Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Konferencja podsumowująca projekt realizowany w DPS-ie

1W dniu 21 października 2014 r. w Domu Pomocy Społecznej w Foluszu odbyła się konferencja podsumowująca

W dniu 21 października 2014 r. w Domu Pomocy Społecznej w Foluszu odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu pn. „Poprawa jakości usług świadczonych przez DPS w Foluszu poprzez wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych w pawilonach, zagospodarowanie terenu oraz podniesienie kwalifikacji personelu”, realizowanego w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy na lata 2012 -2015.

Głównym celem projektu było polepszenie warunków życia mieszkańców DPS w Foluszu i jakości dostarczanych im usług. Zadanie to zostało zrealizowane poprzez zapewnienie mieszkańcom większego bezpieczeństwa i szerszej oferty w zakresie rekreacji i utrzymania sprawności psychofizycznej, a także podniesienie kwalifikacji personelu i poprawę ich warunków pracy.

W ramach projektu realizowane były trzy bloki tematyczne: inwestycyjny, szkoleniowy oraz Informacja i Promocja. Podczas konferencji przedstawiony został przebieg projektu, omówiono zakres zrealizowanych prac budowlanych oraz kursów i szkoleń.
W pawilonie 10 wymieniono system sygnalizacji alarmu pożarowego. Przebudowano pawilon 5 na potrzeby kompleksu rehabilitacyjnego wraz z wyposażeniem. W obydwu tych budynkach przebudowano pomieszczenia na potrzeby izolatek dla osób pobudzonych psychoruchowo wraz z wyposażeniem. W ramach projektu powstał także park sportowo – rekreacyjny wraz z oświetleniem oraz rozbudowano monitoring wewnętrzny i zewnętrzny.

2- Dom Pomocy Społecznej w Foluszu jest teraz nowoczesną placówką na miarę czasów, w których żyjemy. Podopieczni przebywając w nim korzystają ze znakomitych warunków socjalnych. Przypominam, że w 2012 roku Powiat Jasielski zakończył realizację dużego projektu unijnego, który zakładał rozbudowę DPS-u, w ramach którego wybudowano i wyposażono przewiązkę, kuchnię i pralnię. Doposażono także pawilony mieszkalne i rozbudowno stację uzdatniania wody oraz zmodernizowano system ogrzewania. Zakończone inwestycje pozwoliły nam na osiągnięcie standardów domu pomocy społecznej na miarę XXI wieku. Po zakończeniu rozbudowy, postanowiliśmy położyć nacisk na zwiększenie oferty w zakresie rekreacji i utrzymania sprawności psychofizycznej podopiecznych, a także ich bezpieczeństwa. Projekt, którego realizacja została właśnie zakończona, pozwoli nam osiągnąć te zamierzenia. Bowiem został nim objęty także personel, który ma podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności, aby mógł lepiej wykonywać swoją pracę – mówi Starosta Jasielski Adam Kmiecik.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Jarosław Duda - sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, Mariola Zajdel Ostrowska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, przedstawiciele samorządu wojewódzkiego, powiatowego i gminnego.
Projekt pn. „Poprawa jakości usług świadczonych przez DPS w Foluszu poprzez wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych w pawilonach, zagospodarowanie terenu oraz podniesienie kwalifikacji personelu” był realizowany w latach 2013 – 2014 w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy na lata 2012 -2015.

Wartość projektu wynosi 1.232.947,65 zł. Dofinansowanie: 85%, tj. 1.048.005,50 zł, co daje równowartość 299.003,00 CHF.

Starostwo Powiatowe w Jaśle

50000 Pozostało znaków