Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Rozwiązywanie problemów społecznych w Jaśle

IMG 0718Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle realizuje kompleksową ofertę wsparcia dla mieszkańców znajdujących się w trudnych sytuacjach. Placówka wychodząc naprzeciw zmieniającej się rzeczywistości społecznej, podejmuje innowacyjne działania na rzecz mieszkańców przy wykorzystaniu środków unijnych i ministerialnych.

W ostatnich latach MOPS podjął szereg inicjatyw w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej, wspierania rodziny, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, aktywizacji osób niepełnosprawnych w tym z zaburzeniami psychicznymi, wsparcia dla poszczególnych grup społecznych.

Dla rodziny
Wśród szeregu zadań realizowanych w ramach „Gminnego programu wspierania rodzin” w zakresie poradnictwa specjalistycznego, działań edukacyjnych i profilaktycznych, na szczególną uwagę zasługują mediacje rodzinne oraz terapia rodzin, dzięki którym rodziny uzyskują wsparcie w rozwiązywaniu konfliktów i problemów. Z kolei powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego w 2011r. oraz realizacja działań określonych w „Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie” zwiększyły skuteczność przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wprowadzona została „Jasielska Karta Dużej Rodziny”, dzięki której rodziny wielodzietne mogą liczyć na ulgi i zwolnienia m.in. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, Miejskim Zakładzie Komunikacji Samochodowej, Jasielskim Domu Kultury czy też Muzeum Regionalnym. Do 14 października br. wydanych zostało 941 kart.

Aktywizacja mieszkańców
Wykorzystując możliwości jakie dała perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2007-2013 samorząd pozyskał środki finansowe na realizację projektów: systemowego „Czas na aktywność w mieście Jaśle” (dof. 2,3 mln zł na lata 2011- 2015) oraz konkursowych: „Inwestuję w siebie – stawiam na aktywność” (dof. 364 tys. zł) oraz „Masz szanse być aktywnym” (300 tys. zł), których realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Projekty umożliwiły wdrożenie różnorodnych metod pracy z poszczególnymi grupami społecznymi, w tym realizację staży zawodowych, z których od 2013r. skorzystało 70 mieszkańców miasta.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie corocznie zlecana jest realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej oraz z zakresu wspierania rodziny organizacjom pozarządowym. Dzięki temu możliwe jest dofinansowanie w formie dotacji z budżetu miasta działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży specjalnej troski, prowadzenia i zapewnienia miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci, działalności na rzecz osób starszych i samotnych w tym na realizację usług opiekuńczych. Kwota dotacji przyznanych organizacjom pozarządowym w ostatnich latach wyniosła w sumie ponad 4,5 mln zł.

Dożywianie i stypendia
Corocznie samorząd Jasła przeznacza z własnego budżetu, a także pozyskuje środki na dożywianie. W latach 2011-2013 na dożywianie przeznaczono 9,2 mln zł, z czego aż 6,9 mln zł wyniosło dofinansowanie z budżetu państwa. W pierwszym półroczu 2014 na dożywanie wydano 1,4 mln zł, z czego miasto dołożyło 500 tys. zł, a z budżetu państwa 960 tys. zł. Od 2011 roku do I półrocza 2014 roku na pomoc w formie stypendiów i zasiłków szkolnych z budżetu miasta przeznaczono 380 tys. zł, przy wsparciu ze strony państwa w kwocie 1,5 mln zł.

UMJ

Portal miastojaslo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które są niezwiązane z tematem, zawierają wulgaryzmy, reklamy czy też treści obrażające inne osoby. Użytkowniku ponosisz odpowiedzialność za treść swoich komentarzy zgodnie z Polskim Prawem oraz normami obyczajowymi.

50000 Pozostało znaków