Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

II edycja projektu „Aktywni już dziś” termin naboru przedłużony

aktywni juz dzisProjekt „Aktywni już dziś” skierowany jest do osób niepełnosprawnych (w stopniu umiarkowanym lub znacznym),

biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej (18-59/64), korzystających lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, zamieszkujących w województwie podkarpackim na terenie miasta Jasła.

Projekt zakłada reintegrację społeczną oraz reintegrację zawodową realizowane w funkcjonującym Klubie Integracji Społecznej

W ramach projektu dla uczestnika/uczestniczki oferujemy poniższe formy wsparcia:

- Warsztaty kompetencji społecznych (składające się z 4 modułów: psychoedukacyjne zajęcia rozwijające inteligencję emocjonalną, zajęcia rozwijające komunikację międzyludzką, zajęcia z autoprezentacji oraz trening motywacyjny, prowadzone przez psychologa, każdy z UP otrzyma materiały szkoleniowe)

- Indywidualne doradztwo zawodowe wraz z opracowaniem IPD (zaplanowano jedno 3h spotkanie dla każdego UP poprowadzone przez doradcę zawodowego, IPD posłużą zakwalifikować UP na kursy zawodowe dobrane do ich preferencji i możliwości zawodowych)

- Kursy zawodowe (które pozwolą uzyskać określone kwalifikacje, potwierdzone certyfikatem rozpoznawalnym i uznawanym w danym środowisku, sektorze lub branży)

- 6 miesięczne staże zawodowe (których celem jest zdobycie przez UP umiejętności praktycznych do wykonywania pracy)

Uczestnicy/Uczestniczki projektu biorący udział w kursach i stażach zawodowych otrzymają stypendia szkoleniowe oraz stypendia stażowe. Na czas uczestnictwa w projekcie uczestnicy/uczestniczki projektu objęci będą ubezpieczeniem NNW.

Zapewniamy równy dostęp do projektu osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zachęcamy do składania dokumentów rekrutacyjnych u pracowników socjalnych MOPS w Jaśle lub Koordynatora KIS

Ponadto szczegółowych informacji można uzyskać osobiście w biurze projektu tj. w MOPS Jasło, ul. Szkolna 25, w pok. nr 314 lub telefonicznie pod nr tel. 13 4437017 w godzinach: w pon. od 8:00 do 17.00; od wt. do czw. w godzinach od 8:00 do 15:30 natomiast w pt. od 8:00 do 14:00.

Na stronie internetowej www.mopsjaslo.pl dostępny jest formularz zgłoszeniowy do pobrania.
Nabór uczestników potrwa do 30.01.2023r.

Dzięki udziałowi w projekcie „Aktywni już dziś” uczestnicy/uczestniczki:

- poprawią zdolność do zatrudnienia poprzez zwiększenie umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej
- uzyskają kwalifikację zawodowe potwierdzone certyfikatem rozpoznawalnym i uznawanym w danym środowisku lub branży
- zdobędą nowe umiejętności zawodowe w wyniku odbycia staży zawodowych, które będą szansą uzyskania dalszego zatrudnienia.
- dokonają postępu w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej i zmniejszą dystans do zatrudnienia.

Celem projektu jest aktywna integracja 30 niepełnosprawnych mieszkańców miasta Jasła (12K i 18M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej MOPS w Jaśle lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej poprzez poprawę ich zdolności do zatrudnienia w ramach nowo utworzonych 15 miejsc w funkcjonującym Klubie Integracji Społecznej (KIS) do 31.12.2023r.

Projekt został dofinansowany z Funduszy Europejskich, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Dofinasowanie projektu z UE: 670 336,70 zł, Całkowita wartość projektu: 788 631,42 zł

50000 Pozostało znaków