REKLAMA

fotografia dziecięca i noworodkowa

sobota, 27 lipiec 2019 09:57

XIII „Nadzwyczajna” Sesja Rady Miejskiej Jasła

sesja zawiadomienieUprzejmie zapraszam na XIII „Nadzwyczajną” Sesję Rady Miejskiej Jasła


którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2019 r., poz. 506/ w związku ze złożonym wnioskiem przez Burmistrza Miasta Jasła w dniu 24.07.2019 r.

XIII „Nadzwyczajna” Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu
29 lipca 2019 r. o godz. 1500 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12
z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór Komisji Wnioskowej.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
3.1. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jasło. /Druk nr 107/,
3.2. wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej, dla której Miasto Jasło jest organem rejestrującym, w wysokości wyższej niż określona
w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych /Druk nr 106/,
3.3. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół podstawowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji
/Druk nr 105/,
3.4. upoważnienia Burmistrza Miasta Jasła do zaciągnięcia zobowiązań finansowych przekraczających kwotę ustaloną w budżecie miasta Jasła na 2019 r. dotyczącą zadania pod nazwą: sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Gamrat – część północna” /Druk nr 109/,
3.5. upoważnienia Burmistrza Miasta Jasła do zaciągnięcia zobowiązań finansowych przekraczających kwotę ustaloną w budżecie miasta Jasła na 2019 r. dotyczącą zadania pod nazwą: sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gamrat –Nr 36 ” w Jaśle /Druk nr 108/,
3.6. zmiany budżetu miasta Jasła na 2019 r. /Druk nr 110/,
3.7. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2019 -2029 /Druk nr 111/.
4. Zamknięcie obrad Sesji RMJ.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Jasła
Henryk Rak

REKLAMA

ZAHURT JASŁO

Salon fryzjerski Renata

instalator klimatyzatory

REKLAMA

Fotoinspiracje

 

Dodaj komentarz

Redakcja portalu www.miastojaslo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zawartych w komentarzach użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wycięcia całego komentarza lub jego fragmentu. Wszystkie komentarze wymagają akceptacji administratora portalu. Dodanie komentarza jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w regulaminie portalu.

Regulamin