Black frider tworzenie stron internetowych Jasło

Radni przyjęli programy realizowane przez PCPR

Radni przyjęli programy realizowane przez PCPRNa VII Sesji Rady Powiatu w Jaśle zostały uchwalone trzy programy opracowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle. Dotyczą one rozwoju pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz promują prawidłowe metody wychowawcze.

Do zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów rozwoju pieczy zastępczej, zawierających, m.in.coroczny limit tworzenia zawodowych rodzin zastępczych.
Celem uchwalonego na sesji „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie jasielskim na lata 2015 – 2017” jest stworzenie warunków dla skutecznego rozwoju systemu pieczy zastępczej, a w szczególności jego rodzinnych form oraz pomocy usamodzielnianym wychowankom rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo – wychowawczych i innych instytucji.
Profilaktyka, edukacja i psychoedukacja, interwencja kryzysowa, wsparcie i ochrona osób doznających przemocy w rodzinie to główne założenia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 – 2017”.

1- Dbanie o odpowiednie relacje rodzinne, ochrona dóbr osobistych, czy zapewnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom spoczywa w dużej mierze na instytucjach państwowych, które powinny wspierać i obejmować pomocą osoby doznające przemocy. Istotą tworzenia i realizacji programu profilaktycznego jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez edukację społeczeństwa lokalnego, uświadamianie praw, promowanie pożądanych metod wychowawczych, a także szkolenie pracowników, którzy zajmują się niesieniem pomocy – powiedział starosta Franciszek Miśkowicz.
Trzeci z przyjętych programów –„Powiatowy Program Profilaktyczny Promujący Prawidłowe Metody Wychowawcze w Rodzinach Zagrożonych Przemocą na lata 2015 – 2017” ma na celu promowanie i wdrażanie prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci i młodzieży w rodzinach zagrożonych przemocą.
Projekty wszystkich trzech programów opublikowano na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jaśle www.powiat.jaslo.pl.

Komentarze obsługiwane przez CComment