Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Budżet Miasta Jasła na 2016 rok

Budżet Miasta Jasła na 2016 rok Radni Rady Miejskiej Jasła przyjęli projekt uchwały budżetowej, która zakłada dochody w wysokości 120,095 mln zł, a wydatki 121,885 mln zł.

Planowany deficyt w wysokości 1,789 mln zł zostanie pokryty przychodami z kredytu komercyjnego oraz spłatą pożyczki przez Jasielski Dom Kultury związaną z realizacją modernizacji budynku. Projekt budżetu poparło 19 radnych, dwóch było przeciwnych.

- Jest to budżet zrównoważony, wynikający przede wszystkim z dochodów, które miasto jest w stanie uzyskać w roku 2016. Pozwoli on na wykonywanie przede wszystkim tych zadań, które ciążą na gminie – zadań statutowych, ale przewidziano także kilka poważniejszych zadań inwestycyjnych i wiele drobnych – mówił burmistrz Jasła Ryszard Pabian, komentując budżet. – Jak zwykle największą pozycją po stronie wydatków jest oświata, na którą przeznaczymy ponad 45 milionów złotych oraz pomoc społeczna, na którą zaplanowaliśmy 22 mln zł. W 2016 roku będziemy kontynuować budowę hali sportów walki, obecnie największe nasze zadanie inwestycyjne. Ponadto, chcemy przeznaczyć fundusze na budowę dróg na osiedlach, które od wielu lat są oczekiwane przez mieszkańców. Zamierzamy również, w ramach uzbrajania strefy w Gamracie, wybudować drogę, która pozwoli przedsiębiorcom dojechać do swoich zakładów pracy. Zabezpieczyliśmy też w budżecie kwoty, które będą stanowiły wkład własny, niezbędny do realizacji programów dofinansowanych ze środków unijnych. (…) Co do zadłużenia Jasła, zakładamy, że na zakończenie roku wyniesie około 23 mln zł. Jest to nieco ponad 19 procent w stosunku do budżetu. To poziom, który spokojnie pozwala miastu funkcjonować – zaznaczał burmistrz Jasła.

W budżecie na 2016 rok zaplanowano dochody w wysokości: 120 095 905,51 złotych, w tym dochody bieżące: 113 256 717,53 zł i majątkowe: 6 839 187,98 zł. Wydatki obejmują kwotę: 121 885 361,51 zł, w tym wydatki bieżące: 106 886 193,16 zł i wydatki majątkowe: 14 999 168,35 zł. Planowany deficyt na 2016 rok (1 789 456,00 zł) ma zostać pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu komercyjnego oraz spłatą pożyczki przez JDK. Przewidywane zadłużenie na koniec 2016 roku będzie wynosiło: 22 969 720,02 zł, a wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów wyniesie: 19,13 % (przy maksymalnym, dopuszczonym ustawowo 60 %).

Największa część budżetu przeznaczona zostanie na oświatę i wychowanie - 45,1 mln zł. Na pomoc społeczną zaplanowano - 22 mln zł, na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - 16,6 mln zł, na kulturę fizyczną - 6,2 mln zł, a na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego - 5,7 mln zł. 11 mln zł wynosi budżet działu administracja publiczna, a działu transport i łączność -7 mln zł. Z kolei na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpowodziową zabezpieczono - 1,7 mln zł.

głosowanie

W przyszłorocznym budżecie blisko 15 mln zł przeznaczono ma inwestycje. Wśród zadań znajdują się między innymi: budowa drogi KDZ3 wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami (cz.2) – 552 tys. zł, przebudowa kładki nad rzeką Wisłoką – 500 tys. zł, rozbudowa ul. Gorajowickiej – 500 tys. zł, uzbrojenie osiedla na Kotlinę – 500 tys. zł, uzbrojenie terenów inwestycyjnych na osiedlu Gamrat (koncepcja i budowa drogi KD) – 533 tys. zł, budowa drogi publicznej z miejscami postojowymi dla obsługi cmentarza komunalnego przy ul. Mickiewicza – 250 tys. zł, utworzenie Centrum Coworkingowego - 200 tys. zł, pomoc finansowa dla Powiatu Jasielskiego (Budowa mostu na osiedlu Gądki na rzece Wisłoce) – 180 tys. zł, budowa rowu przy ul. Żniwnej odprowadzającego wody opadowe z wylotem do rzeki Jasiołki – 200 tys. zł, niskoemisyjny transport miejski (w tym: modernizacja linii i przystanków autobusowych, budowa ścieżek rowerowych) – 140 tys. zł, kanalizacja deszczowa dla części miasta Jasła w rejonach ulic Lwowska i 17 Stycznia i Na Kotlinę – 600 tys. zł, Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do ZGDW – 3,5 mln zł, Rewitalizacja Miasta Jasła (Centrum Komunikacji Jasło, Centrum Łukasiewicza, Plac żwirki i Wigury) – 1 mln 740 tys. zł, dotacja dla MOSiR na realizację zadania: Podkarpackie Centrum Sportów Walki w Jaśle – 2 mln 200 tys. zł.

W projekcie budżetu na 2016 rok zaplanowano dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych o łącznej kwocie blisko 10 mln zł. Dotacje otrzymają: Zakład Miejskiej Komunikacji Samochodowej - 1,768 mln, Województwo Podkarpackie – 95 tys. zł (budowa drogi wojewódzkiej na odcinku pomiędzy droga krajową nr 28 a droga krajową nr 73), Powiat Jasielski – 180 tys. zł (budowa mostu na osiedlu Gądki). Blisko 130 tys. zł wyniosą składki na Związek Gmin Dorzecza Wisłoki – Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do ZGDW. 

Dla Jasielskiego Domu Kultury zaplanowano dotację o łącznej kwocie 2 mln zł, Miejska Biblioteka Publiczna otrzyma – 1 mln 534 tys. zł, Muzeum Regionalne w Jaśle – 526 tys. zł, a MOSiR – 3 mln 729 tys. zł (z czego 2,2 mln zł przeznaczone jest na realizację zadania Podkarpackie Centrum Sportów Walki w Jaśle).
Miasto zaplanowało również dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych (np. niepubliczne szkoły i przedszkola) - 5 mln 831 tys. zł, oraz dla organizacji pozarządowych i podmiotów uprawnionych do prowadzenia działalności pożytku publicznego – 2 mln 425 tys. zł.

Budżet miasta Jasła na 2016 rok, pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie, poparło 19 radnych, 2 było przeciwnych (K. Czeluśniak i J. Pierzchała).

Portal miastojaslo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które są niezwiązane z tematem, zawierają wulgaryzmy, reklamy czy też treści obrażające inne osoby. Użytkowniku ponosisz odpowiedzialność za treść swoich komentarzy zgodnie z Polskim Prawem oraz normami obyczajowymi.

50000 Pozostało znaków