Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Plan rozbudowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

DPP jh0768Od 2011 roku trwały prace nad rozwiązaniem problemu modernizacji i rozbudowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, dostosowujące obiekty szpitalne do standardów narzuconych przepisami prawa.

Początkowo poszukiwaliśmy rozwiązań wspólnie z Powiatem Gorlickim. Niestety prace nad połączeniem działalności szpitali w Jaśle i Gorlicach zakończyły się niepowodzeniem. Okazało się to niemożliwe ze względów formalnych (brak możliwości funkcjonowania jednej jednostki na obszarze działania dwóch różnych oddziałów NFZ). W lipcu 2012 roku zmienione przepisy ustawy o działalności leczniczej włączyły szpitale w struktury powiatów i tym samym Powiat Jasielski stał się organem prowadzącym Szpital Specjalistyczny w Jaśle. W związku z powyższym odpowiedzialność za działalność i rozwój Szpitala została przerzucona na barki jasielskiego samorządu powiatowego.
W celu znalezienia optymalnych rozwiązań rozpoczęto prace nad określeniem potrzeb i sposobów finansowania niezbędnych inwestycji. Najpilniejsze było rozwiązanie problemu budowy lądowiska dla helikopterów ratowniczych, co warunkowało dalsze istnienie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR). Takie prace wykonano przy dużej pomocy Miasta Jasła - tymczasowe lądowisko mogło powstać już w roku 2013. Równocześnie w roku 2013 zmieniono rozporządzenie w tej sprawie i przesunięto wykonanie lądowisk do końca 2017 roku. Pozwoliło to wstrzymać przygotowywaną inwestycję i przekierować prace na budowę docelowego, stałego (a nie tymczasowego) lądowiska. W grudniu 2013 roku Rada Miejska Jasła uchwaliła rozpoczęcie prac nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie planowanego lądowiska, co stanowi punkt wyjścia dla budowy stałego lądowiska. Warto zaznaczyć, że wykonane i sfinansowane prace projektowe budowy lądowiska zostaną w całości wykorzystane po zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

DPP jh0765


W wyniku trwających kilka miesięcy prac wybrano, jako najkorzystniejszą i optymalną pod względem kosztowym, drogę konkursu architektonicznego, w celu opracowania kompleksowej koncepcji rozbudowy Szpitala i opracowania dokumentacji.
Prace nad wyborem procedury zbiegły się w czasie z opracowaniem projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Dzięki wsparciu Wojewody Podkarpackiego i Zarządu Województwa Podkarpackiego otwarto możliwość starania się o środki unijne dla 5 powiatowych szpitali, w tym dla Szpitala w Jaśle. W dniu 6 sierpnia 2013 roku Dyrektor Szpitala złożył dwa wnioski: jeden dotyczący budowy lądowiska dla helikopterów wraz z doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na kwotę 10 mln zł oraz drugi, dotyczący Rozbudowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na kwotę 75 mln zł.

DPP jh0766


Złożone wnioski zostały zaakceptowane przez Zarząd Województwa Podkarpackiego i znalazły się w grupie projektów kluczowych, które będą przedmiotem negocjacji w Brukseli.
We wnioskach inwestycja nie mogła być mniejsza niż 50 mln zł, dlatego też objęto nim cały zakres prac zmierzających do zlokalizowania całej działalności Szpitala na działkach przy ul. Lwowskiej. Jedyne wyłączenie dotyczy Centrum Rehabilitacyjnego znajdującego się przy ul. Kraszewskiego.
Możliwość pozyskania znacznych środków zewnętrznych (85% finansowania) narzuciła konieczność ujęcia jej przy przygotowaniu zakresu konkursu. Stąd też przygotowywany konkurs obejmuje swym zakresem całość przedsięwzięcia opisanego we wniosku do Urzędu Marszałkowskiego.
Możliwość, która się pojawiła nie daje jednak pewności, że takie środki zaakceptuje Komisja Unii Europejskiej, dlatego istnieje potrzeba przygotowania również wariantu najbardziej niekorzystnego. Mówimy tu o sytuacji braku środków zewnętrznych, podczas gdy pozostanie konieczność dostosowania bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni do wymogów unijnych. Zarząd przygotował więc propozycję rozwiązań na taką właśnie sytuację.
Przedstawione wariantowe rozwiązania na skrajnie niekorzystną sytuację dają gwarancję osiągnięcia narzuconych standardów, a jednocześnie przygotowują Powiat na wypadek uzyskania dotacji z UE i bezproblemowego przeprowadzenia inwestycji w pełnym zakresie.

DPP jh0767


DPP jh0769


Poniżej przedstawiamy propozycje rozwiązań, zakres i harmonogram działań ze wskazaniem sposobu sfinansowania przedsięwzięcia w skrajnie trudnej sytuacji.

Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

Wartość szacunkowa przedsięwzięcia: 65 – 75 mln PLN
Zakres:

a) budowa bloku operacyjnego wraz z salą nadzoru poznieczuleniowego, centralną sterylizatornią, szatnią dla personelu, pomieszczeniami technicznymi oraz dwoma oddziałami min. 25 łóżkowymi,
b) budowę budynku na potrzeby Oddziału Psychiatrycznego (mieszczącego się obecnie w budynku przy ul. Za Bursą) w zakresie nie mniejszym niż istniejący,
c) budowę budynku na potrzeby poradni, które zostaną przeniesione z budynków mieszczących się przy ul. Szopena wraz z pomieszczeniami dla dyrekcji i administracji szpitala,
d) adaptację pomieszczeń zwolnionych w wyniku przeniesienia do nowego budynku bloku operacyjnego i oddziałów,
e) zagospodarowanie terenu (w tym drogi, place, parkingi, przyłącza, położenie sieci, wyburzenia, itp.).

Harmonogram działań:

02.2014 podjęcie stosownych uchwał przez RPJ, ogłoszenie konkursu,
03.2014 wybór i dopuszczenie do konkursu uczestników na opracowanie koncepcji architektonicznej rozbudowy Szpitala,
31.07.2014 rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie minimum dwóch koncepcji,
08.2014 negocjacje bez ogłoszenia i wybór zwycięzcy, podpisanie umowy na opracowanie pełnobranżowego projektu budowlanego dla planowanej inwestycji,
30.04.2015 odbiór dokumentacji
05.2015 uzyskanie pozwolenia na budowę,
06.2015 ogłoszenie przetargu na budowę bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią,
08.2015 rozstrzygnięcie przetargu, podpisanie umowy z wykonawcą oraz przekazanie placu budowy,
30.11.2016 zakończenie prac inwestycyjnych,
12.2016 odbiór i uzyskanie decyzji dopuszczającej do użytkowania nowego obiektu,
01-02.2017 rozliczenie finansowe inwestycji.
Sposób finansowania:

Przedstawione finansowanie określa wyłącznie minimalny zakres prac inwestycyjnych zabezpieczający dostosowanie Szpitala do obowiązujących przepisów tzn. możliwość standaryzacji bloku operacyjnego i sterylizacji.
Założono szacunkowy koszt realizacji na 16 mln PLN części budowlanej i 6 mln wyposażenie.

I wariant

Zakłada pokrycie kosztów projektu (1,5 mln zł) oraz koszty inwestycji w części budowlanej (16 mln zł). Wyposażenie zostanie zabezpieczone poprzez leasing lub najem.

2015 Powiat 2,5 mln zł ( w tym 1,5 mln projekt oraz 1mln zł na prace budowlane), Szpital 0,5 mln zł – razem 3 mln zł;
2016 Powiat 2,5 mln zł, Szpital 1 mln zł – razem 3,5 mln zł;
2017 Powiat 11 mln zł (w tym 10 mln zł kredytu), Szpital pokrywa koszty leasingu lub najmu wyposażenia.

II wariant

Zakłada pokrycie kosztów projektu oraz koszty inwestycji wraz z wyposażeniem czyli łącznie 23,5 mln zł.

2015 Powiat 3,5 mln zł (w tym 1,5 mln zł projekt oraz 2 mln zł prace budowlane), Szpital 0,5 mln zł – razem 4 mln zł;
2016 Powiat 3,5 mln zł, Szpital 1 mln zł – razem 4,5 mln zł;
2017 Powiat 13,5 mln zł (w tym 10 mln zł kredyt), Szpital 1,5 mln zł - razem 15 mln zł.

Wybór wariantu zależny będzie od możliwości finansowych Powiatu, a decyzja będzie musiała być podjęta w roku 2015 przed ogłoszeniem przetargu na wykonanie.

Starostwo Powiatowe w Jaśle

50000 Pozostało znaków