środa, 15 październik 2014 00:00

„Mocni bez przemocy” Wyróżniony

fontanna(1)Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle jako realizator prowadzi rekrutację do projektu „Mocni bez przemocy” skierowanego do dzieci z klas 4-6 szkoły podstawowej oraz młodzieży gimnazjalnej z klas 1-3. w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2014r.


Rekrutacja trwa od 13 - 20 października.

W ramach projektu realizowane będą działania od października do grudnia 2014r.:

Zajęcia grup socjoterapeutycznych dla 2 grup: I grupa – szkoła podstawowa (klasy IV – VI) i II grupa – gimnazjum (klasy I – III)
W ramach zajęć zorganizowane zostaną dla uczestników grup spotkania i wycieczka integracyjna, które wzmocnią umiejętność komunikowania się w grupie, powściągliwości, czekania na swoją kolej, współpracy z innymi rówieśnikami, wyrażania uczuć w sposób społecznie akceptowany, odpowiedzialności za siebie i innych, zaufanie.

Spotkania na ściance wspinaczkowej (grupa I i II). Zorganizowane zostaną 3 spotkania dla każdej z grup.

Dwudniowy wyjazd na zieloną szkołę zorganizowany w województwie podkarpackim dla grupy I i II. Każde dziecko będzie uczestniczyć w wyjeździe ze swoim rodzicem/opiekunem. Podczas wyjazdu dzieci i ich opiekunowie będą mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z naturą, wyciszenia się i wzmocnienia wzajemnych relacji.
Warsztaty zdrowego stylu życia odbywać się będą w dwóch grupach.

Warsztaty będą miały na celu:

Nabycie wiedzy dotyczącej prawidłowego odżywiania się i wpływu złych nawyków żywieniowych na kondycję fizyczną i psychiczną młodego człowieka (właściwa dieta, zaburzenia odżywiania: anoreksja, bulimia i inne);
Uwrażliwienie na krótkotrwałe i pozornie tylko pozytywne działanie używek takich jak m.in. alkohol, nikotyna, narkotyki przy ogromnych szkodach, jakie przynieść może ich spożywanie i nadużywanie;
Uświadomienie negatywnego wpływu używek na funkcjonowanie rodziny i ich związku z zachowaniami agresywnymi oraz ich destrukcyjny wpływ na życie zawodowe człowieka;
Nabycie wiedzy dotyczącej skutków zażywania środków anabolicznych, w tym zaburzenia funkcjonowania poszczególnych układów organizmu ludzkiego (hormonalnego, krwionośnego) oraz zaburzenia psychiczne z tym związane.
Kryteria kwalifikowalności uczestnictwa w projekcie

Do projektu zakwalifikowane będą 24 osoby z rodzin zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie z terenu miasta Jasła, w tym:
młodzież gimnazjalna (12 osób) uczęszczająca do Gimnazjum Nr 1 w Jaśle,
dzieci klas IV - VI (12 osób) uczęszczające do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jaśle.
Rekrutacja Uczestników Projektu jest prowadzona za pośrednictwem pracowników socjalnych przy współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym oraz pedagogami szkolnymi.

Rekrutacja zostanie przeprowadzona przez Komisję Rekrutacyjną w składzie: Dyrektor MOPS w Jaśle, koordynator projektu, terapeuty, w oparciu o następujące kryteria:

dzieci/młodzież z rodzin zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie z terenu miasta Jasła (weryfikacja: opinia pracownika socjalnego o sytuacji dziecka w rodzinie, a w przypadku niekorzystania z pomocy społecznej MOPS w Jaśle pedagoga szkolnego),
status ucznia klas IV - VI szkoły podstawowej lub I- III szkoły gimnazjalnej (weryfikacja: zaświadczenie ze szkoły),
zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział dzieci i młodzieży w projekcie.
W przypadku zgłoszenia się większej niż zakładana ilości dzieci i młodzieży do udziału w projekcie, które spełnią ww. kryteria Komisja weźmie pod uwagę kolejność zgłoszeń. Zostanie również utworzona lista osób rezerwowych.

Wszelkie informacje na temat rekrutacji udzielane są pod numerem telefonu 013 44 370 15 u Pani Jolanty Kosiek – pracownika socjalnego, koordynatora ds. prowadzenia procedury Niebieska Karta.

Jolanta Kosiek

MOPS Jasło

REKLAMA

fotografia dziecieca noworodkowa

REKLAMA

Fotograf Jasło

 

Dodaj komentarz

Redakcja portalu www.miastojaslo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zawartych w komentarzach użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wycięcia całego komentarza lub jego fragmentu. Wszystkie komentarze wymagają akceptacji administratora portalu. Dodanie komentarza jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w regulaminie portalu.

Regulamin