Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Jasielska Strefa Usług Publicznych – rozpoczęty etap realizacji projektu

Jasielska Strefa Usług Publicznych Miasto Jasło przygotowuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na realizację zadań w zakresie świadczenia usług publicznych na terenie powiatu jasielskiego w ramach projektu „Jasielska strefa usług publicznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Projekt - założenia

Projekt ten jest elementem realizacji przygotowania Jasła, a także gmin powiatu jasielskiego do nowego okresu finansowania, który rozpoczyna się 1 stycznia 2014 roku. Zespół przygotowujący Zintegrowaną Strategię Świadczenia Usług Publicznych powiatu jasielskiego na lata 2014-2020, realizując zadania będę szukać odpowiedzi na pytania o: stan usług publicznych, społeczne zapotrzebowanie na te usługi, priorytetowe zmiany w zakresie tych usług oraz stan kapitału intelektualnego. Odpowiedzi wykorzystane będą w oparciu o analizę danych zastanych, indywidualne wywiady pogłębione, wywiady kwestionariuszowe, czy też wywiady grupowe. Badania prowadzone będę w okresie sierpień-październik 2013. Zespół składa się z pracowników naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Krakowskiej oraz ich współpracownicy.
-Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach programu zaoferowało możliwość pozyskania środków finansowych na przeprowadzenie badań, analiz związanych z jakością usług publicznych- mówił dr hab. Stanisław Mazur. Usługi publiczne to praktycznie wszystko z czym mieszkańcy mają do czynienia w życiu codziennym. – W naszym projekcie zostało wyróżnionych pięć obszarów: edukacja, kultura, usługi z zakresu komunikacji, ochrony zdrowia i usługi komunalne – dodał kierownik projektu.
W ramach projektu badane będą obszary, diagnozowany i sprawdzany będzie aktualny stan usług publicznych w obrębie tych obszarów. Również społeczne zapotrzebowanie i oczekiwania mieszkańców będą analizowane. Znalezienie odpowiedzi jakie są możliwości koordynacji pomiędzy wszystkimi gminami również jest istotne.
W ramach tego projektu mamy koordynować prace, które będą tutaj na terenie powiatu jasielskiego prowadzone – zaznaczył członek zespołu koordynacyjnego

Ankiety, wywiady…

Jasielska Strefa Usług Publicznych


Badania dotyczące pięciu dosyć istotnych z punktu widzenia mieszkańców obszarów będą szukać odpowiedzi na pojawiające się w danej grupie trudności, problemy. Pytania zadawane będą na różne sposoby. - Ankieterzy będą dzwonić do osób losowo wybranych, przedstawiając się, identyfikując ten projekt. Będą zadawać pytania, które łącznie będą trwać około 15 minut. W ten sposób chcemy uzyskać opinię około 1500 osób – mówił Stanisław Mazur, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pozostałe pytania będą prowadzone w formie bezpośrednich, indywidualnych wywiadów. -W każdej jednostce samorządu terytorialnego, która jest elementem tego projektu, nasi eksperci w tych pięciu dziedzinach będą się spotykać i pytać o bardzo szczegółowe kwestie dotyczące tej problematyki – dodał.
Wszystkie uwagi, które trafią do zespołu pracującego nad projektem podsumuje dokument, opisujący w jaki sposób pozyskane informacje zostały wykorzystane.

Zintegrowana Strategia Usług Publicznych

-Zintegrowana Strategia Usług Publicznych dla powiatu jasielskiego jest takim dokumentem, który nam posłuży w przyszłości –skomentował burmistrz miasta Jasła Andrzej Czernecki - Szukamy najpierw sposobu trafnej diagnozy problemów z usługami publicznymi na terenie powiatu jasielskiego, później będziemy szukać rozwiązań w postaci czy mają je rozwiązywać same samorządy, czy bardziej partnerzy prywatni; następnie będziemy w kolejnej perspektywie finansowej składać wnioski o dofinansowanie bądź to z zakresu usług transportu, komunikacji, zdrowia czy edukacji – dodał gospodarz miasta.
Namacalny etap realizacji projektu, konkretne działania – telefony ankieterów. Dzięki tym badaniom otrzymamy odpowiedzi na bardzo ważne pytania. Projekt realizowany jest po raz pierwszy w takiej skali – wszystkie gminy całego powiatu współpracują ze sobą. Badania będą przeprowadzane w każdej z gmin. -Badanie jakościowe będą weryfikować badania ilościowe. Będą stanowiły konglomerat danych, które pozwolą na przygotowanie strategii – zaznacza członek zespołu badawczego.

Anna Dziura

 

50000 Pozostało znaków