Jasło

Fotograf ślubny Jasło, Krosno

REKLAMA

fotografia dziecięca i noworodkowa

czwartek, 17 luty 2022 12:18

Podsumowanie konsultacji społecznych

wsparciePodsumowanie konsultacji społecznych Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025.


Konsultacje dotyczyły: projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

Termin konsultacji: 1.02.2022 r. – 13.02.2022 r.

Do udziału w konsultacjach zostali zaproszeni:

mieszkańcy miasta Jasła,
podmioty działające w obszarze pomocy społecznej,
podmioty prowadzące działalność w obszarze lecznictwa odwykowego, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne,
jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.
Informacja o prowadzonych konsultacjach społecznych zamieszczona została na tablicy ogłoszeń UM, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej miasta www.jaslo.pl oraz www.konsultacje.um.jaslo.pl.

Konsultacje prowadzone były w formie pisemnej poprzez zbieranie uwag w postaci tradycyjnej i elektronicznej. W wyniku przeprowadzonych konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi.

Z głównymi zmianami do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025 zapoznał się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego i Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Komisja Spraw Społecznych RMJ.

UMJ

REKLAMA

Projektowanie stron internetowych Jasło

Fotograf Jasło, Krosno

Poinformuj nas