Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Biuletyn sesyjny z XXX sesji Rady Miejskiej Jasła

sesjaBiuletyn sesyjny z XXX sesji Rady Miejskiej Jasła

Przebudowa skrzyżowań przy ul. Chopina
Początkiem roku Miasto Jasło przejęło od Starostwa Powiatowego pod swój zarząd ulicę Chopina. Biorąc pod uwagę liczbę kolizji samochodowych na dwóch skrzyżowaniach ulicy Chopina z ulicami Kraszewskiego i Ujejskiego, zdecydowano o ich przebudowie. Na ten cel Rada Miejska w Jaśle zabezpieczyła 150 tys. zł.

Projekt ronda i likwidacja osuwiska na Leśnej
Miasto planuje przebudowę skrzyżowania ulic Grota Roweckiego, Chopina i Szkolnej. Dokumentacja projektowa, która obejmie również przebudowę znajdujących się tam podziemnych instalacji powinna zostać przygotowana do końca roku. Jej koszt to 60 tys. zł. Z kolei środki w wysokości 20 tys. zł przeznaczono na wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej osuwiska przy ul. Leśnej.

Boisko sportowe przy Śniadeckich do modernizacji
Miasto Jasło przeznaczyło w sumie 600 tys. zł na zadania związane z obiektem sportowym przy ul. Śniadeckich. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymał dotację na drenaż boiska w ramach Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego – blisko 210 tys. zł, 100 tys. zł na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy głównego boiska, 143 tys. zł na kupno traktora i zestawu do pielęgnacji boiska oraz 150 tys. zł na zakup kontenera szatniowego.

Modernizacja placu zabaw przy szkole w Brzyszczkach
Jeszcze w lipcu rozpoczną się prace przy modernizacji placu zabaw znajdującego się przy Zespole Szkół Miejskich nr 6 w Jaśle (ul. Brzyszczki). W ubiegłym roku grupa mieszkańców zgłosiła w ramach inicjatywy lokalnej propozycję przebudowy placu zabaw. Zgodnie z umową mieszkańcy sami przygotowali plac, a za nowe urządzenia zabawowe dla dzieci zapłaci miasto. Przeznaczono na to 13 tys. zł.

Wspólna obsługa kasowa dla niektórych szkół i przedszkoli
Od 1 września funkcjonować będzie wspólna obsługa finansowo-księgowa dla niektórych jednostek oświatowych na terenie miasta. Jednostką obsługującą będzie Zespół Szkół Miejskich nr 3 (ZSM nr 3) przy ul. Szkolnej 38. Wspólna obsługa obejmować będzie prowadzenie zadań z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowo-rachunkowej. ZSM nr 3 będzie obsługiwał: przedszkola miejskie nr 1, 2, 3, 6, 10, oraz 11, a także Szkołę Podstawową nr 7 i Zespoły Szkół Miejskich nr 1, 2, 5 i 6.

Zmiany miejscowego planu
Radni miejscy zgodzili się na przystąpienie do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Konopnickiej - Piłsudskiego” oraz dla obszaru „Kochanowskiego”. W obu przypadkach wnioski dotyczą zmiany przeznaczenia tych terenów pod zabudowę wielorodzinną, a dla obszaru Kochanowskiego również z dopuszczeniem garażu podziemnego i usług na poziomie parteru.

Meblowa i Prosta – nowe nazwy ulic
Nowe ulice, które powstały w strefie aktywności gospodarczej w obrębie Warzyce, nieopodal Zakładu Grupy Nowy Styl otrzymały swoje nazwy. Zgodnie z propozycją Zarządu Osiedla Jasło-Brzyszczki nazywają się teraz Prosta (działka ew.3247) i Meblowa (działka ew.3248). Nadanie ulic stworzy możliwość numeracji porządkowej dla nowych zakładów produkcyjnych, lokalizowanych przy tych drogach.

Zgoda na porozumienie w sprawie opieki nad cmentarzem wojennym
Rada Miejska Jasła wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim w sprawie bieżącego utrzymania i opieki nad cmentarzem wojennym nr 22 z okresu I wojny światowej, znajdującym się przy ul. Ulaszowice. Zadanie polegające na przeprowadzeniu koniecznych prac porządkowych i pielęgnacyjnych drzewostanu, realizowane będzie w ramach otrzymywanych na ten cel środków w formie dotacji.

Porozumienie z Gminą Dębowiec w sprawie żłobków i klubów dziecięcych
Radni wyrazili zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Dębowiec a Miastem Jasłem dotyczącego opieki w żłobkach i klubach dziecięcych. Umożliwi to dokonywanie płatności przez Gminę Dębowiec za opiekę nad dziećmi z Dębowca, które zapisane są w takich placówkach funkcjonujących na terenie Jasła.

Większe środki na usługi opiekuńcze i wsparcie OSP
Podczas sesji naniesiono zmiany w „Programie Współpracy Miasta Jasła z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2021”. Zmiany dotyczą zwiększenia wydatków w obszarze pomocy społecznej o kwotę 226 tys. zł (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi). Zwiększono także środki na ochronę przeciwpożarową by wesprzeć jednostki OSP z terenu Jasła – 25 tys. zł.

Urząd Miasta w Jaśle

50000 Pozostało znaków