Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Absolutorium dla Zarządu Powiatu

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Jaśle za wykonanie budżetu za 2014 rok było najważniejszą decyzją, podjętą przez radnych podczas IX sesji Rady Powiatu w Jaśle. Za głosowało 13 radnych, 8 wstrzymało się od głosu.


Podczas sesji absolutoryjnej najważniejsze aspekty związane z wykonaniem budżetu za 2014 rok przedstawiła skarbnik powiatu Teresa Połeć. Dochody Powiatu na 2014 rok zaplanowane według uchwały budżetowej na 2014 rok wynosiły 112 649 803 zł i w ciągu roku wzrosły o ponad 12 mln zł. Po zmianach plan dochodów wyniósł 124 689 696 zł, dochody wykonane zostały w wysokości 121 114 427 zł, tj. 97,13 % planu.
Na zmianę planu dochodów złożyły się głównie dotacje celowe z budżetu państwa, w tym na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, rezerwy celowej na odbudowę dróg i mostów, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz pomoc finansowa z gmin powiatu jasielskiego na wspólne inwestycje.
Wydatki zaplanowane według uchwały budżetowej w kwocie 107 237 483 zł w ciągu roku wzrosły o ponad 13 mln zł. Plan wydatków po zmianach wyniósł 120 392 376 zł i wykonany został w wysokości 115 422 736 zł, tj. 95,94 % planu ogółem.
Największe inwestycje realizowane w 2014 r. to rozbudowa drogi powiatowej Nr 1854R Jasło – Dębowiec – Folusz (4 024 478 zł), przebudowa drogi powiatowej Nr 1837R Kołaczyce – Sieklówka –Lubla – III etap (2 840 019 zł) oraz likwidacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 2506 w Miejscowości Majscowa (1 911 698 zł).
- Można powiedzieć, że dochody zaplanowane i zrealizowane zostały w sposób zadowalający na poziomie 97 % planu. Jeżeli popatrzymy na plan, potem zmiany i realizację procentową to wskazuje na to, że polityka finansowa w zakresie dochodów była dobrze planowana.Natomiast wydatki realizowane były na bieżąco z zachowaniem płynności finansowej. W ciągu roku ani na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania - podkreślał Starosta Jasielski Franciszek Miśkowicz - Jeśli rozpatrujemy sprawozdanie finansowe w kontekście racjonalności, gospodarności i przestrzegania dyscypliny finansowej, mogę jednoznacznie powiedzieć, że było dobrze realizowane.
Sprawozdanie z realizacji budżetu pozytywnie zaopiniowały Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie i Komisja Rewizyjna Rady Powiatu.
Radni przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2014 rok. Następnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Jaśle z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.

9


Na zakończenie starosta serdecznie podziękował radnym za udzielone absolutorium, Zarządowi i pracownikom starostwa za sprawną realizację budżetu. Wicestaroście Adamowi Kmiecikowi przekazał otrzymane w tym roku wyróżnienie dla Najlepszego Starosty w województwie podkarpackim w 2014 roku. Dodał, że wyróżnienie to i nominacja do Podkarpackiej Nagrody Samorządowej, przyznawanej najlepszym samorządom podkarpacia, jest potwierdzeniem dobrze prowadzonej polityki finansowej.
Starosta podziękował także kierownikom i pracownikom jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży za bardzo duży wkład pracy, który pozwolił zamknąć rok budżetowy i zapewnił prawidłowe funkcjonowanie jednostek.

Starostwo Powiatowe w Jaśle

50000 Pozostało znaków