REKLAMA

fotografia dziecięca i noworodkowa

poniedziałek, 24 czerwiec 2013 15:18

Absolutorium dla burmistrza Czerneckiego

Absolutorium dla burmistrza Czerneckiego Radni Rady Miejskiej Jasła (12 głosami za i 7 wstrzymującymi się) udzielili burmistrzowi Jasła Andrzejowi Czerneckiemu absolutorium za wykonanie budżetu miasta za 2012 rok.


Budżet miasta Jasła na 2012 rok został uchwalony przez Radę Miejską Jasła uchwałą Nr XIX/176/2012 z dnia 2 stycznia 2012 r. i w całości został wykonany przez burmistrza Andrzeja Czerneckiego. W ciągu roku budżetowego burmistrz wniósł 15 projektów uchwał w sprawie zmian budżetu, które zostały przez Radę Miejską Jasła uchwalone. Ponadto burmistrz wydał 40 zarządzeń w sprawie zmiany budżetu.

Dochody w stosunku do planu pierwotnego wzrosły o 6 978 602,82 złotych i plan po zmianach wynosił 121 579 951,22 złotych, przychody wzrosły o 5 147 191,32 złote i po zmianach wyniosły 5 842 512,32 złote, wydatki budżetu wzrosły o 12 805 794,14 złotych i po zmianach wyniosły 122 327 963,54 złote. Z kolei rozchody spadły w stosunku do planu pierwotnego o kwotę 680 000, 00 zł i wyniosły 5 094 500,00 złotych.

Plan dochodów zwiększony w ciągu roku o kwotę 6 978 602,82 zł został wykonany w wysokości 121 982 150,03 zł tj.100,33 %. W tym: dochody bieżące 107 051 074,72 zł, majątkowe 14 931 075,31 zł. Struktura wpływów dochodów do budżetu: wpływy z podatków i opłat lokalnych (31 750 263,52 zł), wpływy dochodów z majątku miasta (2 653 751,22 zł), wpływy dochodów od jednostek organizacyjnych gminy (2 438 411,72 zł), wpływy z udziałów w dochodach budżetu państwa (23 097 270,89 zł), subwencje (24 631 284,00 zł), dotacje (19 485 491,85 zł), środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (12 139 536,77 zł), inne dochody (5 786 140,06 zł).

Plan wydatków budżetu został wykonany w 95,52 % tj. 116 845 564,09 zł. Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków przypada na: wydatki bieżące 94 924 849,10 zł w tym: wydatki w jednostkach budżetowych wraz z UM (63 978 867,10 zł), dotacje na zadania bieżące (10 807 013,09 zł), wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (18 716 969,74 zł), obsługa długu publicznego (1 421 999,17 zł) oraz wydatki majątkowe (21 920 714,99 zł).

Przychody w 2012 r. zrealizowano w wysokości 6 983 760,06 zł co stanowi 119,53 % w stosunku do planu w tym: z tytułu wolnych środków na dzień 31.12.2011 r. 6 983 760,06 zł.

W 2012 roku nie korzystano z kredytu krótkoterminowego ze względu na dobrą realizację dochodów, pomimo że Burmistrz Miasta Jasła został upoważniony do zaciągnięcia takiego kredytu przez Radę zapisem zawartym w § 7 ust.1 pkt 5 uchwały budżetowej.

Rozchody zostały zrealizowane w wysokości 5 094 500,00 zł co stanowi 100,00 %
w stosunku do planu.

UM w Jaśle

REKLAMA

ZAHURT JASŁO

Salon fryzjerski Renata

instalator klimatyzatory

REKLAMA

Fotoinspiracje

 

Komentarze  
+1 # Paweł 2013-06-30 18:30
Idąc za ciosem Pan Burmistrz rozdał tablety najlepszym uczniom klas SP
Szkoda że Pani Grażyna Idzik dyrektor SP1 wprowadziła UM Jasła w błąd.
Adam Głąb nie jest najlepszym uczniem SP1.
Jego średnia nie wynosi 5,88 !!!!!
W/w szkole jest uczeń ze średnią 5,92 !!! o którym nie wiedzieć czemu Pani Grażyna Idzik zapomniała. A może nie zapomniała ????
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
+1 # Michał 2013-06-30 19:02
Pani Idzik pracuje za nasze podatki
Niech przynajmniej tablety dajcie komu się należą
Odpowiedz | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz

Redakcja portalu www.miastojaslo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zawartych w komentarzach użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wycięcia całego komentarza lub jego fragmentu. Wszystkie komentarze wymagają akceptacji administratora portalu. Dodanie komentarza jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w regulaminie portalu.

Regulamin