Black frider tworzenie stron internetowych Jasło

XXXIV Sesja Rady Powiatu w Jaśle

XXXIV Sesja Rady Powiatu w JaśleRozbudowa drogi powiatowej nr 1860R Trzcinica – Jareniówka, utworzenie Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim, przyjęcie Statutu tego Związku oraz Stanowiska w sprawie wsparcia działań dotyczących rewitalizacji linii kolejowej nr 108 Stróże – Krościenko i przywrócenia ruchu kolejowego pomiędzy Województwami Małopolskim i Podkarpackim - to jedne z ważniejszych punktów, odbytej w dniu 24 stycznia br., XXXIV Sesji Rady Powiatu w Jaśle.


Na ostatniej Sesji Rady Powiatu w Jaśle radni przyjęli uchwałę w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2017 r. Zgodnie z nią zabezpieczono w budżecie powiatu 4 mln. 200 tys. zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1860R Trzcinica – Jareniówka w km 0+831 – 3+510”. Kwota ta stanowi wkład własny powiatu, tj. 50% wartości tej inwestycji, której szacunkowa wartość wynosi 8 mln. 400 tys. zł.
Zarząd Powiatu w Jaśle zamierza wystąpić do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa o przekazanie kwoty 4 mln. 200 tys. zł z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa na dofinansowanie rozbudowy drogi Trzcinica – Jareniówka.
Wicestarosta Tadeusz Gorgosz podziękował Radnym za podjęcie tej uchwały. Podkreślał, że inwestycja ta jest bardzo ważna dla Powiatu Jasielskiego w sytuacji awaryjnej, stanowiąc obwodnicę miasta Jasła w kierunku południowym i zachodnim.
Obecnie droga ta jest w złym stanie technicznym, z licznymi koleinami, spękaniami, przełomami i ubytkami. Istniejąca jezdnia posiada zmienną szerokość 4 – 5 m. Po rozbudowie droga ma mieć szerokość 6 m. Na całym rozbudowywanym odcinku wykonana zostanie nowa podbudowa oraz nawierzchnia bitumiczna spełniająca parametry kategorii ruchu KR3.


Radni zdecydowali także o przystąpieniu Powiatu Jasielskiego do Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego i przyjęli Statut tego Związku.
W dniu 1 stycznia 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, która wprowadziła nowe pojęcie organizatora publicznego transportu zbiorowego, jakim jest związek powiatowo-gminny, jak również stworzyła możliwość wykonywania zadań publicznych wspólnie z gminami, poprzez utworzenie związku powiatowo-gminnego.
Tworząc Powiatowo-Gminny Związek Komunikacyjny Powiat Jasielski oraz wszystkie gminy z terenu powiatu (uczestnicy Związku), przekazują do realizacji na rzecz Związku określone w statucie Związku zadania publiczne związane z planowaniem, organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym na jego obszarze. Zadania te Związek będzie wykonywał w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.


IMG 1411Utworzenie Związku wymagało opracowania projektu statutu Związku, uzgodnienia tego projektu z Wojewodą Podkarpackim oraz podjęcia przez Radę Powiatu i Rady poszczególnych gmin stosownych uchwał: w sprawie utworzenia Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim oraz w sprawie przyjęcia statutu Związku. Powiat Jasielski jako ostatni z uczestników Związku w dniu dzisiejszym podjął przedmiotowe uchwały.
Samorządy Powiatu Jasielskiego połączyły siły i utworzyły Związek Komunikacyjny, który będzie organizował publiczny transport zbiorowy na terenie powiatu jasielskiego i wszystkich jego gmin. Chodzi o to, aby zapewnić dojazd mieszkańcom nawet najbardziej oddalonych miejscowości, co jest teraz poważnym problemem, bo dziś nierentownych linii nikt nie chce obsługiwać. Prywatni przewoźnicy zainteresowani są obsługą linii dochodowych, na których jest najwięcej pasażerów, natomiast nierentowne linie zamykają.
-Takim sytuacjom ma przeciwdziałać ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, która w całości zacznie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2018 r. Ustawa ta nakłada na samorządy obowiązek zapewnienia transportu przede wszystkim tam, gdzie nie są one wykonywane na zasadzie reguł rynkowych. Samorządowcy Powiatu Jasielskiego chcąc rozwiązać ten problem, powołali Powiatowo-Gminny Związek Komunikacyjny – powiedział Starosta Jasielski Adam Pawluś.
Powiatowo-Gminny Związek Komunikacyjny w Powiecie Jasielskim z dniem ogłoszenia Statutu Związku w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego przejmie uprawnienia i obowiązki organizatora publicznego transportu zbiorowego i będzie zobligowany m. in. do opracowania i przyjęcia planu transportowego (gdzie określona zostanie sieć komunikacyjna, na której będą wykonywane przewozy o charakterze użyteczności publicznej) oraz przeprowadzenia postępowania prowadzącego do zawarcia z operatorem umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (wybór operatora).


Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym nie wyklucza oczywiście usług prywatnych przewoźników, którzy będą mogli nadal wykonywać przewozy osób o charakterze komercyjnym, na podstawie wydanego im przez właściwego organizatora potwierdzenia zgłoszenia przewozu.
W trakcie obrad Radni przyjęli także „ Stanowisko Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wsparcia działań dotyczących rewitalizacji linii kolejowej nr 108 Stróże – Krościenko i przywrócenia ruchu kolejowego pomiędzy Województwami Małopolskim i Podkarpackim”.
Poniżej przedstawiamy pełną treść apelu:
Stanowisko Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie wsparcia działań dotyczących rewitalizacji linii kolejowej nr 108 Stróże – Krościenko i przywrócenia ruchu kolejowego pomiędzy Województwami Małopolskim i Podkarpackim
Rada Powiatu w Jaśle w pełni popiera działania zmierzające do rewitalizacji linii kolejowej nr 108 Stróże – Krościenko i przywrócenia ruchu kolejowego pomiędzy Województwami Małopolskim i Podkarpackim.
Warunkiem koniecznym wzrostu gospodarczego i rozwoju regionalnego jest infrastruktura. Znaczne skrócenie czasu podróży w niektórych relacjach, pozwala na znaczącą zmianę rozkładu przestrzennego podróży. Oznacza to, że wskutek nowych inwestycji transportowych, mogą zacząć funkcjonować podróże w niespotykanym dotychczas kształcie.
Nowa perspektywa finansowa funduszy z Unii Europejskiej daje niepowtarzalną szansę na podjęcie działań zmierzających do rozwoju infrastruktury kolejowej. Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 została ujęta jako przedsięwzięcie priorytetowe w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Podkarpackiego, zgłoszone przez Polskie Linie Kolejowe S.A. samorządowi województwa do sfinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, dlatego też realna staje się możliwość przywrócenia połączenia kolejowego w ruchu pasażerskim na tej linii.


Gdyby przywrócono parametry linii kolejowej 108 do parametrów z lat 90. ubiegłego wieku, to czas podróży byłby nadal konkurencyjny dla transportu samochodowego, przy czym jest on zdecydowanie bezpieczniejszy. Rewitalizacja tej drogi kolejowej przyczynić się może również do poprawy środowiska naturalnego, poprzez zmniejszenie poziomu emisji zanieczyszczeń, pochodzących z ruchu samochodowego.
Dzięki rewitalizacji linii kolejowej nr 108, rejony południowego Podkarpacia staną się dużo bardziej dostępne, transportem kolejowym dla podróży o charakterze turystycznym, niż dotychczas. Będzie to miało przedłożenie na wzrost atrakcyjności tego regionu, a docelowo na wzrost udziału turystyki, jako czynnika wpływającego na rozwój lokalnej przedsiębiorczości.


Biorąc pod uwagę wyżej wymienione uwarunkowania Rada Powiatu w Jaśle apeluje o rewitalizację linii kolejowej nr 108 Stróże – Krościenko i przywrócenie ruchu kolejowego pomiędzy Województwami Małopolskim i Podkarpackim.
Poza tymi punktami, w porządku obrad Rady znalazły się również uchwały dotyczące zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Jaśle na 2017 rok oraz powołania Komisji Statutowej Rady Powiatu w Jaśle.

Komentarze obsługiwane przez CComment