiu się zaburzeń zdrowotnych pod wpływem zanieczyszczeń powietrza, w tym pyłem PM10.
2. Kobiety w ciąży.
3. Osoby starsze i w podeszłym wieku, z uwagi na ogólne osłabienie organizmu związanego
z procesem starzenia się, co w konsekwencji powoduje zwiększenie podatności na zachorowania.
4. Osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego. Szczególnie narażone na szkodliwe działanie pyłu PM10 przy wysokich stężeniach są osoby z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, zwłaszcza osoby chore na astmę, choroby płuc, alergiczne choroby skóry i oczu oraz choroby krążenia (stany pozawałowe i zaburzenia rytmu serca).
5. Osoby wykonujące znaczny wysiłek fizyczny na wolnym powietrzu (np. ciężka praca fizyczna, intensywny trening sportowy)

Środki ostrożności, które powinny podjąć grupy ludności szczególnie wrażliwe na szkodliwe działanie pyłu PM10

1. Śledzenie informacji podawanych w środkach masowego przekazu o występujących wysokich stężeniach pyłu PM10 w powietrzu.
2. Unikanie przebywania na otwartej przestrzeni, szczególnie w rejonie o podwyższonym stężeniu pyłu PM10. Dotyczy to zwłaszcza osób z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, dzieci, kobiet w ciąży i osób starszych.
3. Stosowanie się do zaleceń lekarskich i właściwe zaopatrzenie w potrzebne medykamenty.
4. Unikanie wysiłku fizycznego na otwartej przestrzeni np. uprawiania sportu, oraz ograniczenie czynności zawodowych na otwartej przestrzeni zwiększających narażenie na działanie pyłu PM10.
W przypadku pogorszenia stanu zdrowia należy skontaktować się z lekarzem.


PCZK Jasło

50000 Pozostało znaków