REKLAMA

fotografia dziecięca i noworodkowa

piątek, 07 listopad 2014 00:00

Masz zadłużenie w ZUS? Zostało tylko dwa miesiące na wniosek o abolicję.

zusSamozatrudnieni, którzy od stycznia 1999 r. do lutego 2009 r. zalegali z opłacaniem składek, mają jeszcze dwa miesiące na złożenie wniosku o ich umorzenie. Czas nagli, termin upływa już 15 stycznia 2015 r.


Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle informuje, że z dniem 15 stycznia 2015 r. upływa termin składania wniosków o umorzenie zadłużenia na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność, tj. tzw. ustawy „abolicyjnej”.
Umorzenie należności z tytułu składek na podstawie przepisów w/w ustawy jest możliwe po spełnieniu określonych w niej warunków w przypadku osób, które w okresie od
1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. podlegały obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, (tj. pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, działalności twórczej lub artystycznej bądź działalności w zakresie wolnego zawodu albo jako wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub wspólnik spółki jawnej, komandytowej albo partnerskiej), i posiadają zadłużenie za ten okres.
O umorzenie, o którym mowa wyżej, mogą wystąpić również osoby trzecie oraz spadkobiercy, na które – stosowną decyzją – przeniesiona została odpowiedzialność za zobowiązania płatnika z tytułu nieopłaconych przez niego składek na jego własne ubezpieczenia za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. Dla w/w kręgu osób termin na złożenie stosownego wniosku upływa również z dniem 15 stycznia 2015 r., chyba, że decyzja o przeniesieniu odpowiedzialności uprawomocniła się po upływie powyższego terminu. W takim przypadku wniosek można złożyć w terminie 12 miesięcy od daty uprawomocnienia się decyzji.

Umorzone mogą zostać:
— nieopłacone składki na ubezpieczenia społeczne, tj. emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, za osoby obowiązkowo podlegające tym ubezpieczeniom z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.,
— należne od wyżej wymienionych składek odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, koszty upomnienia, opłaty dodatkowe i koszty egzekucyjne.
Nieopłacone należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy również podlegają umorzeniu, jednak wyłącznie za ten okres za jaki zostały umorzone składki na ubezpieczenia społeczne.
W przypadku otrzymania decyzji określającej warunki umorzenia należności wnioskodawca może uzyskać informację o wysokości kwot niepodlegających umorzeniu we właściwej ze względu na miejsce prowadzonej działalności jednostce organizacyjnej Zakładu.
Równocześnie wskazać należy, że każda osoba, która otrzymała lub otrzyma decyzję o odmowie umorzenia należności na podstawie przepisów wskazanej na wstępie ustawy może ponownie złożyć wniosek o umorzenie tych należności, jednak nie później niż do dnia 15 stycznia 2015 r.
W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Zakładu (www.zus.pl, zus.pl/pliki/ulotki/3362_12_Abolicja_Działalność_pozarolnicza.pdf) oraz do kontaktu z pracownikami Sal Obsługi Klienta.

Agnieszka Prajsnar
Rzecznik prasowy
Oddziału ZUS w Jaśle

REKLAMA

Fotograf Jasło

 

Dodaj komentarz

Redakcja portalu www.miastojaslo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zawartych w komentarzach użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wycięcia całego komentarza lub jego fragmentu. Wszystkie komentarze wymagają akceptacji administratora portalu. Dodanie komentarza jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w regulaminie portalu.

Regulamin