Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Spotkanie Jasielskiej Agory

IMG 071817.03 br. w Jasielskim Domu Kultury odbyło się spotkanie przedstawicieli Jasielskiej Agory z koordynatorami projektu Jasielska Strefa Usług Publicznych.

Prezentacje dotyczyły kluczowych przedsięwzięć oraz przyszłości jasielskiego obszaru funkcjonalnego na lata 2014-2020.
Od września do grudnia zespół badawczy pracował nad diagnozami, które są już przygotowane. Od stycznia do lutego tego roku opracowano założenia do strategii świadczenia usług.

2


Inicjujemy prace nad przygotowaniem zintegrowanej strategii rozwoju usług publicznych dla jasielskiego obszaru funkcjonalnego. Etap ten jest już etapem kończącym prace nad tym głównym produktem tego projektu. Wypracujemy tam bardzo konkretne przedsięwzięcia – mówił dr Marcin Zawicki, koordynator projektu. Mamy już pewien trzon tych projektów, który stanowi 10 – 11 przedsięwzięć strategicznych, takich kluczowych choć nie wykluczamy, że będzie ich więcej – dodał.

Przygotowywanie tego typu projektów ma na celu maksymalne wykorzystanie możliwości w nowym okresie programowania. - Chcemy aby nie tylko samorząd, samorządy jasielskie były tymi od których obywatele oczekują pewnej aktywności ale również od organizacji pozarządowych, które mają szeroką przestrzeń do korzystania z tych funduszy – zaznaczył Zawicki

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego zatwierdzony przez Zarząd Województwa
Na spotkaniu członków Jasielskiej Agory obecny był Tadeusz Pióro członek Zarządu Województwa Podkarpackiego. Jego zdaniem szanse na pozytywne zaopiniowanie realizowanych przez miasto Jasło i powiat jasielski projektów wzrastają.
Aktualnie Zarząd Województwa podjął decyzje o zatwierdzeniu wstępnym projektu Regionalnego Projektu Operacyjnego na lata 2014-2020, w tej chwili jest on w konsultacjach z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Te pieniądze to 2 mld 112 mln euro.

DPP j8


- Jest szansa na to, żeby część tych pieniędzy trafiła na obszar powiatu jasielskiego, miasta Jasła, czy jak pokazuje strategia, w której realizowany jest program współpracy czterech samorządów powiatu krośnieńskiego, powiatu jasielskiego, miasta Krosna i miasta Jasła. Jest szansa, aby te środki rzeczywiście tutaj poszły – mówi Tadeusz Pióro, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego
Marszałek zauważa istotną rzecz, że nasze miasto zawsze chciało być w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym, chciało być nie w obszarze potencjalnego rozwoju, tylko rzeczywistego rozwoju.
Wydzielona została pula środków finansowych, która będzie dawana powiatom, gdzie bezrobocie powyżej 30% średniego bezrobocia w województwie oraz gdzie komunikatywność powiatu jest utrudniona z województwem. Oprócz starań dostania się na listę projektów indykatywnych w zwykłym konkursie, będzie też pewna pula środków finansowych, które między innymi powiat będzie mógł uzyskać powiat jasielski. 

Zaczynamy nową perspektywę Unii Europejskiej
W kolejnych latach tzn. do roku 2020 jest nowe rozdanie pieniędzy na projekty rozwojowe zarówno na poziomie krajowym z programów centralnych, jak i na poziomie regionalnym, które ma w swojej dyspozycji Marszałek i Zarząd Województwa Podkarpackiego. W ostatnich dniach Zarząd Województwa podjął decyzję o zatwierdzeniu projektu Regionalnego Programu Operacyjnego, czyli dokumentu na bazie którego będzie można przygotowywać projekty i starać się o środki.

DPP j12


- Wiemy jakie są ramy, jakie są zakresy. Ale z drugiej strony żeby te projekty mogły zostać zrealizowane to konieczne jest ich właściwe przygotowanie – mówi Krzysztof Głuc ekspert merytoryczny projektu Jasielska Strefa Usług Publicznych. Dzięki projektowi Jasielska Strefa Usług Publicznych i projektowi realizowanemu przez powiat we współpracy z miastem Jasłem ,,Dla Spójności i Dostępności. Analiza Obszaru funkcjonalnego Krośnieńsko Jasielskiego” jesteśmy w stanie przygotować we współpracy między gminami, jednostkami samorządu terytorialnego kilkanaście dobrych projektów – dodaje. Będą to projekty o odpowiedniej skali, o odważnym charakterze. Będą one ukierunkowane na trwałe rozwiązywanie problemów np. kwestie transportu zbiorowego, dróg, edukacji, opieki nad uczniami zdolnymi itp. W ramach tych dwóch projektów jesteśmy w stanie przygotować wiele fantastycznych projektów tak aby można było skutecznie aplikować o środki- podkreśla K. Głuc.
Założenia prac nad zintegrowaną strategią świadczenia usług publicznych to przede wszystkim zapewnienie, alby opracowana strategia łączyła oraz integrowała jasielską społeczność i samorządy wokół najważniejszych problemów jak i potrzeb w sferze usług publicznych; zbudowanie i wdrożenie unikalnego instrumentu zarządzania lokalnego; zwiększenie możliwości wykorzystania środków unijnych w powiecie jasielskim w latach 2014-2020 - samorządy, organizacje społeczne, przedsiębiorcy.

DPP j5


Przedsięwzięcia priorytetowe:
1. Przygotowanie i realizacja programu gospodarki wodno-ściekowej
2. Poprawa dostępności komunikacji zbiorowej
3. Poprawa jakości dróg
4. Wdrożenie systemu pracy z uczniem zdolnym
5. Kształcenie ustawiczne dorosłych i seniorów
6. Rozwój współpracy między JST i instytucjami w realizacji i promocji zadań z zakresu kultury
7. Przygotowanie i wdrożenie planu modernizacji i doposażenia obiektów kulturalnych
8. Wdrożenie kompleksowego systemu powiatowej informacji medycznej
9. Profesjonalizacja organizacji pozarządowych
10. Budowa powiatowego systemu wsparcia przedsiębiorczości

Kryteria wyboru przedsięwzięć kluczowych:
- Są istotne dla rozwoju jasielskiego obszaru funkcjonalnego (kryterium skali)
- Doskwierają większości gmin w powiecie (kryterium zasięgu)
- Wymagają współpracy między gminami lub z powiatem (kryterium partnerstwa)
- Wymagają poniesienia znacznych nakładów finansowych (kryterium finansowania)

Anna Dziura

 

Portal miastojaslo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które są niezwiązane z tematem, zawierają wulgaryzmy, reklamy czy też treści obrażające inne osoby. Użytkowniku ponosisz odpowiedzialność za treść swoich komentarzy zgodnie z Polskim Prawem oraz normami obyczajowymi.

50000 Pozostało znaków