Jasło

Fotograf ślubny Jasło, Krosno

REKLAMA

fotografia dziecięca i noworodkowa

wtorek, 08 marzec 2022 08:43

Zmiany cen na rynku a waloryzacja

waloryzacjaMechanizm waloryzacji odpowiednio reaguje na zmiany cen i odzwierciedla aktualną sytuację rynkową.


Wprowadzony przez GDDKiA w styczniu 2019 r. system bierze pod uwagę szereg kluczowych dla robót drogowych wskaźników publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) i to właśnie na ich podstawie wyliczany jest wskaźnik korygujący (waloryzujący) cenę.

Roboty drogowe. Walcowanie nawierzchni.
Sprawdziliśmy wskaźniki waloryzacyjne GUS w kontekście najnowszych danych rynkowych. Obserwowany od końcówki 2020 r. dynamiczny wzrost ceny stali wyhamował w III kwartale 2021 r., jednak od końca 2021 r. i w pierwszych dwóch miesiącach 2022 r. można zaobserwować już delikatną tendencję wzrostową. W lutym 2022 r. obserwowaliśmy dalsze wzrosty ceny paliw. Wzrosły również ceny asfaltów.

1


2


3


Wskaźniki waloryzacyjne dla obu koszyków (bitum i beton) względem poprzedniego miesiąca, zanotowały wzrost (patrz wykresy poniżej). 

4


5

Od stycznia 2019 r. do grudnia 2021 r., w oparciu o dostępne dane opublikowane przez GUS, wskaźnik korygujący ceny dla nawierzchni bitumicznej wyniósł 1,1149, natomiast dla nawierzchni betonowej 1,1130. Biorąc pod uwagę rynkowe ceny i dane GUS, należy uznać, że wyliczone w oparciu o nowy mechanizm waloryzacyjny wskaźniki, oddają realny obraz zmian cen na rynku.


Zasady waloryzacji i ważne zmiany od 2022 roku


Obecnie limit waloryzacyjny wynosi (+/-) 10 proc., co oznacza, że maksymalna dopłata bądź korekta nie wyniesie więcej niż 10 proc. od wartości Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej w umowie z wykonawcą. Dotyczyć będzie wszystkich przetargów ogłaszanych w tym roku na zadaniach realizowanych w systemie Projektuj i buduj. Uwzględniając tę zmianę, wykonawcy będą mogli składać wyważone i dobrze skalkulowane oferty. Szerzej o zmianie limitu pisaliśmy już na naszej stronie internetowej. Dla wcześniejszych zadań nadal obowiązuje dotychczasowy limit - 5 proc.

W przypadku kontraktów realizowanych w systemie Projektu i buduj waloryzacja w praktyce jest stosowana miesięcznie począwszy od miesiąca, za który zostało wystawione pierwsze Przejściowe Świadectwo Płatności za wykonane roboty budowlane.

Warto podkreślić, że od stycznia 2021 r. waloryzację wprowadzono do zapisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Ustawa przewiduje m.in. obowiązek zawarcia w umowie na roboty budowlane (zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy) postanowienia o zasadach wprowadzenia zmian w wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku, gdy zmienią się ceny materiałów na rynku lub wysokość innych kosztów istotnych dla realizacji zamówienia.

Nowa waloryzacja - krótkie przypomnienie
Nowa waloryzacja opiera się na rozliczeniach w oparciu o zmianę wartości „koszyka waloryzacyjnego”. W skład „koszyka”, składającego się z głównych elementów cenotwórczych wpływających na ostateczny bilans kosztowy kontraktu, wchodzą ceny produkcyjne: paliwa, cementu, asfaltu, stali, kruszywa oraz średnie wynagrodzenia pracowników branży (wszystkie z ustalonymi stałymi wagami).

Dodatkowo pod uwagę brany będzie indeks zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych - wskaźnik inflacyjny (CPI), który odzwierciedla pozostałe elementy cenotwórcze, które nie zostały wyodrębnione w „koszyku” (np. produkty spożywcze, usługi edukacyjne, usługi hotelowe).

Ryzyko… pół na pół
Przewidywalne i dające się skalkulować ryzyko, równa się stabilizacja. Jednym z głównych założeń nowych zasad waloryzacyjnych jest to, że jedną połowę ryzyka związanego ze wzrostem kosztów realizacji kontraktów przejmują wykonawcy, a drugą połowę zamawiający (GDDKiA). Przyjęto, że 50 proc. wartości kontraktu podlega waloryzacji. Takie podejście ma zapobiec sytuacji niekontrolowanego i nieograniczonego wzrostu kosztów inwestycji drogowych.

Apelujemy o rzetelną wycenę prac
Podczas organizowanych cyklicznie spotkań z przedstawicielami branży wykonawczej, zawsze apelujemy o profesjonalną wycenę składanych ofert. Również pod kątem aktualnych kosztów usług i materiałów oraz dostępności na rynku niezbędnych kadr oraz sprzętu. Należy pamiętać, że nie zawsze wygrywa najtańsza oferta, a rzetelna wycena robót pozwoli na skuteczną i terminową realizację prac w przyszłości.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

REKLAMA

Projektowanie stron internetowych Jasło

Fotograf Jasło, Krosno

Poinformuj nas